Tillbaka

Globalt mål nr 16 – främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer 

Det här målet skulle kunna kännas väldigt avlägset gällande vad vi kan göra och vara med och påverka i vårt lilla företag, Byggmästar´n i Skåne, men med lite eftertanke och inläsning av målet, går det ändå att lyfta fram vissa delar som lyfts fram som delmål, och vi är i allra högsta grad med i detta. Genom att först och främst ta ställning för Agenda 2030 och i att vilja vara en del av EU, visar vi på vikten av att samarbeta och skapa inkluderande samhällen.  Genom att dessutom visa på vikten av att vara en del av Byggföretagen och Svenskt Näringsliv, samt andra organisationer, visar vi också att vi bidrar till detta mål.

Människohandel och utnyttjande av människor tar vi helt ställning från, och detta kan förekomma inom byggsektorn. Detta har vi rutiner för att vara vaksamma på, särskilt i våra köp av tjänster, av våra underentreprenörer samt bemanningsföretag. Ofta är de som berörs, också kopplade till den organiserade brottsligheten.  När det gäller kampen om att minska de olagliga finansiella flödena och bekämpa alla former av organiserad brottslighet har vi, framför allt under de senaste åren, jobbat hårt med att bygga upp en bättre inköpsprocess där fler kontroller nu finns med, men också ett mer automatiserat stöd och verktyg. Vi har också mer tydligt tagit fram obligatoriska krav på dem vi gör affärer med i UE-kedjan med tydliga konsekvenser vid avvikelser. Alla tjänstemän har fått en ordentlig genomgång av vår inköpsprocess, men också i genomgång av varför vi har dessa rutiner på krav och kontroller. Responsen internt har varit mycket god, även om förändringen innebär ökad administration och nedlagd tid på inköpen. Man förstår syftet och vill vara en del av denna process framåt. Vi vill vara med och påverka men vill också lyfta vikten av att ge myndigheterna tillräckligt med resurser för kontroller för att förebygga oegentligheter, människohandel med mera. De måste ges bättre möjlighet att kontrollera!

Vi kan även vara med och främja rättssäkerheten på nationell nivå, samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla. Detta kan vi göra, bland annat genom vårt engagemang inom Byggföretagen och Svenskt Näringsliv, liksom inom Upphandlingsmyndigheten, i att vara med och granska och ge input på ändringar och nyheter gällande lagar och föreskrifter. Det kan vara så att vi anser att en lag eller föreskrift kan få negativa konsekvenser gällande rättssäkerheten. I närtid har vi till exempel fått ta del av tankar från regeringen om att ändra i Lagen om offentlig upphandling, för att göra det svårare att begära överprövningar och att det även ska vara förenat med en större ekonomisk risk att begära en överprövning. Detta har vi reagerat på, då det faktiskt kan komma att innebära att entreprenörer väljer att avstå från överprövning, trots att man känner att en upphandling kan vara korrupt och felaktig, vilket gör att ett felaktigt, kanske korrupt, beteende kan komma att fortgå. Detta skulle försvaga rättssäkerheten, vilket vi inte alls tror var andemeningen hos regeringen. Vi hoppas att regeringen tänker om här, och att Riksdagen också förstår de negativa och allvarliga konsekvenserna och säger nej till ett eventuellt lagförslag.

Just upphandlingar inom den offentliga förvaltningen är viktiga för oss och för många andra. Bygg står för en mycket stor andel av den inköpta volymen. Det är viktigt att de sköts i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling), med öppenhet och transparens, och att de är inkluderande. Många små och medelstora företag känner sig diskriminerade, både direkt och indirekt, samtidigt som många upphandlande enheter får in alldeles för få anbud. Det finns mycket att jobba på här, där tidiga dialoger är viktiga, samt ett kritiskt tänk till vad man vill åstadkomma med sin upphandling. Ställ gärna höga krav på det som ska handlas upp, men ha en större tilltro till att fler aktörer klarar av att leverera. Och klarar de inte av att leverera ska det få tydliga konsekvenser. Där kommer vikten av uppföljning in i bilden. Det är ju också inom upphandling som just mutor och korruption kan uppstå.

