Rent allmänt och även hos oss definierar vi hållbarhetsarbetet i tre dimensioner, miljömässig, ekonomisk och samhällsmässig (social) hållbarhet. I vår årsredovisning (från och med 2017) har vi även med en hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen. Den rapporten bygger på Årsredovisningslagens krav på upplägg.

Vårt hållbarhetsarbete tar sitt avstamp i vårt ISO/OHSAS-certifierade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, med utgångspunkt i vår KMA-handbok. Detta säkerställer att vi aktivt arbetar för en trygg och säker arbetsplats samt är ett företag som svarar inför alla de krav som våra kunder och samhället ställer på oss. Invävt i KMA-handboken har vi affärsetik, för att tillgodose FN Global Compacts 10 principer som vi stöttar, likaså Byggföretagens uppförandekod, samt IMM:s riktlinjer (Institutet för mutor). Affärsetiken tänker vi in både i den ekonomiska och sociala hållbarheten.

FN:s Global Compacts (GC) tio principer ryms inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt bekämpning av korruption. Ni kan läsa mer om detta här. Vi har tagit del av ISO 26000, som är en vägledning i arbetet med organisationers samhällsansvar. Den standarden är inte certifierbar utan ses endast som en vägledning till hur ett system kan se ut. Vi är också på väg att ta fram en mer strukturerad hållbarhetsredovisning som bottnar i GRI.

Vi vill att våra kunder, leverantörer, underentreprenörer, konsulter och andra intressenter respekterar och följer våra krav inom dessa områden. I de fall vi utför arbeten åt konsumenter (direkt åt konsument) och får ett ärende hos ARN kommer vi att följa deras beslut, likaså beslut inom domstol. (BI p 5) Vill Ni läsa vår KMA-handbok kan ni kontakta oss.

Vi har ett stort samhällsengagemang och engagerar oss aktivt i både Svenskt Näringsliv och i Byggföretagen och stöttar gärna våra kunder i den kunskap vi fångar upp och i de frågor vi är med och påverkar. 2016 vann vi Mazars ekonomipris för det mest hållbara företaget, det vill säga som kunde växa med lönsamhet och med fokus på utveckling. Vi var bland de första byggföretagen i Sverige att ha ett integrerat KMA-ledningssystem och våra externa revisorer ger oss mycket beröm för vårt ivriga utvecklingsarbete.

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete här, i vår årsredovisnings hållbarhetsrapport samt i vårt hållbarhetsdokument..

KMA

För att på ett systematiskt sätt ständigt utveckla oss och därmed bidra till förbättringar för oss, våra kunder, leverantörer, underentreprenörer och konsulter, samt för arbetsmiljön och miljön när vi bygger och efteråt när byggnaderna ska tas i drift samt en dag rivas, har vi valt att arbeta i ett integrerat ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Inom hållbarhetsdimensionen ”miljö” lyfter man särskilt miljön och arbetsmiljön, men vi ser det som att kvalitet, miljö och arbetsmiljö/personal hänger ihop. Genom att bygga rätt från början (kvalitet) minskar vi miljöbelastningen, och genom att planera byggnationen rätt från början underlättar vi också arbetsmiljön för dem som ska bygga, förvalta och använda husen. Många val av kemikalier är också både relaterade till arbetsmiljö och miljö. Sedan 2004 är vi certifierade inom kvalitet och miljö, och sedan augusti 2013 är vi certifierade inom arbetsmiljö. 2012 utsågs vi till det svenska tävlingsbidraget till Europas tävling Good Practice Award inom arbetsmiljö. I början på 2018 utsågs vi till ”Årets friskaste företag” för Region Syd, initierat av Feelgood. Vi har varit med och byggt många miljöklassade byggnader, och just nu pågår projektet Vikenskolan, som har satt som mål att uppnå en miljöklassad byggnad GULD.

Nyckelorden i vårt KMA-system är enkla regler, god samverkan och hög kompetens. Vi jobbar med systematik, ordning och reda samt kommunikation och strävar alltid efter att producera rätt kvalitet enligt uppgjorda handlingar och avtal, i rätt tid på ett säkert sätt. Vi antar gärna nya utmaningar som utvecklar och bygger företaget vidare.

