Tillbaka

Globalt mål nr 3 – säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

Byggmästar´n i Skåne verkar i en bransch där det finns arbetsmiljörisker att vara vaksam på och hantera i förebyggande syfte, både fysiska och psykosociala risker. Branschen är en bransch med hög trivsel och låg sjukfrånvaro, men där det kan ske allvarliga olyckor och där man kan komma att få vissa arbetssjukdomar.  Vid mätningar hos just Byggmästar´n i Skåne har vi en hög trivsel och låg sjukfrånvaro, och vi har genom åren haft mindre än en handfull allvarliga olyckor där vi ringt 112. Vi har också precis vunnit priset som Sveriges friskaste företag!

Bakom utmärkelsen Sveriges friskaste företag 2018 står hälsoföretaget Feelgood, som tillsammans med en extern jury, utvärderar nomineringarna och utser en vinnare. Juryns motivering är följande:

-Byggmästar´n i Skåne har på ett föredömligt sätt integrerat arbetsmiljöarbetet i hela verksamheten och fortsätter ständigt att utmana sig själva för att nå ännu längre. Byggmästar´n i Skåne bedriver ett exemplariskt systematiskt arbetsmiljöarbete med den starka insikten om att företagets utveckling och förmåga att leverera kvalitet till sina kunder, går hand i hand med medarbetarnas utveckling, kompetens och välmående. Resultatet visar sig inte minst i väldigt höga siffror över trivsel och meningsfullhet, och det är med glädje vi utser Byggmästar’n i Skåne till Sveriges Friskaste Företag.

Göran Hägglund, tidigare socialminister och juryns ordförande är imponerad av Byggmästar’n i Skånes arbete, fortsätter:

-Byggmästar’n i Skåne är ett lysande exempel på hur långsiktigt och systematiskt arbetsmiljöarbete lägger grunden för ett framgångsrikt företagande. De är därför en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag och en förebild som många svenska organisationer kan lära sig mycket av, säger Göran Hägglund.

-Vi är otroligt glada och stolta över detta pris! Vår enkla filosofi är att medarbetare som mår bra presterar bättre, och engagerade kompetenta medarbetare är också den enskilt viktigaste anledningen till att ett företag skapa förutsättningar för lönsamhet och tillväxt. Därför har vi under många år dagligen arbetat med att skapa förutsättningar för friska medarbetare som trivs hos oss, och att alla ska känna en delaktighet i hela verksamheten och trygga i hur de kan påverka företaget. Att då få utmärkelsen Sverige Friskaste Företag ser vi som ett mycket gott kvitto och det sporrar oss, och särskilt vårt duktiga arbetsmiljöteam, att fortsätta vårt arbete och fortsatta insatser, säger Carin Stoeckmann, VD på Byggmästar’n i Skåne. Det ger verkligen en boost i det fortsatta arbetet att ständigt vilja utvecklas ännu mer.

De senaste två åren har vi utsetts till Region Syds friskaste företag, av företagshälsovården Feelgood, 2017 och 2018. 2012 var vi Sveriges bidrag i den europeiska tävlingen Good Practice Award. Vi har sedan starten haft ett arbetsmiljöledningssystem, som 2013 blev certifierat i enlighet med OHSAS 18001, och som i år konverterar till ISO 45001. Företaget är anslutet till företagshälsovård, och alla medarbetare går regelbundet på hälso-, livsstils- och arbetsundersökningar, samt får fylla i medarbetarenkäter. ”Röda” medarbetare, är medarbetare som i dessa undersökningar visar på vissa risker, och dem tar vi hand om lite extra, för att få dem att komma rätt igen gällande kost- och motionsvanor, livsstil, balans med mera.

Vi har under åren haft ett stort fokus på den psykosociala arbetsmiljön, bland annat med fokus på stress och psykisk ohälsa. Året 2013 medverkade vi ett test av en ”psykisk förbandslåda”, som uppmärksammades i hela Sverige. Förbandslådorna satt uppsatta tillgängliga för medarbetare, men ändå lite privat upphängda, där man kunde reflektera över frågor och få tips om hur man kan få hjälp, och vem man kan kontakta ifall man själv känner att sådan hjälp behövs, eller att man vill hjälpa en kollega att få stöd. Vi har haft utbildning i avspänningsövningar och mental träning, för att ge verktyg till att finna en balans och i att kunna spänna av bättre. Vi har rutiner för hur man fångar upp signaler på när en medarbetare inte verkar må bra, eller verkar ha utmattningssymtom, liksom vi har rutiner för att fånga signaler på olika beroenden och i hur vi ska rehabilitera medarbetare som har behov av sådan.

Under 2010 införskaffade vi till alla entreprenadbyggen och kontor hjärtstartare och under våren 2011 fick alla medarbetare utbildning i HLR med hjärtstartare. Troligen var vi det första byggföretaget att ta ett sådant beslut. Därefter har vi kompletterat med ytterligare hjärtstartare och utbildningsinsatser, samt att vi till en del kunder också har införskaffat hjärtstartare till deras nya överlämnade lokaler. Tack vare detta beslut har vi också kunna rädda ett liv! En extern aktör, som fick hjärtstopp, fick igång hjärtat tack vare hjärtstartaren, och ambulanspersonalen som kom först efter 20 minuter, menade att hjärtstartaren räddade personens liv. Vi är så tacksamma för beslutet att införskaffa hjärtstartare.

