Tillbaka

Globalt mål nr 1 – avskaffa all form av fattigdom överallt

Text hämtad från SCB: ”Fattigdom brukar beskrivas som avsaknad av resurser som medför att man inte har den levnadsnivå som anses vara allmänt accepterad i samhället. Man använder ibland begrepp som utanförskap eller social exkludering. I dagligt tal avses dock oftast ekonomisk fattigdom, alltså låga inkomster och små ekonomiska tillgångar. Historiskt fanns länge ett fokus på extrema och akuta fattigdomstillstånd som hunger, dåliga bostäder och dålig hälsa. Att vara fattig innebar att inte ha råd med det allra nödvändigaste som mat, kläder och boende. Ett exempel på den här typen av absolut fattigdomsmått finns i FN:s mål om att avskaffa den extrema fattigdomen där personer med en inkomst lägre än 1,90 dollar per dag definieras som fattiga. Med det här måttet har fattigdomen i världen minskat markant sedan millennieskiftet. I dag beräknas färre än 800 miljoner människor i världen vara fattiga enligt denna definition jämfört med 1,7 miljarder människor 1999. I Sverige fyller dock detta mått ingen funktion eftersom i princip alla har inkomster som överstiger den globala fattigdomsgränsen. Materiell fattigdom mäts av EU, och fokus för detta mått är om man har råd med en viss levnadsstandard. Detta mäts genom att undersöka om personer kan betala oförutsedda utgifter, har råd med en veckas semester per år, har råd med en måltid med kött, kyckling eller fisk eller motsvarande vegetariskt alternativ varannan dag, har tillräcklig uppvärmning av bostaden, har råd med kapitalvaror som tvättmaskin, färg-TV, telefon och bil samt kan amortera på skulder. En individ eller ett hushåll anses vara i allvarlig materiell fattigdom om man inte har råd med minst fyra av de nio posterna. Indikatorn skiljer mellan individer som inte har råd med en viss vara eller tjänst och de som av andra skäl inte har denna vara eller tjänst, till exempel för att de inte vill eller inte behöver det. I Sverige är det knappt 1 procent av befolkningen som anses leva i allvarlig materiell fattigdom enligt den här definitionen. Detta kan jämföras med ett genomsnitt på 8 procent i EU. I Bulgarien och Rumänien lever omkring tre av tio personer i allvarlig materiell fattigdom. ”

Som ett lokalt verksamt företag kan det vara svårt att ta till sig detta globala mål, men vid lite eftertanke finns det absolut saker vi kan göra och gör. Återigen vill vi lyfta vikten av marknadsekonomi och frihandel, eftersom det är en förutsättning för en ökad välfärd i världen. Det är viktigt att både varor och tjänster kan hanteras globalt, men också att arbetskraft kan detta och att vi i Sverige är öppna för en global handel. Detta bidrar Svenskt Näringsliv och Byggföretagen med att lyfta, två organisationer som vi är medlemmar i. Det vi också kan göra är att vara med och säkerställa att de individer som kommer till våra byggarbetsplatser för att utföra köpta tjänster inte blir utnyttjade, utan blir korrekt behandlade av sina arbetsgivare, och får korrekta löner. Det är dock väldigt svårt att kontrollera detta, men vi har utvecklat vissa inköpsrutiner och uppföljningsrutiner för att åtminstone bättre kunna fånga upp eventuella felaktigheter.

Dessutom finns sedan 2019 Lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar, som ska skydda alla arbetstagare på byggarbetsplatserna i Sverige. Vi kan också tack vare de elektroniska personalliggarna se vilka aktörer (och medarbetare) som finns på våra byggen, vilket underlättar denna kontroll. Från och med 2021 ska även utstationerade medarbetare i bemanningsföretag skatta direkt i Sverige i en så kallad Särskild Inkomstskatt (SINK) vilket kan underlätta kontrollen av utländska bemanningsföretag.

Något annat vi skulle vilja lyfta är vikten av att hitta en bostadspolitik som skapar bättre möjligheter för alla att köpa sitt eget boende, istället för att fastna i hyresrätter. Att bo i en hyresrätt har sina fördelar, men en hel del bor ofrivilligt i hyresrätter, eftersom de inte är attraktiva hos banker för finansiellt stöd, vid införskaffande av ett boende. Det finns för stora trösklar helt enkelt, särskilt för dem som anses vara ”fattiga”, samtidigt som att äga sitt boende är något positivt, som stärker den egna ekonomin på sikt. Vi tror på att öka andelen ägarlägenheter och bostadsrätter, men där samhället kan komma på bättre lösningar för hur vi inkluderar fler i att köpa sitt boende och i att göra investeringar. Denna bostadspolitiska fråga kan vi inte driva enskilt, men som medlem i Byggföretagen kan vi vara med och påverka en sådan bostadspolitik. I vår egen projektutveckling verkar vi också för att andelen ägarlägenheter ska öka på den skånska marknaden, och betraktas om ”normala” av bankerna, som vi ofta upplever som skeptiska till den formen av lägenheter, vilket hämmar den utvecklingen.

Det kan tyckas långsökt, men vi är med och sponsrar väldigt många föreningar, vilket förhoppningsvis leder till att underlätta för alla barn och ungdomar att vara en del av föreningslivet i Sverige, som förutom att ge en bra sysselsättning och utveckling under fritiden, även ger viktiga nätverk i framtiden. En god hälsa och ett gott nätverk är viktiga ingredienser för att kliva in i vuxenlivet på ett bra sätt, och minskar risken för att kliva in i kriminalitet.

För att uppnå det här målet är det också väldigt viktigt att arbeta med alla 17 globala mål, för de skapar förutsättningar i sig för att utrota fattigdomen, till exempel genom minskad korruption, ökad handel, välfärd, ekonomisk tillväxt, utbildning och så vidare.

Alla kan därmed vara med och bidra till att avskaffa fattigdomen, genom att agera i stort och i smått. I både vår globala och lokala värld.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...