Tillbaka

Globalt mål nr 7 – att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad 

Nu har vi kommit till det globala målet 7 att skriva en blogg om. Steg ett i att jobba med energifrågan för vår del handlar om att minska energiförbrukningen för driften av en byggnad och i produktionen av en byggnad. Steg två är att se till att den energi som krävs, i möjligaste mån kan vara fossilfri och till och med förnybar. Kärnkraft är fossilfritt, men inte förnybart, sol-, vatten- och vindenergi är fossilfritt och även förnybart. Energin som ska ta sig till byggnaden kan vi inte påverka, utan är ett val som beror på infrastrukturen av energi, samt på val som byggherren vill göra. Energin som vi kan ”hämta” från fastigheten på olika sätt är förnybar och fossilfri.

Byggmästar´n i Skåne kan vara med och påverka målet hållbar energi, bland annat i projekteringen och utformningen av de byggnader vi är med och tar fram, men också i att tänka oss för i produktionen. Vi har låtit alla medarbetare, i flera omgångar, utbildas i vad man behöver tänka på i produktionen för att bidra till så energieffektiva byggnader som möjligt, där bland annat lufttäthet, fukt, klimatskal med mera är viktiga faktorer. Senast inom utbildning har vi genomfört utbildningen ”Energibyggare” som lägger sitt fokus på just produktionen, och framför allt riktat till våra hantverkare. Sedan drygt ett år har vi dessutom låtit montera solceller på taken på våra kontorsbyggnader i Landskrona och Helsingborg för att lokalt kunna bidra med förnybar energi. Våra kontor i Landskrona och Helsingborg är sedan tidigare byggda i egen regi och bägge husen är energieffektiva hus, som nu får en påkopplad förnybar energi, dels för att kunna försörja verksamheten med el, men också för att i framtiden kunna bidra till att ladda den eldrivna fordonsparken och på så vis vara med och bidra till en större andel fossilfri och förnybar energi, för att vara med och möjliggöra den stora klimatomställning samhället kräver.

Vi har genom åren byggt passivhus och lågenergihus, och energieffektivitet är en viktig faktor i de miljöklassade byggnaderna som vi är med och utformar och bygger. Hållbar energi handlar dels om att använda så lite energi som möjligt för uppvärmning, drift och belysning med mera (energieffektivitet), men det handlar också om att se till att den energi som behöver användas är så ren som möjligt från fossila bränslen, till exempel att den alstras från solceller, vind- eller vattenkraft om så är möjligt. Förutom byggnadens skal och valda installationer och vitvaror med mera, tittar vi på till exempel belysningslösningar och solavskärmningar, samt på om byggnaden, eller tomten, i sig kan nyttjas för att fånga upp och vara källan till energi, till exempel med hjälp av solceller. Vad brukaren sedan väljer för källa i övrigt, kan vi inte påverka.

Utöver fokus på utformning av byggnaden och rätt utförd produktion, ska fokus ligga på energikällan och även på hur vi i själva produktionsskedet också kan minska vår energiförbrukning samt ersätta fossila bränslen med fossilfria bränslen.  Vi tittar till exempel på fordons- och maskinparken i produktionen, drivmedelslösningar (HVO istället för diesel), hur uppvärmningen av byggnaden ska ske under produktionsskedet, samt uppvärmning av manskapsbodar etc.

Eftersom vi de flesta fall när vi är med och bygger nytt, också då har med parkeringsmöjligheter med mera till fastigheten, blir det också alltmer viktigt att förbereda för elstolpar eller dylikt, för den fordonspark som ska vara där när fastigheten överlämnas till kund för ibruktagande och drift. Dock måste vi flagga upp att vi kan ordna med elstolpar eller förbereda för, MEN att försörjningen av el kan vara begränsad, eller till och med omöjlig idag. Om elbilar ska stå för en betydligt större andel av fordonsparken måste den fossilfria energiförsörjningen lösas inom snar framtid. Frågan om kärnkraft är därför oerhört viktig, och vi ser positivt på en återuppbyggnad av svensk kärnkraft och ser det som en nödvändighet i omställningen mot en fossilfri energiförsörjning.

