Tillbaka

Arbetsmiljö och säkerhet är viktigt!

Som en plattform och stabil grund i vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete har vi ett ISO-certifierat arbetsmiljöledningssystem (ISO 45001) i vårt integrerade KMA-ledningssystem. I det systemet har vi tagit fram rutiner som berör arbetsmiljö, inom flertalet olika processer. Till rutinerna finns mallar, checklistor, utbildningsinsatser, med mera.

Rutiner för ny medarbetare
När vi får en ny medarbetare stämmer vi av vilka utbildningar de gått sedan tidigare, och därmed vilka de behöver komplettera med hos oss. De får också gå ett antal introduktionspass där vi tar upp en hel del arbetsmiljörelaterade rutiner och kunskaper vi tycker är nödvändiga. Vi är kräsna med vilken kunskapsnivå vi ska ha inom arbetsmiljö och har därför en högre ribba än vad Arbetsmiljöverket kräver. Alla medarbetare involverade i projekt ska minst ha genomfört ställningsutbildning, säkra lyft, Safe Construction Training, asbestkunskap, brandfarliga arbeten, nödlägeskunskap, evakuering nödställd i sele, liftkunskap, verktygskunskap, HLR med hjärtstartare, första hjälpen-kunskap, hantering kränkningar/diskriminering/trakasserier, med mera. Som tjänsteperson måste man även genomgå en ledarskapsutbildning, vilket även skyddsombud och lagbasar behöver. Detta för att ha verktyg för att leda arbetsmiljöarbetet. Som tjänsteperson ska man även ha gått Startkurs arbetsmiljö, vilket även skyddsombuden ska, samt mötesteknik, handläggande BAS-U, samt handläggande BAS-P. Som ny är det sällan man har allt detta, men då har vi en plan för hur vi fyller igen kunskapsluckorna.

Planeringsrutiner
För att få till en god, säker och trivsam arbetsmiljö krävs det planering. Det gäller att få till en god logistik, god etablering, och en fungerande tidplan, men också att vi går igenom metod- och materialval noga i förväg, men också i nära anslutning till momenten i form av arbetsberedningar. Planeringen kräver också samverkan, både inom vår egen organisation, men också i hela projektteamet.

Inköpsrutiner
I våra inköpsrutiner beaktar vi bland annat hur våra underentreprenörer beter sig på våra byggarbetsplatser och har också med tydliga krav och förväntningar på dem i våra kontrakt. I den här processen stämmer vi även av vår tidigare erfarenhet av aktörerna, bland annat respekten för våra säkerhetsregler. Vi säkerställer viktiga kompetenser och kräver att alla aktörers medarbetare har genomgått Safe Construction Training. Vi har till hjälp integrationen från ID06 Kompetensdatabas in i vårt projektverktyg Fieldly.

Produktion
Produktionen hos oss är ute på byggarbetsplatser, som ständigt är under förändring. Regelbundet går vi skydds- och miljöronder, men även specifika fallskyddsronder. Dessa dokumenteras digitalt. Vi har en stor arbetsmiljötavla hängandes tillgänglig för alla, där alla kan läsa Arbetsmiljöplanen, Arbetsplatsdispositionen, checklista till eventuell olycka eller tillbud, säkerhetsdatablad, kopian på Förhandsanmälan, tillstånd för liftar och truckar, asbestdokumentation, rivningsplan, ställningsplan, med mera. I vår Arbetsmiljöplan har vi bland annat tagit fram ett regelverk för säkerheten på bygget som sedan följs upp löpande. För att få till en bra arbetsmiljö är det viktigt att samordna den, som handläggarna för BAS-U hanterar. Samordningen sker mer formellt på samordningsmöten och följs upp däremellan. Som stöd för att på ett systematiskt sätt fånga upp arbetsmiljösamordningen har vi en mall till samordningsmötena.

Uppföljning
Vi avslutar alla projekt med en uppföljning, tjänstepersoner och hantverkare. Vad gick bra och varför gick det bra? Vad skulle vi kunna göra ännu bättre? Vad ska vi undvika? Här lyfter vi allt från trivsel till fysisk arbetsmiljö.

Internrevisioner
Vi genomför regelbundet internrevisioner ute på våra byggen och på våra kontor, för att stämma av att vi lever som vi lär och ifall vi kan fånga upp ytterligare förbättringsförslag.

Externa revisioner
Eftersom vi har ett certifierat ledningssystem som innefattar arbetsmiljö får vi även en revision med hjälp av en ackrediterad revisionsorganisation. De kommer också alltid med goda förbättringsförslag, men däremot sällan med avvikelser. Även Arbetsmiljöverket brukar besöka våra byggen, några gånger om året, men de brukar sällan komma med avvikelser och brister som behöver hanteras. Däremot känns det bra att de kommer och gör inspektioner, så vi vet att det vi gör är rätt.

SO-träffar varannan månad
Varannan månad samlas vi digitalt, skyddsombud och produktionsledningen i företaget, för att ta upp senaste två månadernas eventuella händelser, riskobservationer, tillbud, olyckor, regeländringar eller dylikt. Det gör att vi snabbt når ut till alla projekt med händelser som ägt rum i företaget. Vi tar även upp andra händelser vi känner till som ägt rum hos någon annan, om det även kan lära oss något och vi känner till den händelsen. Utöver det har vi en fysisk träff en gång om året ihop med skyddsombuden och några från produktionsledningen. Just i år, 2022, ska vi bege oss till Arlanda för att besöka Sveriges Säkerhetspark.

Företagshälsovård och mätningar
Vi har avtal gällande företagshälsovård och där alla medarbetare går på hälsoundersökning vart tredje år, och varje år genomför vi en hälso- och livsstilsenkät. På så vis kan vi fånga upp stämningen i företaget och var vi har våra utmaningar fysiskt och psykosocialt.

Ledarskap
För en god arbetsmiljö krävs ett gott ledarskap med fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Det är viktigt att vi har trygga och kunniga ledare som styr och vägleder i arbetsmiljöarbetet. Det är därför vi säkerställer att alla går den företagsanpassade ledarskapsutbildningen på fem dagar, men också att alla i produktionsledningen har gått just vår BAS-U-utbildning (ByggArbetsmiljöSamordnare).

Arbetsmiljö är viktigt för oss alla. Vi ska alla kunna komma hem hela och friska från våra arbetsplatser, och vi ska kunna gå i pension och njuta av ett friskt pensionärsliv! Lika viktigt är att vi trivs och har kul på jobbet, och att alla känner sig värdefulla och mår bra!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...