MEDVERKAN I BRANSCHENS KMA-ARBETE / HÅLLBARHETSARBETE
Vi vill inte bara utveckla det egna företaget utan anser det vara viktigt att även vara med och påverka branschen i rätt riktning. Därför medverkar vi i olika forum/nätverk där fokus på hållbarhetsarbetet finns, gällande framför allt kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt samhällsengagemang. Exempel på aktiv medverkan är bland annat i Byggföretagen.

Vi medverkar mycket aktivt i branschens arbete med att förbättra arbetsmiljön och göra den ännu mer säker. Bland annat medverkar vi i en skånsk arbetsmiljögrupp tillsammans med andra byggföretag, fackliga organisationer, Byggföretagen samt Arbetsmiljöverket. Vi har en medarbetare med i Byggföretagens referensgrupp för arbetsmiljö på riksnivå och vi har medarbetare med i FoU Syd som bland annat medverkar aktivt i att få till stånd bättre miljöinventeringar. Under 2018 började vår miljöchef och vi engagerar oss numer i BASTA:s marknadsråd och har blivit medlemmar i Hållbart byggande i Syd. Vår VD har varit ordförande för en arbetsgrupp inom Svenskt Näringsliv för energi, klimat, miljö och infrastruktur, men den gruppen är nedlagd.

 

SOCIAL HÅLLBARHET

Social hållbarhet handlar för oss dels om ha ett samhällsengagemang i stort, men sociala förhållanden handlar även om att säkerställa det skyddsnät medarbetare har rätt till, vilket vi har löst genom att ha kollektivavtal. Utöver det handlar det om att efterleva det regelverk i övrigt som finns kring detta. Det handlar om att främja en sund konkurrens med fokus på vit arbetskraft, skatteefterlevnad, schyssta och korrekta villkor för medarbetare och sunda entreprenörskedjor (där ytterligare arbetstagare är anställda och också har rätt till schyssta villkor). Tack vare vårt medlemskap i Byggföretagen har vi ett kollektivavtal, och tack vare vårt certifierade ledningssystem för personal- och arbetsmiljöarbete har vi aktiva rutiner även för lagar/föreskrifter, personalarbete samt inköp.

Vidare bidrar vi i samhället på olika sätt, vilket Ni kan läsa mer om vi vårt hållbarhetsdokument, till exempel inom idrott, matteböcker, praktikantplatser, genomförande av studiebesök, hjärtstartare på alla byggarbetsplatser med mera. 

Är det så att vår kund vill att vi stöttar dem i deras arbete kring samhällsansvar/social hållbarhet gör vi gärna det, men vi har ett kontinuerligt engagemang inom organisationen, oavsett projekt vi är involverade i. När det gäller anställningslösningar är det viktigt att vi dels tittar på arbetsrätten och turordningen, men också att vi ser på långsiktiga lösningar, så att de elever, praktikanter etc som vi redan idag hanterar/tar emot, inte slås ut på grund av kortsiktiga projektlösningar. Här är det viktigt med en dialog mellan oss, Er som kund och eventuellt med involverade myndigheter och aktörer i övrigt.

 

Ekonomisk hållbarhet

Vi bidrar till samhällsnytta genom att bedriva en verksamhet på ett lönsamt sätt och som därmed genererar vinst som i sin tur medverkar till betalning av olika skatter med mera. Lönsamhet är nyckeln till en ekonomisk hållbarhet, och den lönsamheten ska bottna i att vi verkar på en marknad med sund konkurrens, där vi tävlar och verkar på lika villkor som våra konkurrenter. 