Tack vare vårt arbetsmiljöledningssystem sätter vi för varje år upp mål avseende arbetsmiljö och personalarbete, till exempel för trivsel, upplevt systematiskt arbetsmiljöarbete, meningsfullhet, upplevda kränkningar/trakasserier/diskrimineringar, upplevd stress, olyckor, tillbud samt sjukfrånvaro. Målen avser även aktiviteter vi önskar genomföra under året, till exempel arbetsmiljövecka, arbetsmiljöutbildningar, framtagande av material, filmer eller dylikt. Måluppfyllelsen är god och gås igenom fortlöpande i organisationen.

För oss är utbildnings- och kompetenshöjande insatser viktiga för att få trygga ledare/chefer i organisationen, som kan leda arbetsmiljöarbetet inom sina enheter/projekt, på ett bra och tydligt sätt. Även skyddsombuden träffas regelbundet. Insatserna kan handla om föreskrifters innehåll, ledarskapsverktyg, kommunikation, våra egna rutiner, händelser i omvärlden, agerande vid olyckor, fall gällande diskriminering/kränkning/trakasseri, ergonomi med mera.

Alla medarbetare kan få friskvårdsbidrag till träning/massage, och kan fritt välja hos vilken aktör de vill träna, så det passar bra med var de bor och verkar. En stor andel tjänstemän har också en sjukvårdsförsäkring. Vi är mycket besvikna på hur regeringen resonerat kring denna sjukvårdsförsäkring, eftersom den numer förmånsbeskattas. Vi anser såklart inte att den ska det, utan är ett verktyg för oss arbetsgivare i att på ett snabbare och mer effektivt sätt få tillbaka medarbetare i arbete, ifall de skadar sig, vilket gynnar oss som företag, men det gynnar lika mycket individen och samhället i stort. Försäkringen hjälper inte bara till vid skador/sjukdomar som uppstår på arbete, utan även dem av mer privat karaktär. Vi har idag inte en tillfredsställande allmän hälso- och sjukvårdslösning i Sverige, och många gångar får medarbetare stå länge i kö för att bli tillräckligt väl undersökta eller behandlade, till exempel kö för olika former av röntgen och operationer. Med denna sjukvårdförsäkring förkortas kötiderna och hela processen från insjuknande/skada till återgång i arbete förkortas avsevärt.

Väldigt många hos oss kör runt i servicebilar/lätta lastbilar eller reser i tjänst mellan projekten. Av det skälet har vi tagit fram en särskild trafiksäkerhetspolicy, en checklista för kontroll av fordon/däck, informationsmaterial kring hur man ska lasta säkert osv.

Våra byggarbetsplatser ger väldigt kreativa arbetsmiljöer, men är också platser med stora och farliga risker att hantera, och där vi fortlöpande måste förebygga eventuella olyckor. Regelbundet gås skyddsronder, men vi går också så kallade fallskyddsronder, där projektchefer som inte dagligdags vistas ute på byggena stämmer av fallskyddet, då man lätt kan bli hemmablind och inte se saker som man gör när man kommer ut mer sällan. På arbetsplatserna finns så kallade arbetsmiljötavlor, där vi bland annat hänger säkerhetsdatablad för de kemiska ämnena/produkter vi använder. Vissa ämnen har vi valt att inte hantera själva, utan istället köpa av särskild kompetens, till exempel asbest och isocyanater, för att verkligen säkerställa att personer som jobbar med det har både rätt utbildning men också får rätt fortlöpande medicinsk kontroll. Vårt gäng på byggservice kan fånga all information, inklusive säkerhetsdatabladen, via våra digitala hjälpmedel, bland annat via Fieldlys blåa app.

Trots att vi egentligen har haft ytterst få allvarliga arbetsmiljöolyckor under åren, lade vi mycket tid under 2018 på att utbilda alla i krishantering och nödlägesberedskap. Vi tog fram en utbildningsfilm, ett utbildningsmaterial samt förnyade våra checklistor, och vi köpte in så kallade akutväskor för allvarligare händelser, samt ordnade med krispaket med förberedda kom-radios etc. Alla medarbetare fick sedan under hösten öva på allvarliga olyckor. Det kanske inte förebygger olyckor, men om en olycka händer, skapar det lite mer lugn och tydliga rutiner att luta sig mot, i den stress och press som uppstår.

Vår produktionsledning är ofta ute på byggena och går runt, men behöver också utföra arbeten från sina platskontor. Då de ofta byter projekt och därmed även platskontor, är det lätt hänt att de inte tänker på/prioriterar sin egen kontorsmiljö, men där har vi tagit fram en checklista för dem att använda när de planerar sitt platskontor, till exempel gällande ljus, luft, ventilation, kontorsstol/skrivbord, skärm med mera.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...