Tillbaka

Är elbilen en del av lösningen i vår klimatomställning och för en bättre miljö?

Vi befinner oss i en klimatomställning där bland annat transportsektorn befinner sig i en förändring. För att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn finns tre sätt, nya klimatsmarta fordon, fossilbränslefritt drivmedel samt effektivare transporter så som bättre kollektivtrafik, mindre användning av bilen för privatpersoner samt logistikeffektiviseringar.

Den bästa resan ur ett klimatperspektiv är den som inte behöver göras. Vi kan till viss del ersätta fysiska möten med digitala, och genom en bättre planering och logistik kan vi minska på antalet kortare resor där vi behöver lösa saker vi glömt bort i planeringen. Vi kan också ersätta en kortare bilresa med att cykla. En del säger att en bil står till 90 % av tiden, och att 80 % av alla resor i en stad eller tätort är på 3–4 km!!! Vi kan däremot inte ta bort bilen och våra transporter från vår verksamhet, då vi har en byggverksamhet, även om vi kan göra vad vi kan för att se till att resorna är nödvändiga. En stor del av vår organisation i koncernen arbetar med byggservice och den kräver resor av oss, för personer, material och hjälpmedel, även om vi till viss del kan minska på onödiga och resor på grund av dålig planering.  Men, vi behöver ha en fungerande fordonspark, och samtidigt beakta vår klimatpåverkan. Vi behöver verka för att få våra resor fossilfria och tillverkarna av fordonen behöver samtidigt se till att deras tillverkning är så klimatneutral som möjligt med, men det får ligga hos dem. Alla bilar behöver få till en mer klimatsmart tillverkning, oavsett drivmedel.

Den eldrivna bilen tar en allt större plats på bilmarknaden, även om vi i närtid fått vissa politiska bakslag som hämmar den utvecklingen. Somliga menar att elbilen är framtiden, medan andra menar att elen aldrig någonsin kommer att räcka till eller att resurserna till tillverkningen av de batterier som krävs för eldrivna bilar inte finns. Några menar att tillverkningen av batterierna tillverkas på ett sådant sätt som förstör miljön mer än vad den eldrivna bilen gynnar den, och det kan vara sant, men även den tillverkningen utvecklas, både gällande själva batteritillverkningen och råvarorna/mineralerna till batterierna. Oavsett vilket är en av vår tids största utmaningar att klara energiförsörjningen samtidigt som klimatpåverkan och miljöpåverkan måste begränsas. Vi måste också här och nu verkligen få ned våra utsläpp av koldioxid! Vi kan också konstatera att så som bilen ser ut idag, så kan den inte se ut i framtiden om vi ska uppnå klimatneutrala transporter.

Är elbilen verkligen mer miljövänlig, eller har utsläppen bara flyttat från avgasröret till batterifabriken? En av de främsta fördelarna med elbilar är att de har noll avgasutsläpp. Oavsett drivmedel har bilen en miljö- och klimatpåverkan i sin tillverkning idag, och att tillverka ett batteri till en elbil är idag miljöpåverkande. Tittar man på användningsfasen så är dock elbilen överlägsen. Där fossilbilarna släpper ut stora mängder växthusgaser och luftföroreningar från avgasröret kör elbilen helt utan avgaser. Dessutom är elbilen betydligt mer effektiv i att omvandla energin från batteriet till framdrivning av fordonet jämfört med bilar med förbränningsmotor.

Den eldrivna bilen har en rad fördelar om man jämför med dagens bilar uppbyggda för fossila drivmedel. Den låter mindre då elmotorn har en generellt mycket lägre ljudnivå vilket minskar trafikbuller. Elbilen har färre rörliga delar vilket innebär att fordonet inte kräver lika mycket underhåll. De är också billigare att köra, även om elen för närvarande är dyr, så är det ändå billigare än att köra på bensin, diesel eller HVO.  På sikt kommer också fabriker som tillverkar bilar och batterier att bli alltmer klimatvänliga.  Elbilen är nog här för att stanna! Men bilen med fossila drivmedel finns också kvar. Man bedömer att en bil har en livslängd på 17 år, så alla nya, icke eldrivna, bilar som säljs idag kommer att finnas på våra vägar ett bra tag till. Och bilar med fossila bränslen tillåts ju dessutom säljas ytterligare några år.

Reduktionsplikten är en lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att minska utsläppen av växthusgaser. Detta gör man främst genom att ha en högre inblandning av förnybara bränslen men uppnås även genom effektivare produktion. Äldre bilar som finns kvar på våra vägar ska kunna hjälpa till att nå klimatmålen genom just reduktionsplikten, men nu har regeringen minskat reduktionsplikten till ett minimum, vilket inte skapar incitamentet att minska ned på körningen med diesel och bensin. Förutom den slopade klimatbonusen för elbilar och den sänkta reduktionsplikten, sänktes även bränsleskatten och reseavdraget för privatpersoner har utformats så att man tål körning bättre med diesel och bensin. För att nå våra klimatmål och uppnå en minskad koldioxidanvändning måste dessa utsläpp minskas. Vi måste utveckla tekniken och ändra våra beteenden.

Så är elbilen lösningen på hur utsläppen från transportsektorn ska minska? Det enkla svaret är ja, elbilen är en av flera lösningar som behövs. Vi har under åren byggt upp en ganska stor fordonspark, med lätta lastbilar och tjänstebilar. Vi ser nyttan med eldrivna fordon och vi har successivt under åren börjat fasa ut vår fossila fordonspark mot en eldriven. Men vi anser också att yttre omständigheter är viktiga att ta hänsyn till när vi investerar i en eldriven fordonspark. Vi vill ha långsiktiga politiska beslut som ger oss förutsägbarhet så vi förstår effekterna av våra stora investeringar, och då önskar vi att regeringen skulle våga vara mer strategisk i dessa beslut och inte bara tillfredsställa kortsiktiga opinioner. För, kort sammanfattat, det krävs ett långsiktigt parlamentariskt politiskt ledarskap för att vi ska nå målen om minskade utsläpp från transportsektorn. Först då kan elbilen bli den klimathjälte den är menad att vara! Gör det MER lönsamt att vara fossilfri än att köra med diesel och bensin! Vi måste ställa om! Vi måste minska våra utsläpp! Att då belöna det fossila framför det fossilfria känns tråkigt och stick i stäv med våra investeringar.  Elbilen är helt klart en del av lösningen för att uppnå detta.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...