Tillbaka

 

Globalt mål nr 10 – att minska ojämlikheten inom och mellan länder

Att minska ojämlikheten inom och mellan länder är ett väldigt stort och viktigt mål, som ligger på en väldigt hög nivå. Det innehåller så mycket och vi som ett lokalt företag i Sverige kan känna oss väldigt små i detta mål, och samtidigt så villiga att arbeta med det. Målet ligger i linje med våra grundläggande värderingar, att alla människor är lika viktiga och har en plats och roll att fylla i samhället. Den inledande texten till delmålet förklarar väl vad det handlar om, så därför vill vi gärna ta med det i bloggen:

”Ekonomisk utveckling kan leda till minskad fattigdom för individen och samhället. Vi måste verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen är rättvis, inom länder såväl som mellan länder. Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom, så har klyftorna mellan individer och grupper, baserat på bland annat kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status, ökat. Stater bär huvudansvaret för att främja jämlikhet i samhället, eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av till exempel kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. Ojämlikhet handlar också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling. Det gäller på alla nivåer, från skillnader i möjligheter som individer har till skilda förutsättningar till utveckling mellan länder. Ojämlikhet tenderar att permanenta fattigdom eftersom fördjupad fattigdom i olika dimensioner försvårar för människor och samhället att ta del av utveckling. Ojämlikhet handlar ofta om bristen på rättvis tillgång till resurser och nyttigheter, så som exempelvis tillgång till rent vatten, och är därför också en källa till konflikt. Frågan om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Utbildning av god kvalitet, för alla genom hela livscykeln, är en nyckel till att bygga ett demokratiskt samhälle och att främja jämlikhet och jämställdhet. Rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till försörjning, även för människor med begränsade resurser. Tydliga regelverk för innehav, avyttring och arv av mark och dess avkastning, som omfattar kvinnor såväl som män och olika grupper i samhället, är grunden för ett hållbart nyttjande av naturresurser och därmed också för en tryggad livsmedelsförsörjning. Jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är centralt i arbetet med att åstadkomma större jämlikhet i samhället. Fred och frihet från våld i alla former är en grundläggande förutsättning för att kunna bygga upp hållbara samhällen där alla individer och grupper kan använda sina förmågor.”

Så vad kan då Byggmästar´n i Skåne göra? Vi tror återigen, som så många gånger tidigare, att en fungerande och inkluderande marknadsekonomi och frihandel mellan länder är en avgörande framgångsfaktor för att skapa ett globalt välstånd. Vi måste vara fortsatt öppna för handel med andra länder, gällande både material och tjänster. Denna handel ska, liksom den handel som sker för oss inom Sverige, baseras på sunda affärer och sund konkurrens med sunda aktörer. Vi har sedan drygt ett år tagit några viktiga beslut gällande vår inköpsprocess och på krav vi ställer på alla våra underentreprenörer och deras underentreprenörer, och har också nu fått igång en automatiserad bevakning för våra grundläggande bolagskrav. Utöver det har vi i Sverige Lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar, kopplat till byggarbetsplatser och medarbetare hos alla aktörer på byggarbetsplatserna. Detta ska skydda och hjälpa personer som skulle råka illa ut hos sin egen arbetsgivare. Vår handel med andra länder skapar möjligheter för dem att lyfta sig ekonomiskt, inklusive deras medborgare. Det är viktigt för oss att värna om den fria rörligheten i EU, men också att skapa bra frihandelsavtal med andra länder utanför EU. I detta ligger också att jobba för ökad harmonisering i regelverk för att förenkla denna rörlighet.

Bidrag och bistånd till andra länder tror vi däremot inte ger långsiktig hållbarhet för andra länder, utan välståndet och den ekonomiska tillväxten kommer genom handeln inom och mellan andra länder. Att däremot bidra i projekt som till exempel ger flickor större möjligheter till utbildning är viktigt.

Om vi ska snegla lite mer på det nationella planet vill vi lyfta finansieringen av bostäder som en viktig fråga för en ökad jämlikhet. Detta är inte en fråga vi kan lösa inom bolaget, men verka för i samhället och politiskt. Det finns många personer i Sverige som ofrivilligt bor i en hyresrätt. De hade hellre bott i bostadsrätt eller ägarlägenhet. Att äga sitt boende ger en värdeutveckling som inte kan fås genom att hyra. Att hyra är ett väldigt bra alternativ som absolut har en viktig plats i samhället och ger många fördelar i övrigt, som möjligheten att snabbt säga upp och flytta ifrån, eller att driften av boendet sköts av fastighetsägaren. Alla ges dock inte möjligheten att äga. De får inte hjälp med finansieringen av bankerna. Även om de kan betala handpenningen och tål den aktuella räntan och amorteringarna, är de inte välkomna hos bankerna. För dem behöver vi lösningar, som möjliggör det för dem att få lov att köpa, så de får vara med på den värdeökning som en bostad kan ge. En förutsättning idag för många förstagångsköpare är att de har en familj som stöttar ekonomiskt, och det blir därför en viktig fråga att lösa för att minska ojämlikheten i Sverige, samtidigt som det rent allmänt också är en viktig bostadspolitisk fråga. Finansieringsfrågan är viktig för att öka jämlikheten!

I vårt företag har alla möjligheten att visa framfötterna och vidareutvecklas, inom sin roll och till andra roller i företaget, i ett livslångt lärande och i att göra ”karriär” ifall man vill kalla det för det. Vi tycker dock inte att ”karriär” är särskilt lämpligt att säga, för alla roller är viktigt och behövs, och alla medarbetare som finns i företaget har en tydlig uppgift att ta sig an, som verkligen behövs. Vi är också med och tar emot personer utifrån in i vårt företag, för att ge dem praktik och arbetslivserfarenhet, för att komma närmare arbetsmarknaden och kanske till och med kunna stanna kvar hos oss. Några av dem har haft svårt för att få jobb, av olika skäl, och då har det funnits lösningar som gjort det möjligt för dem att få praktik hos oss. Att utbildas och att arbeta är viktiga förutsättningar för en ökad jämlikhet.

Våra medlemskap i Sveriges Byggindustrier och i Svenskt Näringsliv är viktiga utifrån detta mål, då vi upplever att de driver frågor som bidrar till en ökad jämlikhet.

Avslutningsvis, på ett mer filosofiskt plan. För en ökad jämlikhet krävs ett öppet och transparent samhälle, i fred och i demokrati, öppna för handel med andra länder och öppna för att medborgare ska utbildas och informeras på ett öppet och korrekt sätt. Det är då medborgare tillåts blomma ut och genom kreativitet och egna initiativ bidrar i att vara med och utveckla företag, antingen som anställda eller som företagare. Så tänk, om vi når detta målets fulla potential, kan vi också nå övriga mål på ett betydligt bättre och smartare sätt!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...