Tillbaka

AI och byggbranschen, Del 1

I takt med att samhället digitaliseras kommer det även mycket ny teknik som är behjälplig för oss människor utifrån olika aspekter, och det har verkligen hänt mycket i samhället under de senaste åren! Artificiell intelligens, AI, har lyfts fram under många år som en stor möjlighet inom flera branscher, och det berör såklart även vår byggbransch!

Mot en grön omställning 

Forskningsprojektet AI Factory for Construction vid Luleå tekniska universitet utvecklar just nu AI och digitaliseringen i byggbranschen och har som syfte att stötta och förenkla industrins arbete, genom att öka produktiviteten, effektiviteten och hållbarheten i byggprocessen. Inte minst ska användningen av AI kunna vara till hjälp i arbetet mot den Gröna omställningen i norr, som idag är i full gång. Vårt samhälle genomgår just nu en grön omställning och det blir allt mer viktigt att vi förändrar sättet vi använder jordens resurser på. Just Norrbotten förväntas vara i framkant när det kommer till den gröna omställningen i och med de goda förutsättningarna som klimatet och naturresurserna i norr ger. I Norrbotten och Västerbotten pågår nu en omfattande grön nyindustrialisering kopplad till fossilfri produktion och elektrifiering, vilket också innebär att omställningen ger det lokala näringslivet stora möjligheter att växa och utvecklas. Men, det betyder ju också att det kommer ställas krav på byggindustrin. Ett samhälle som växer är ju i behov av bland annat mer infrastruktur, nya skolor och allt fler bostäder, och det var så forskningsprojektet AI Factory for Construction började prata om hur AI skulle kunna hjälpa till i byggprocessen och denna omställning. Projektet är nu igång och det stöttas av bland andra Norrbottens Byggmästareförening, NCC, HÖ Allbygg, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och innovationsprogrammet Smart Built Environment. Detta tycker vi på Byggmästar’n i Skåne är väldigt intressant som vi gärna vill veta mer om!

AI finns runt omkring oss! 

AI är en hel vetenskap, så låt oss först titta lite på vad AI egentligen är! Enligt Europaparlamentet är AI en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem, med syfte att uppnå ett specifikt mål. Datorn mottar redan förberedd eller insamlad information, behandlar den och svarar. AI-system är kapabla till att anpassa sitt beteende, till en viss grad, genom att analysera effekterna av tidigare åtgärder, och att arbeta självständigt. Enligt Europaparlamentet så är AI en viktig del i den digitala omställningen som samhället genomgår.  Vi har redan en hel del AI runt omkring oss, vilket vi kanske inte riktigt tänker på. Några exempel på hur vi använder AI idag och i vår vardag är webbsökningar, automatiska översättningar, uppkopplade dammsugare, smartphones och digitala assistenter. Och nu börjar AI även träda in i byggbranschen!

Vi intervjuade Kajsa Simu kring AI och byggbranschen. Kajsa har en gedigen erfarenhet av digitalisering, AI och framför allt utveckling. Hon är delaktig i arbetet med att titta vidare på AI inom bygg, i samverkan med Luleå Universitet och hon berättar massor av spännande och intressanta saker om forskningsprojektet och AI, samt dess betydelse för byggbranschen.

(Foto: Kajsa Simu)

Kan du berätta mer om forskningsprojektet? 

– Vi började prata för ett år sedan gällande hur man skulle kunna använda AI som ett stöd i beslutsprocesserna i byggproduktionen, för att analyser det man kan prata om som slöseri, ineffektivitet och informationsmissar. De investeringar, i Norr- och Västerbotten, som ska göras med att bygga upp nya industrier för en grön omställning är ju så pass omfattande att det kommer ställa krav på byggindustrin, allting behöver ju växa! Det är inte enbart att sätta en fabrik för flera tusen medarbetare, utan vägen dit ska ju byggas. Forskningsprojektet syftar till att underlätta den här samhällsutvecklingen, men också för platschefen, som ska ha koll på arbetsmiljölagstiftning, miljölagstiftning, ditt projekt med alla AF-delarna, konstruktionsritningen, konstruktionslösningen och tillfälliga konstruktionslösningar. Platschefer idag ska ju helt enkelt kunna allt! Detta innebär att om platschefer då kan få stöd i att fatta rätt och riktiga beslut, samt hållas uppdaterad på vad som sker på byggarbetsplatsen i realtid, vilka krav som ställs och när man ska göra olika saker, med hjälp av AI, så skulle ju det faktiskt underlätta platschefens vardag.  

Själva forskningsprojektet utgår från branschens behov för att sedan applicera nya AI-metoder och verktyg. Vilka AI-metoder och verktyg skulle det kunna vara? Hur fungerar det?  

– Det finns AI runt omkring oss i vår vardag som hjälper oss att ta fram ett underlag eller hitta, samt lösa information. Ett exempel är dagens bilar med GPS, som beroende på olika förutsättningar, ger förslag på hur du kan ta dig till en plats. Någonstans redan där börjar du ju få kommunikation mellan teknik som ska vara till hjälp för beslutsstöd. På samma sätt så ser jag framför mig att du som platschef kan få hjälp i ditt dagliga arbete, med hjälp av AI. Som platschef vet du att det brukar gå åt en specifik mängd material och antal timmar av vissa yrkeskategorier. Men, istället för att du har en arbetsledare som går och räknar hur mycket material som har använts och vilka personer som jobbat var, skulle AI kunna hjälpa till här. Dock behöver du samla in den här datan. Det är ju ingen enkel grej att få en AI att fungera för den bygger ju på att du har en information som finns där, och det är ju första steget. Det är det här som blir väldigt intressant! En AI kan läsa av mycket information och sedan se en avvikelse från ett mönster från tidigare utförda arbeten. Det handlar alltså väldigt mycket om att samla in information och att lära en dator att förstå informationen och att hjälpa produktionen att se saker innan det kommer i prognosgenomgången, tre månader senare. 

