Tillbaka

Byggavfallet behöver minska

Under 2020 genererades 35,7 miljoner ton avfall i Sverige. Byggbranschen stod för den största mängden avfall (40 procent), med över 14 miljoner ton avfall, varav 619 000 ton farligt avfall. Detta motsvarar 1,4 ton avfall respektive 60 kilogram farligt avfall per person, visar Naturvårdsverkets nya avfallsdata (rapport: 7048) som släpptes i juni i år. När det kommer till farligt avfall vill vi lyfta att det är ju faktiskt bra att få bort det, till exempel asbest, och det viktiga med detta avfall är att det hanteras korrekt på plats när det rivs, när det transporteras och slutligen deponeras.

Naturskyddsverket sammanställer statistik vartannat år gällande Sveriges avfallsmängder, två år före rapporteringen, i syfte att ha ett viktigt underlag vid beslut om insatser, åtgärder och styrmedel som rör samhällets avfallshantering. Nu har avfallsdatan från 2020 sammanställts och statistiken visar att mängden avfall fortsätter att öka och att det totalt uppkom 14 procent mer avfall i byggbranschen år 2020 än 2018. Det finns säkert några förklaringar såsom kanske ökad andel renoveringar och ombyggnationer som kräver mer avfall vid framför allt rivningar, eller ökade investeringar rent generellt, men det pekar ändå åt fel håll. Men vad är anledningen till detta? Vi har ju under flera år pratat om vikten av att återbruka och det känns som att arbetet mot att minska mängden avfall till förmån för en ökad cirkularitet. Om vi tittar på byggbranschens största avfallsslag 2020 så är det jord, mineralavfall från bygg och rivning, muddermassor och farligt mineralavfall från bygg och rivning. Se statistik nedan:

(Lånad bild av: Naturvårdsverket statistikblad för avfall i byggbranschen; 2020)

När det kommer till det icke-farliga mineralavfallet från bygg och rivning utgörs det främst av blandat bygg- och rivningsavfall men också utsorterade mineraliska byggavfallsfraktioner som betong, tegel, glas, kakel, klinker, gips och asfalt. Det farliga mineraliska bygg- och rivningsavfallet är avfall som innehåller farliga ämnen, till exempel tjärasfalt och impregnerat träavfall. Avfallsslaget jord består av jord, sand och sten som schaktas bort vid byggnation. Det farliga jordavfallet är vanligen jord som förorenats. Sedan får vi inte glömma att även utslitna fordon, maskiner, verktyg, säkerhetsanordningar, samt olika förpacknings och förbrukningsmaterial också bidrar till avfall.

(Lånad bild av: Naturvårdsverket statistikblad för avfall i byggbranschen; 2020)

Marianne Hedberg, tidigare miljöexpert på Byggföretagen, skriver i statistikbladet:

-Det är bekymmersamt att avfallsmängderna från bygg- och fastighetssektorn fortsätter att öka. Resurseffektiviteten måste öka samtidigt som det avfall som uppstår tas omhand för återvinning eller återbruk. Här behövs teknikutveckling och uppbyggnad av kapacitet i alla led.

Konjunkturen påverkar 

Enligt Naturskyddsverkets statistikrapport för byggbranschens avfall får man även tänka på att mängden avfall även i viss mån beror på uppdragsläget. Under högkonjunktur så blir det mer avfall i jämförelse med låg konjunktur eftersom fler rivningar och nybyggnationer sker under högkonjunkturen. Till exempel så ökade nettoomsättningen med fem procent i branschen, samtidigt som totalt byggavfall ökade, vilket skulle betyda att det skedde mer inom branschen under denna period och därför resulterade i mer avfall. Sedan får vi inte glömma att det kan vara svårt att jämföra 2020 års resultat i och med coronapandemins olika konsekvenser under det året.

Vi har pratat med Naturvårdsverket som menar att det viktigaste i arbetet för att minska avfallet är att komma längre upp i den så kallade avfallstrappan. Det är ett EU-direktiv som är antagen i den svenska miljöbalken och som helt enkelt styr hur vårt avfalls ska hanteras utifrån fem olika steg. I första hand ska man 1) minimera avfallet så mycket som det går. Sedan ska vi 2) återanvända och om detta inte är möjligt ska vi 3) återvinna. Om materialet inte kan återvinnas ska det 4) Utvinna energin genom att förbrännas i ett kraftverk och omvandla energin i avfallet till el och värme. Allra sista steget är att 5) Deponera, och det betyder att slänga på en soptipp i kontrollerade former. Utöver detta så kan vi som byggföretag också se till att återanvända, återvinna och källsortera så mycket som det bara går.

Vårt arbete 

Vi på Byggmästar’n i Skåne får givetvis hantera mycket avfall, både icke-farligt och farligt avfall, på våra byggen, men det är något vi ständigt arbetar med. Redan i projekteringen kan vi förbereda för ett minskat avfall, dels i att inventera vad som ska rivas och vad av det som kan återbrukas på olika sätt, dels i att utforma det nya på ett sådant sätt att vi minimerar avfallet och spillet. Sedan fortsätter det i inköpsprocessen och med en god produktionsplanering! I projektens tidiga skeden arbetar man med eftertänksamma miljöinventeringar och rivningsplaner som är klara redan innan vi påbörjar ett projekt. Detta utgör en viktig del i miljö- och klimatarbetet! Vi kan med hjälp av dessa planera till exempel en rivning som möjliggör för återbruk och för att kunna hitta och sanera bort farliga avfall som till exempel asbest. På så sätt kan vi med god planering bland annat minska avfallet och hantera avfallet korrekt! Utöver det så försöker vi i den mån det går undvika onödigt spill. Detta gör vi även här med en god planering gällande till exempel vad som ska köpas in och i vilka mått för att minska spillet. Om det ändå skulle bli för mycket av något så försöker vi återanvända detta i stället för att kasta det. På så sätt bidrar vi även till en cirkulär ekonomi! Utöver det så försöker vi att källsortera i den mån det går!

Utvecklingen har helt klart under de senare åren gått framåt och vi märker att våra kunder är betydligt mer medvetna idag mot hur de tänkte och agerade 2018. Allt fler kunder resonerar kring återbruk på olika sätt, vilket känns väldigt bra. Sedan vet vi att företag verkligen försöker minska på avfallet och vad som går på deponi när det kommer till massor av olika slag, men att regelverk eller åtminstone tolkning av regelverk hämmar detta, och när denna knut har lösts, kommer avfallet att minska, likväl som klimatpåverkan.

Vi på Byggmästar’n i Skåne följer utvecklingen och kommer fortsätta arbeta med att förbättra vårt klimat- och miljöavtryck utifrån diverse olika aspekter. Vi hoppas att vi tillsammans med resten av samhället kan minska ned andelen so går på deponi och bidra till en positiv utveckling framåt! Tar vi alla ett krafttag så kan vi nog tillsammans ändra på detta!  

Är du nyfiken på att läsa mer om hur vi på Byggmästar’n i Skåne arbetar med avfallshanteringen och klimatpåverkan generellt? Kika gärna in på vår hemsida för mer information! 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...