Tillbaka

Arbetsplatskontroller med Moxy ID

I vår bransch har vi många goda och bra företag som utför tjänster på våra byggarbetsplatser, men det finns även ett fåtal företag som medvetet, eller omedvetet, begår systematiska brott, exempelvis avseende skatter, arbetsmiljö, arbetstid, människohandel och brott mot utlänningslagen. Arbetslivskriminalitet är ett problem och det drabbar alla, vårt samhälle och välfärd i stort, finansiärer, kunder, entreprenörer och framför allt enskilda individer. Det skapar en osund konkurrens, ineffektivitet, säkerhets- och kvalitetsbrister.

För att vi ska ha trygga arbetsplatser med sund konkurrens och sunda UE-kedjor krävs en hel del insatser. Byggföretagen lanserade 2006 ID06-korten för att lättare kunna identifiera personer på byggarbetsplatser samt koppla varje individ till en arbetsgivare. ID06, som idag är en branschstandard, har flera användningsområden såsom hjälp till in- och utcheckningar i elektroniska personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroller och inpasserings- och låsfunktioner. 2020 utvecklades grundades Moxy ID som arbetar med IT-lösningar och analyser för att kunna bidra i att kontrollera företag och individer, bland annat med hjälp av ID06-korten. Moxy ID är ackrediterade av ID06. Ett av deras uppdrag är att genomföra arbetsplatskontroller.

På Byggmästar’n i Skåne utför vi löpande interna kontroller av vilka aktörer och individer som vistas på våra byggarbetsplatser, både digitalt från våra kontor men också i form av fysiska arbetsplatskontroller. Ibland får vi även besök av kundernas tredjepartskontroller. Nu i februari har vi under två dagar genomfört sex särskilda arbetsplatskontroller på pågående entreprenadprojekt med hjälp av Moxy ID. Då stämde vi av om alla på bygget har checkat in i personalliggaren, om alla på bygget kan visa upp godkänd legitimation för att kunna stämma av att dessa matchar ID06-korten de bär, om utländska företag har skött sin utstationering korrekt, om bolagen i övrigt verkar okej och om bolagens medarbetare har intyg på Safe Construction Training. En liknande kontroll genomfördes i december 2021, även då av Moxy ID.

Samtliga kontroller gick bra och kontrollanterna togs emot väldigt väl på våra byggarbetsplatser.  På individnivå kunde vi hitta enstaka avvikelser, men på det stora hela kändes det bra och vi fick en möjlighet att titta lite på hur Moxy ID genomförde dessa arbetsplatskontroller för att själva finjustera våra rutiner framåt.

Vi på Byggmästar’n i Skåne tycker att inspektioner av detta slag är väldigt bra att genomföra och ser vi framåt så tror vi att sådana inspektioner bara kommer att öka då det kommer ställas högre krav från våra kunders banker gällande sund konkurrens och finansiering. Moxy ID är ett bra sätt för oss att öka vår kunskap inom området. I och med att verktyget är väldigt bra på att identifiera oseriösa aktörer är det även ett bra sätt för oss att säkerställa seriösa aktörer på marknaden att jobba med. Vi välkomnar dessa inspektioner och tror att de kommer göra gott för framtidens byggbransch, säger Dennis Olander på Byggmästar’n i Skåne. 

Under 2018 utvecklade vi vår inköpsprocess och vävde in tydliga krav på våra underentreprenörer och eventuella bemanningsbolag med tydliga ekonomiska och juridiska konsekvenser av att inte efterleva våra villkor. Vi skapade också bättre digitala lösningar för att kunna visualisera vår UE-kedja som visar vem som gjort affär med vem, samt med bevakning i realtid hos Creditsafe på alla bolag. Under 2021 slog vi även på kopplingen till Id06 Kompetensdatabas och under 2022 lade vi in företagens olika kollektivavtal (dessvärre på ett manuellt sätt), men arbetar för att få till stånd en automatisk koppling gällande detta. Under 2022 vässade vi våra inköpsvillkor ytterligare och lyfte dessutom ut dem till en särskild villkorsbilaga som följer med alla köp. Det vi idag saknar och tillsammans med övriga i branschen önskar en ökad digitalisering och automatisering kring att kunna se vilka individer som inte är medborgare inom EU/EES och därmed behöver ha uppehålls- och arbetstillstånd. Här behöver Migrationsverket bidra genom att skapa API-lösningar till förslagsvis bolaget ID06 för att få in det i den befintliga infrastrukturen vi har som hjälpmedel för att motverka arbetslivskriminalitet. Då skulle vi kunna känna oss trygga med att när en individ inte har ett uppehålls- och arbetstillstånd, inte heller kan ha ett aktivt Id06-kort. Det skulle bespara oss alla, även Migrationsverket, onödig arbetstid på administration.

Arbetet för en sund konkurrens och sunda byggarbetsplatser kräver lite grovt två insatser, dels en digitaliserad inköps- och kontrollprocess, dels fysiska arbetsplatskontroller för att göra stickprovskontroller, främst för att säkerställa att personerna vi ser befinner sig där digitalt, verkligen är rätt personer. Moxy Group hjälper oss nu med de fysiska arbetsplatskontrollerna där de även gör fördjupade kontroller av bolagen i projekten.

Det har återigen varit några lärorika dagar tillsammans med Moxy ID. Detta arbete känns väldigt viktigt för oss, att kunna vara med och bidra i säkerställandet av sunda UE-kedjor och sunda byggarbetsplatser. Det är en viktig del i hållbarhetsarbetet, kopplat till Agenda 2030:s 17 globala mål, framför allt mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...