Tillbaka

Allt fler skaffar solceller

Vi har under en längre period pratat om förnybar energi och hur viktigt det är att vi implementerar nya sätt att ta fram fossilfri energi för att gynna vår klimatomställning. Idag är det en utmaning att säkerställa att vi har tillräckligt med el, och att den elen som produceras som sagt är fossilfri. I Sverige har vi en väldigt hög andel fossilfri el idag, medan vissa länder inte har det. Men ju mer el vi behöver i omställningen desto större behov har vi av att utöka mängden el med förnybara källor. Exempel på förnybara energikällor är vindenergi, vattenkraft och solenergi.

Det är främst förnybar energi från solen som idag har ökat snabbast, så kallad solenergi, även om andelen på totalen är mycket låg. Till solenergi räknas solproducerad värme och solproducerad el. Till skillnad från andra energikällor, så som olja, kol eller naturgas, så luktar inte tillverkningen av solenergi och det ger varken upphov till buller eller avgaser. Solenergi produceras via solinstrålning som når jorden och dessa fångas upp av solceller som i sin tur omvandlar detta till el eller värme. Det krävs i princip inget underhåll av solcellerna och solenergi är dessutom relativt fritt från diverse utsläpp. Solen är med andra ord ett mycket hållbart alternativ för elproduktion.

De senaste åren har man blivit mer öppen för solceller, som länge hade en myt om sig att de inte skulle fungera så bra i Sverige då vi har så få sommardagar, jämfört med andra länder. För att lättare förstå hur mycket energi en solcell kan producera pratar man om ERoEI, ”Energy Returned on Energy Invested”, alltså hur mycket energi man har investerat för att en energikälla ska kunna utnyttjas. En ERoEI på 1 innebär att lika mycket el har investerats vid tillverkningen av en produkt som den produkten sedan kan generera. Tittar man på hur mycket energi solcellerna producerar ligger deras ELoEI på 10-15, vilket betyder att solceller producerar 10 till 15 gånger mer energi under sin livslängd än vad som gick åt vid framställningen av dem. Man räknar på att solcellerna har en livslängd på cirka 30 år, innan man måste börja byta ut några komponenter. Det tar med andra ord cirka 2-3 år för solcellerna att återbetala energin som har används vid deras framtagande. Det man dock ska vara medveten om är att även om solcellerna i sig är väldigt miljövänliga, och att de inte släpper ifrån sig några utsläpp under själva el- och värmeproduktionen, så finns det nackdelar med dem också. Själva tillverkningen av solcellerna bidrar nämligen till utsläpp som skadar miljön. I Kina, där majoriteten av alla solceller tillverkas, används än så länge mycket kol i kraftverken. Utsläppen från kolkraften räknas med i solcellernas klimatavtryck och är således en faktor i livscykelanalysen. En annan nackdel är givetvis även den faktorn att det finns en skillnad på elproduktionen på vintern jämfört med på sommaren. På sommaren produceras det upp till sju gånger mer energi än jämfört med under vintern och därför måste man komplettera solenergi med andra energikällor, det kan inte vara vår stabila källa sett ur ett årsperspektiv.

Tack vare att det idag har blivit en självklarhet att vara miljömedveten och prata hållbarhet, har solceller idag blivit en trend och man ser solceller på allt fler tak, fasader och på marken i Sverige. Detta i sig har skapat en kedjeeffekt och allt fler hushåll väljer att installera solceller. Enligt Skatteverket ökade installationen av solceller under 2022 med hela 136 % jämfört med 2021. En ökning på 136 % motsvarar cirka 44 000 personer som under året installerade solceller på sina tak. Den kraftiga ökningen av solcellsinstallationer i Sverige visar på en ökad efterfrågan av hållbara och förnybara energikällor vilket är en positiv utveckling. Solenergi kan på detta sätt leda till en hållbar energitransformation, men en konsekvens av denna rapida solcellsinstallation som vi nu har i Sverige är att allt fler anmälningar kommit in till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) under 2022 som syftar just till att solcellerna inte fungerar som utlovat, enligt en rapporterar från SVT. Det är i sig inte konstigt att antalet anmälningar till ARN har ökat, med tanke på att solcellsbranschen växer så snabbt. Man ska ha i åtanke att solcellstekniken utvecklas snabbt och det sker ständigt nya förbättringar både när det gäller material, verkningsgrad och energiåtgång under tillverkningsprocessen. Dock behövs stöd och tydligt regelverk så att både installatörer och de som satsar på solenergi kan känna sig säkra på hur solceller bäst installeras, så att man slipper dröjsmål i installationer till trasiga anläggningar och utrustning, att man inte får ut de kilowattimmar som utlovats eller att man upplever skador på taket efter installationen av solceller.

I Sverige har vi goda förutsättningar för solceller att ge tillräckligt bra effekt. Södra Sverige har, till exempel, lika mycket sol som norra Tyskland, som är världens mest ”solcellstätaste” land. Och jämför man med Danmark, som ligger på samma breddgrad, har de fyra gånger så mycket solceller per person jämfört med Sverige, på en mycket mindre yta. Vi hoppas att utvecklingen fortsätter åt rätt håll och att tydliga regelverk för installationer av solceller skapas så att allt fler hushåll väljer att fortsatt investera i solceller, så att solenergin kan fortsätta bidra till allt mer förnybar och fossilfri energi.

Alla fossilfria energikällor behövs när vårt behov ökar, så fokus måste ligga på att möjliggöra mer el och en bättre infrastruktur för elen. Solenergin som vi berättade om ovan står för en mycket liten andel av den totala andelen el, så även om den ökar i rask takt kommer den i volym inte att slå igenom på totalen på länge, men är ändå viktig, utifrån perspektivet att ALL fossilfri el behövs för en grön omställning! Statistiken nedan kommer från Energimyndigheten. Den är också enklast att hantera för en konsument eller ett företag som vill bidra med en lokal energiförsörjning. Vi har på flera av våra fastigheter som vi råder över, satsat på solceller, och ska införskaffa det till fler byggnader.

(Bild lånad av: Energimynidgheten.se)

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...