Inom vår byggsektor har vi tagit fram en färdplan för en fossilfri sektor 2045. Vi har ställt oss bakom den. Läs gärna mer här.

Svenskt Näringsliv i samverkan med medlemsorganisationerna, bland annat Byggföretagen, har genomfört en gedigen analys via ”Kraftsamling Elförsörjning” och har tagit fram slutsatser som man önskar att regeringen tar till sig, för att skapa just möjligheten till hållbar energi för alla. Summerat nedan finns text hämtad från Svenskt Näringslivs hemsida:

Kraftsamling Elförsörjning har med hjälp av ett tiotal nya faktaunderlag utrett hur det svenska elsystemet kan möjliggöra en konkurrenskraftig och fossilfri ekonomi år 2045. Utifrån analys av underlag och diskussioner med olika aktörer under projektets gång presenteras i denna rapport konkreta policyrekommendationer för att Sveriges elsystem på bästa sätt ska kunna bidra till samhällsutveckling och fossilfrihet.

Projektet har ett tydligt användarperspektiv där kostnadseffektivitet och försörjningstrygghet (inklusive leveranssäkerhet) är avgörande. Dels för att möjliggöra omställningen av samhället till fossilfrihet, dels för att säkra näringslivets internationella konkurrenskraft – vilket är en förutsättning för investeringar, teknikutveckling och tillväxt. Sverige ska ha ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till användarna till internationellt konkurrenskraftiga elkostnader. Detta gäller såväl år 2045 som hela vägen fram dit.

Sverige har sedan många decennier ett elsystem som haft en hög grad av försörjningstrygghet genom ytterst få svåra avbrott. Samtidigt har det funnits tillgång till el till en rimlig kostnad vid utbyggnader av industrier och städer. Tack vare omfattande investeringar i elnät och produktionsanläggningar för länge sedan har en tillit byggts upp till elsystemets förmåga att leverera, en tillit som nu utmanas.

Elsystemet genomgår nu en stor förändring med många utmaningar: 

  • Om inte marknadslösningar för alla de tjänster elsystemet behöver för sin funktion finns på plats finns det stora risker för suboptimeringar i den elproduktion som byggs.
  • Om inte utbyggnaden av elproduktion och elnät sker i balans riskerar vi inlåsningseffekter och dålig marknadsfunktion.
  • Om inte prissignaler riktas mot de som investerar i elproduktionen riskeras inte bara suboptimeringar; då är även risken stor för att de ökade kostnaderna för systemtjänster kommer att läggas på elanvändarna.
  • Om inte miljötillståndsprövningen förenklas och snabbas upp försenas eller till och med hindras utbyggnaden och omställningen av elsystemet.

Det framtida elsystemet behöver kunna leverera minst 200 TWh år 2045 för att möjliggöra klimatomställning och samhällsutveckling. Detta inkluderar en energieffektiviseringstakt som är den dubbla mot dagens. I många sammanhang innebär övergången från fossila bränslen till el en stor energieffektivisering, samtidigt som det innebär en ökad elanvändning.

År 2045 ligger bara sex mandatperioder bort. Många beslut måste fattas redan nu för att vi ska klara klimatmål samt skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och välstånd.

I denna rapport presenterar Kraftsamling Elförsörjning sina policyförslag som riktas till politiken. I korthet och väldigt övergripande kan dessa sammanfattas i de sex punkterna nedan:

  • Ändra målet för elsystemet till 100 procent fossilfritt.
  • Agera skyndsamt för att påskynda utbyggnaden av elnäten inom landet.
  • Sätt ett mål för försörjningstrygghet och leveranssäkerhet.
  • Möjliggör tillståndsprocesser anpassade till 2000-talet.
  • Säkerställ att existerande planerbar elproduktion kan fortsätta producera el.
  • Påbörja arbetet med en elmarknadsöversyn som resulterar i ett kostnadseffektivt elsystem.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...