FÖRETAGANDETS VILLKOR
För att få en ekonomisk hållbarhet är det viktigt att företagandets villkor ges en sådan grund. Det gäller regelverket vi ska efterleva, till exempel inom arbetsrätt, miljö, offentlig upphandling, skattelagstiftning med mera. Den ska vara enkel, och beakta den konkurrens vi lever med på den globala marknaden, samt ge förutsättningar för en sund konkurrens. Vi engagerar oss i samhällsfrågorna och särskilt i företagandets villkor, via vårt engagemang inom Svenskt Näringsliv och Byggföretagen. Vår VD är ordförande inom Byggföretagen, och är även styrelseledamot inom Svenskt Näringsliv och engagerad i Svenskt Näringslivs SME-kommitté (små och medelstora entreprenörer).

SUND KONKURRENS
Vi är med och bidrar till en sund byggbransch genom vårt åtagande att ansluta till ID06-systemet, där vi dels säkerställer att alla på byggarbetsplatserna har ID06-kort, dels kommer att applicera den kontrollfunktion som är på väg att tas fram. 

Vi verkar för sunda upphandlingar och en sund konkurrens. Vi medverkar aktivt i att utveckla de offentliga upphandlingarna i öppna dialoger i näringslivet, främst inom byggbranschen.

KUNDER
Affärer görs mellan människor – men avtal finns mellan företag, och de ekonomiska transaktionernas görs mellan företag.

En viktig del i vår vardag för att kunna bedriva vår verksamhet och till och med växa, är att ständigt träffa och kommunicera med våra (befintliga samt potentiella) kunder och byggledare. En del i detta arbete är att nätverka och vi medverkar i många olika formella och informella nätverk, samt i att erbjuda seminarier vi själva anordnar. Som ett stöd i tillämpningen har vi IMM:s Näringslivskod (institutet mot mutor), som även Byggföretagens uppförandekod lutar sig mot.

LEVERANTÖRER, UNDERENTREPRENÖRER, KONSULTER
Vi är alltid öppna för nya aktörer på marknaden/i branschen och konkurrensutsätter våra köp. Alla köp ska leda till det som är mest ekonomiskt fördelaktigt för vårt företag, inom ramen för aktuell lagstiftning inom alla områden vi berörs av. Viktiga parametrar är pris, leveransförmåga, samarbetsförmåga, respekt för byggarbetsplatsens arbetsmiljö, samt respekt för medarbetare/kollegor inom projekten. Vi stödjer och respekterar skyddet för internationella mänskliga rättigheter och tar helt avstånd från företag som inte gör detsamma. Lika viktigt är det att vi vet att aktörerna betalar ut rätt löner och tar hand om sina medarbetare på ett korrekt sätt. Vi kontrollerar slumpmässigt de företag vi gör affärer med för att säkerställa att de inte bryter mot de mänskliga rättigheterna, eller andra krav såsom (skatter, löner etc). Tvångsarbete är något som vi helt tar avstånd från och gör vad vi kan för att kontrollera vid utländska köp. Underentreprenörer vi gör affärer med ska vara registrerade hos Skatteverket, godkända för F-skatt. 

Det är viktigt för oss att våra krav, liksom kundens, förs vidare ned till konsulter, underentreprenörer och leverantörer, vilket görs i samband med förfrågning och köp, dels i form av kundens alla handlingar, dels i form av våra krav, vilka återfinns i våra inköpsmallar som dessutom anpassas till respektive projekt, med dess unika krav och behov.

VÅRA KONKURRENTER/KOLLEGOR
Att medverka i nätverk som syftar till att utveckla branschen anser vi är viktigt och vi deltar aktivt inom olika frågor såsom kollektivavtalsfrågor, forskning och utveckling, arbetsmiljö, entreprenadjuridik/upphandlingsfrågor, kompetensutveckling med mera. Inom dessa områden är vi kollegor i branschen. Däremot ska vi inte rubba konkurrensen på marknaden utan verka för en sund byggbransch och vi ska se till kundernas bästa. När det gäller affärsperspektivet är vi således konkurrenter i branschen. Vi tar helt avstånd från karteller och prissamverkan.

MYNDIGHETER
Vi tar avstånd från all olaglig påverkan på myndigheter som ska främja oss i beslutsprocesser, det vill säga från korruption, och vi tar även avstånd från personer som representerar myndigheterna som kräver olaglig behandling för att ta fram beslut som krävs i vår verksamhet.