Tillbaka

Globalt mål nr 17 – Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling 

Målområde 17 går som en röd tråd genom alla andra globala mål och är en förutsättning för att kunna leva upp till och nå de globala målen i övrigt till 2030. Men vad kan ett litet regionalt verksamt företag som Byggmästar´n i Skåne bidra med, i detta världsomfattande partnerskap? Svaret på det är naturligtvis att vi kan bidra, först och främst genom att ta ställning till och fortsätta verka för en globalt fungerande värld, med en fri marknad och en fri företagsamhet. Ett ökat välstånd i världen kan bara ske genom en fortsatt fri marknad, och utan en ett ökat välstånd och ökad ekonomi kan världen inte nå Agenda 2030, och dess globala mål.

Det är genom företagandet världen skapar och utvecklar ett välstånd, så företagen är otroligt viktiga i att framgångsrikt gå i mål med Agenda 2030. Byggmästar´n i Skåne är medlem i både Svenskt Näringsliv och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, och i bägge organisationerna har vi ett starkt engagemang. Vår VD är ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse/Verksamhetsstyrelse, och har 2011-2019 varit engagerad i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, som vice ordförande de senare åren. Vår VD är sedan 2019 ordförande i Byggföretagen, och är sedan tidigare även ordförande för den lokala styrelsen i Nordvästra Skåne. Under ett antal år var hon även ordförande i Byggföretagens SME-utskott. SME står för små och medelstora entreprenörer. 99 % av alla företag i Sverige är små eller medelstora, och det är i dessa företag den stora tillväxten finns. Alla lösningar som är bra för de små är också bra för de stora, men det är oerhört viktigt att fånga just de små företagens utmaningar och möjligheter och att detta fångas upp i de olika medlemsorganisationerna och i Svenskt Näringsliv. De stora samtalsämnena rör sig ofta kring den administrativa och byråkratiska bördan, som uppstår på grund av det regelverk vi omgärdas av. Syftet är oftast väldigt gott med en ny eller ändrad lag, föreskrift eller förordning, men de kan slå väldigt fel. I vissa fall är lösningen kanske inte alls ett nytt eller ändrat krav, utan något helt annat, och i vissa fall är det bara finputsningar som krävs för att få tillstånd en mer hanterbar administration och tolkning.

Även andra medarbetare hos Byggmästar´n i Skåne har ett stort engagemang inom Byggföretagen, då vi engagerar oss inom olika delar, men främst inom arbetsmiljö och säkerhet, personalfrågor, skattefrågor samt miljö. Genom detta samverkansarbete kan vi bidra till och medverka i att kunna bidra till att nå de globala målen, på olika sätt.

Vi är även medlemmar i andra organisationer, såsom till exempel Sydsvenska Handelskammaren, Håll Nollan, Lokal färdplan Malmö (LFM30) och BIM Alliance, för att även där kunna vara med i dialoger som för arbetet framåt, inom hela Agenda 2030. Det finns även många andra engagemang och delprojekt i arbetet framåt med Agenda 2030, exempelvis deltog vi i dialogen kring en färdplan för fossilfri bygg- och anläggningssektor 2045 som leddes av Skanska där Byggföretagen tog över stafettpinnen. Färdplanen ska hjälpa oss att bli mer resurseffektiva, skapa nya affärsmodeller och samverka över hela värdekedjan. Tillsammans med färdplanen tar alla aktörer inom bygg- och anläggningssektorn första steget mot ett konkurrenskraftigt samhällsbyggande utan klimatpåverkan. Målet är att samla alla i byggsektorns värdekedja kring gemensamma mål som ska tydliggöra hur byggsektorns olika aktörer, politiker och beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige. Byggmästar’n i Skåne har självklart skrivit under färdplanen och vi jobbar ständigt med att ta fram hållbara alternativ när vi påbörjar en entreprenad. Kommer vi dessutom in i projektet i ett tidigt skede kan vi vara med och påverka arbetet i en mer hållbar och klimatneutral riktning.

Tillsammans med den fackliga organisationen Byggnads har Byggföretagen också dragit igång och genomfört projektet Schyssta byggen, i den gemensamma insatsen att få till stånd en sund konkurrens. Vi har genomfört en del workshops internt som en del av det projektet.

Våra byggtjänster utförs i Skåne, men vår handel är däremot mer global, framför allt importerar vi både varor och tjänster från EU och från andra europeiska länder, utanför EU-medlemskapet. Marginellt sker viss handel även med länder utanför Europa. Många av de länder vi har en handel med, får en betydande positiv påverkan på sin ekonomi och sitt välstånd, och kan därför bättre vara med och påverka hållbarhetsarbetet i sina länder. Givetvis ska denna handel inte ske på bekostnad av enskilda individers hälsa och välstånd, utan varje individ ska vinna på denna handel, och se det som ett alternativ bättre än att inte vara en del av denna import. Det är också viktigt att handeln sker med någorlunda lika konkurrens. Inom andra målområden, till exempel det globala målet 8 – anständiga arbetsvillkor och tillväxt, samt målområde 10 – minskad ojämlikhet hanterar vi detta mer. Många av målområdena går helt enkelt in i varandra, och de är och ska vara odelbara, universella och integrerade.

Byggföretagen och Svenskt Näringsliv är också en del av ett större europeiskt samarbete, där vi kan utveckla och samverka med andra länders liknande organisationer, för att tillsammans skapa större styrka i vår påverkan för vår bransch och för samhället i stort. Organisationerna har också fortlöpande och flitigt dialoger med allehanda myndigheter och politiker i ett påverkansarbete för att skapa ännu bättre förutsättningar för ett ökat välstånd i Sverige och i att kunna skapa ännu bättre förutsättningar för att kunna driva Agenda 2030. Tillsammans kan vi bidra till att uppnå den 17 globala målen!

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...