Tillbaka

Bygga för Inkludering

Alla ska känna sig välkomna och inkluderade, oavsett eventuella funktionsvariationer. När vi talar om byggande och infrastruktur är det därför avgörande att ha tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i åtanke. Genom att skapa byggnader och offentliga platser som är tillgängliga för alla, kan vi skapa en mer inkluderande miljö där alla kan delta fullt ut.

Det kan handla om att göra fysiska justeringar för att möjliggöra enkel rörlighet för personer med nedsatt rörelseförmåga eller synnedsättning. Det handlar också om att skapa förståelse och medvetenhet för olika behov och se till att alla kan använda och njuta av platserna på lika villkor. Idag finns det även en hel del så kallade tillgänglighetskrav, som spelar en viktig roll i hur vi planerar och genomför våra projekt. Det finns därför ett antal regelverk som ska följas och det är till exempel: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där de svenska lagarna bygger på, Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR), standarder, Enkelt avhjälpta hinder (HIN) och Tillgänglighet på allmänna platser (ALM).

Vi har under lång tid arbetat med detta och har det med i projekteringen ihop med övriga projektörer, byggherre och brukare. Det är en självklarhet, men ändå kan det smyga sig in lösningar som kan hämma för individer, så det är viktigt att ändå alltid påminna oss om detta i vår projektering och i vårt skapande av miljöer, ute som inne.

Vikten av Universell utformning 

Universell utformning är ett koncept som syftar till att skapa platser, produkter och tjänster som kan användas av så många människor som möjligt, oavsett deras ålder, förmågor eller funktionsvariation. Genom att integrera universell utformning i byggprojekt kan vi undvika att behöva göra eftertraktade ändringar i framtiden och istället bygga platser som redan är tillgängliga för alla från början. Några enkla sätt att inkludera tillgänglighet i byggande är:

Ramper: För personer med nedsatt rörelseförmåga kan ramper göra det lättare att komma in i och ut ur byggnader, och använda trappor.

Handikappanpassade Toaletter: Handikappanpassade toaletter med tillräckligt utrymme och handikappvänliga funktioner gör det lättare för personer med funktionsvariationer att använda toaletter på ett tryggt och bekvämt sätt. Idag finns det vissa krav där hygienrum ska utformas så att det är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det handlar bland annat att det ska finnas tillräckligt stor area i, bland annat, badrummet. Detta för att personer som använder rullstol ska kunna använda de olika funktionerna i rummet och kunna vända rullstolen på ett smidigt sätt. Enligt BBR:en så är det olika rullstolar som dimensionerar olika mått. Till exempel, inuti en bostad så gäller rullstolsvändmåttet 130cm i diameter, medan utanför bostaden, till exempel tvättstuga, trapphus eller liknande så gäller rullstolsvändmåttet 150 cm i diameter.

Tydlig skyltning: Tydlig skyltning och informationskällor med både text och bilder underlättar för personer med synnedsättning eller kognitiva funktionsnedsättningar att orientera sig och hitta rätt.

Belysning: Tillräcklig och jämn belysning i byggnader och offentliga platser hjälper personer med synnedsättningar att navigera säkert, men det skapar också en tryggare och säkrare för alla!

Färgkontraster: Tydliga färgkontraster på trappor, räcken och dörrar gör det lättare för personer med synnedsättningar att urskilja hinder och säkerhetsanordningar. Kontrastmarkeringar ska till exempel göras i publika lokaler och gemensamma delar i bostadshus, men behöver inte göras i de enskilda bostäderna. En ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS, Natural Color System, mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan kan öka möjligheten avsevärt för synsvaga att uppfatta markeringen.

Trivsam och säker utomhusmiljö och gemensamma inomhusytor: Inkludering handlar inte bara om funktionsnedsättningar utan om att vi alla ska känna oss trygga och säkra. Vi behöver säkerställa att belysningen finns på rätt ställen och är tillräcklig för att förebygga brottslighet, att portar och dörrar kan låsas och vara inbrottsäkra, att det kanske behöver finnas kameror på plats på vissa lämpliga ställen, att man inte kan “gömma sig” på ställen osv. Det finns alltså mycket att tänka på även kring det. Många idag vågar inte gå ut till platser som är för mörka eller känns för och är för farliga. Var finns tvättstugorna och miljöhusen, och kan man känna sig säker i dem med? Har de stora fönsterpartier/glaspartier in eller känns de instängda och otrygga att vara i? Att inte känna sig trygg skapar också stora barriärer i rörelsefriheten.

Genom att inkludera tillgänglighet och trygghet i byggprojekt skapar vi platser där alla känner sig välkomna och uppmuntras att delta aktivt och njuta av och dra nytta av samma faciliteter och upplevelser. Och de flesta tillgänglighetsåtgärderna som kan göras är också ganska så lätta att ordna! Genom att bygga för inkludering bidrar vi till att forma ett samhälle som välkomnar mångfald och gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad och skapar en mer tillgänglig och inkluderande värld för alla! 

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...