Tillbaka

Arbetsberedning – nyckeln till framgång

Så fort vi får beställt ett projekt startar vi upp planeringen av det. Den planeringen är i ett grovt skede där vi förädlar tankarna från kalkyl till hur vi vill göra nu när vi har fått projektet. Vi funderar över etableringen på arbetsplatsen, konstruktionsval, metodval och materialval. Vad ska vi genomföra själva och vilka tjänster behöver vi köpa in? Vem ska göra vad? Frågorna är många och teamet ska svetsas samman. Vi utformar en huvudtidplan och en arbetsplatsdisposition, och tar fram olika målsättningar inom projektet i vår KMA-plan och tar fram en Arbetsmiljöplan och räddningsplan för hantering av olika risker på ett övergripande plan, som berör alla.

En bit in i processen, när vi har framme bygghandlingar och produktionen ska rulla i gång, behöver vi kliva in i en mer detaljerad planering och förberedelse inför respektive moment. Denna detaljplanering och förberedelse, har en viktig del i sig när vi ska förbereda våra hantverkare och andra entreprenörers insatser, som brukar vi kalla för arbetsberedning. En arbetsberedning är viktigt av så många olika skäl. Det som är självklart för en medarbetare som har erfarenhet av samma specifika moment, är inte lika självklart för en annan medarbetare. Vi kan aldrig ta för givet att ett moment är självklart för alla, eller att momentet har samma förutsättningar i ett projekt som det har i ett annat.

En arbetsberedning kan även vara viktig att genomföra med en eller flera underentreprenörer med, för att verkligen kvalitetssäkra momentets utförande och att det genomförs på ett säkert sätt. Är det särskilda krav som behöver dryftas bör vi göra det, så vi inte tar för givet att de har förstått och kommer att göra rätt. Av erfarenhet vet vi att missförstånd lätt kan uppstå, och en arbetsberedning kan bidra till att minska ned eventuella felaktigheter. Vi ska i möjligaste mån eliminera risken för kvalitetsbrister, och säkerställa kunskap och information till berörda som ska utföra momentet. Vi ska bygga rätt från början, och inte behöva göra om eller rätta misstag.

Vilka krav finns på utförandet som behöver beaktas? Infästning? Bullerkrav? Energikrav? Fukthalt? Hur ser monteringsanvisningen ut och vad säger Hus AMA om momentets utförande? Hur ser ritningarna ut? En del fel och brister vi har i byggbranschen består sannolikt på att vi underskattar betydelsen av en arbetsberedning och kommunikation. Hos oss på Byggmästar´n i Skåne är det flera hantverkare som lyfter vikten av goda arbetsberedningar inför momenten, särskilt gällande moment med en lång upprepning, så att vi inte gör fel om och om igen, eller där ett moment som utförs fel, kan få stora ekonomiska konsekvenser, eller är svåra att rätta till i efterhand.

Arbetsberedningen är viktig för att säkerställa att momentet genomförs på ett arbetsmiljösäkert sätt, både för dem som utför momentet och för övriga som passerar och är i närheten. Vilka skydd behövs och behöver området spärras av? Krävs särskilda kompetenser och tillstånd? Behöver momentet samordnas med övriga aktiviteter som pågår? Vilka verktyg och hjälpmedel behövs? Dammar det? Vibrerar verktygen? Emissioner?

Genom en god arbetsberedning kan vi även påverka miljön, genom miljömedvetna val av eventuella kemikalier som behöver användas. Kan en kemikalie ersättas av en annan? Och hur ska en kemikalie som ska användas i momenten hanteras och förvaras på ett säkert sätt? Vad säger säkerhetsdatabladet? Behövs det särskild kompetens? Får vi farligt avfall med anledning av valda produkter?

Tack vare en arbetsberedning kan vi även bidra till en bra logistik och materialhantering. Var placeras lämpligen materialet när det anländer så att vi på smidigt sätt sedan kan starta upp momentet? Som ett stöd i arbetsberedningarna har vi dels en allmänt hållen checklista för en arbetsberedning, men vi har också några framtagna checklistor för vissa specifika moment, som till exempel en arbetsberedning inför användning av en lift, eller byggandet av en ställning, montage av tunga element, eller montage av dörrar. Checklistorna är digitala och finns i vår arbetsapp Fieldly. Man kan till den dokumenterade arbetsberedningen fota berörda ritningar, monteringsanvisningar, med mera, samt bifoga checklistan för att visa vad man tog upp. I checklistan ställs frågan om olika risker för att påminna berörda i arbetsberedningen om att beakta dessa risker.

Vi vet att vi på Byggmästar´n i Skåne kan bli bättre på arbetsberedningar, både i hur vi genomför dem och i hur ofta vi genomför dem, och det är något vi pratar om och har ett fokus på, som ett led i vår kvalitetssäkring och i vårt arbetsmiljö- och miljöarbete. Vi ställde frågan till en i vår produktionsledning om arbetsberedningar, Sebastian Skantz.

Hur viktigt tycker du det är en med arbetsberedning inför ett nytt moment i projektet och hur går Ni tillväga med en sådan. Vilka tips har Du till en bra arbetsberedning? 

– Jag vill säga att det är mycket viktigt, det är bland annat genom arbetsberedningar vi kan jobba bort onödiga arbetsmiljörisker och det är också här vi undviker fel i produktionen. En annan fördel är att vi tar till vara på den erfarenheten som finns på arbetsplatsen. Mina bästa tips till en bra arbetsberedning är att vara förberedd, kolla igenom vilka handlingar som berörs, förbered en checklista om så behövs (denna kan man fylla på under arbetsberedningen om något är missat). Sen vill jag också följa upp arbetsberedningen ganska snart efter att momentet påbörjats, för att fånga upp det som eventuellt missats i arbetsberedningen. Och det är givetvis aldrig fel att höra av sig till kollegor i andra projekt om man söker tips och lösningar, vi har många duktiga medarbetare som kan hjälpa till i de allra flesta fallen. 

 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...