Inom detta mål finns texter kring att minska alla former av korruption och mutor, där ovanstående resonemang kring upphandling är en viktig del i det arbetet. Vi har i vår hållbarhetspolicy med texter om affärsetik, där bland annat mutor och korruption nämns. Texterna i vår hållbarhetspolicy gällande affärsetiken bottnar i vad Byggföretagen kräver av oss kring detta, i deras uppförandekod. Denna kod är även kopplad till IMM:s (Institutet mot mutor) näringslivskod. IMM har även tillsammans med aktörer inom byggsektorn tagit fram ÖMK 2015, som är en förtydligande överenskommelse om att motverka korruption och mutor just i vår bransch. ÖMK hänvisar vi till som ett krav, i alla våra köp av leverantörer och underentreprenörer. Vi har på två så kallade Byggmästardagar där alla medarbetare, oavsett roller, samlas för gemensamma utbildningsinsatser, gått igenom vad affärsetik är och hur vi ser på det hos oss. Vi säkerställer även att alla nya medarbetare får en genomgång av affärsetiken, med en särskild fördjupning för tjänstemännen. Vi ska även säkerställa att våra större leverantörer av byggvaror ska skriva på övergripande avtal/uppförandekod där de ställer sig bakom näringslivskoden och ÖMK.

I detta mål lyfts vikten av att säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. Detta tänk har vi i vårt företag, genom att ha olika former av möten och forum, där olika roller i företaget, kan vara med och komma med input till beslut som ska tas, särskilt gällande Affärsplan och medföljande Utvecklingsprogram, som lyfter fram kort- och långsiktiga mål, samt aktiviteter för att kunna nå dem. Detsamma gäller säkerställande av allmän tillgång till information, där vi som företag gör vad vi kan för att lägga så mycket information som möjligt i vår företagsapp Fieldly, där alla medarbetare kan ta del av vår Affärsplan, Utvecklingsprogram, KMA-handbok, diverse andra rutiner och stöd med mera, samt hitta hur de kan ge förbättringsförslag och förslag till innehåll i affärsplan och utvecklingsprogram. Det ligger dock även ett ansvar hos varje enskild medarbetare om att ta del av informationen. Eftersom två tredjedelar av våra medarbetare är hantverkare ute i produktion är detta en viktig fråga, då de inte har ”kontor, dator och nätverk” på det sätt tjänstemän har, och därför har Fieldlys app betytt mycket i den ökade tillgängligheten och inkluderingen. I våras implementerade vi Microsoft 365 och Sharepoint, och har skapat ett digitalt intranät, där vi ständigt lägger upp aktuell information, nyheter och dokument så som Affärsplan, Utvecklingsprogram, KMA-handbok förändringar av lagar och andra krav, informationsbrev och så vidare, som varje tjänsteman har tillgång till via en hemsida eller i deras smartphone, vilket gör informationen tillgänglig oavsett var man befinner sig.

Lika viktigt är det att vi känner oss delaktiga och inkluderade i de organisationer vi väljer att vara medlemmar i, till exempel Byggföretagen och Svenskt Näringsliv. Känner man sig inte delaktig och lyssnad på, kan det i sin tur leda till att man väljer bort ett medlemskap, vilket inte är bra för den organisationen.

Just genom vårt engagemang inom Byggföretagen och Svenskt Näringsliv kan vi också vara med och påverka och tycka till om lagstiftning, föreskrifter, direktiv i EU mm, där vi till exempel gärna säkerställer att lagarna verkligen bidrar till en hållbar utveckling och till att vara icke-diskriminerande, och till exempel även säkerställer att de fungerar för SME-företag.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...