Hur kommer det sig att det inte har forskats så mycket om AI inom byggbranschen tidigare? 

– Min uppfattning är att vi har väldigt svårt att få enhetlig information i byggprocessen eftersom vi ständigt startar upp nya projekt varje gång, med nya aktörer, med till exempel nya kunder, konsulter och underentreprenörer. Vi har inte hittat ett system för att samla den här informationen, vilket gör att det blir svårt att samla in information till informationsbanken, där vi sedan kan hitta mönster som vi kan lära ifrån. Vi måste därför samla in information kring hur lång tid det tar att utföra ett arbetsmoment, hur mycket material som går åt och hur vi rör oss. Precis som i en fast industri, där man har varit mycket tidigare med att ha tillgång till den här typen av information. Där har man en takt-tid i fabriken, man vet hur snabbt det tar att leverera något, man har helt enkelt jobbat mycket mera processtyrt och haft tillgång till informationen. En annan anledning kan också vara att tekniken kanske inte har varit lika tillgänglig. En tredje faktor kan vara att så länge vi har uppfattningen om att varje projekt är unikt har vi dessutom direkt sagt till oss själva att vi inte kan lära oss någonting mellan projekten, vilket är helt fel. Även om produkterna kan se olika ut består de i stort sett av samma byggprocesser och beståndsdelar. Det är nog den här attityden som jag tror kan ha hämmat byggsektorn gällande AI i byggbranschen.  

Vad hoppas ni komma fram till? Vilka möjligheter finns?  

– Förhoppningarna är att vi i tidigt skede kan knyta till oss företag med platschefer och arbetsplatser som vill testa AI på byggarbetsplatsen, där vi dels kan samla data på något moment och sedan se hur denna data kan hjälpa dem att ta ett bättre beslut. Tanken är att börja småskaligt, för att sedan låta AI växa fram succesivt och testas av medverkande. Genom att börja forskningsprojektet med att fråga vilket moment som är det jobbigaste för platschefen och vad han eller hon behöver hjälp med, samt i vilken ordning, kan forskningen utveckla rätt AI för byggprocesserna. Det är alltså platscheferna som genererar idéerna och de som talar om vad de behöver och hjälper AI-utvecklarna att utveckla rätt Artificiell intelligens utifrån deras behov. Eftersom vi har valt att lyssna till platschefen och utgå från dennes behov har jag en förhoppning om att vi faktiskt lyckas med detta. De byggföretag och de från vår byggproduktion från näringslivet som blir engagerade i det här, ska känna att de har ett direkt värdeskapande i detta. Tanken är att de ska få något som de kan använda efter en tid, så de slipper vänta i flera år och hoppas att det kommer något.   

Ser ni redan nu någon utmaning i detta? 

– Det finns jättemånga utmaningar! Utmaningen blir att samla in information på arbetsplatsen. Det sker i olika system, på olika sätt och i olika format: analogt, digitalt och blandat. Att få med den enhetliga informationen så att en Artificiell intelligens kan läsa detta är en utmaning. Sedan ser jag en utmaning i att hitta företag och aktörer som känner att de både kan, vill och har förutsättningarna att vara med i projektet. Även om vi nu säger att det ska ge värde i dessa byggföretag så fort det bara går och att de ska känna att de är med i processen, så kräver det ju fortfarande att det finns människor i byggföretagen som har tid, möjlighet och viljan att vara med. Du måste ju ha en dialog med dessa människor och även om du gör det på ett intelligent sätt så kommer det ju ta tid från deras vardag. Är det något som produktionspersonal i byggsektorn har lite av, så är det extra tid. Detta kommer ju faktiskt ned på individnivå. Det räcker inte att en VD på ett företag godkänner projektet och väljer ut en individ som ska vara med, om inte den personen faktiskt vill vara med, då blir det inte bra!  

Kan det bli för mycket AI?  

– Det kan det säkert bli, både ja och nej. Jag skulle säga att om AI gör att människor tappar gnistan någonstans och att man helt plötsligt känner att ens tanke eller bidrag inte kommer till sin rätt, då är det klart att man kan känna sig överkörd. Men det är en svår fråga! Om vi åter igen tittar på det här med GPS:en i bilen. Det är ju inte så att den tar över vår körning, utan det blir ett hjälpmedel. Jag är inte säker på att man tycker att det kan bli för mycket, men det finns säkert en baksida i det. Jag brukar tänka såhär: Om vi inte hade använt den här tekniken och kunskapen för byggsektorn som finns runt omkring oss, vad hade hänt då? Att titta på AI i byggbranschen, tror jag, är en utveckling i rätt riktning för byggsektorn.  

AI Factory for Construction pågår till den 31 augusti 2024 och det ska bli spännande att följa det! Kanske kan vi rent av då också få en uppdatering av Kajsa! Vi får i alla fall hålla utkik, kanske är användningen av Artificiell intelligens inom byggbranschen inte så långt bort, trots allt!

Håll koll på vår blogg och sociala medier för en del två gällande detta forskningsprojekt, där vi även har pratat med en av våra platschefer gällande hans tankar om detta! 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...