Tillbaka

Globalt mål nr 7 – att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad

Nu har vi kommit till det globala målet 7 att skriva en blogg om. Steg ett i att jobba med energifrågan för vår del handlar om att minska energiförbrukningen för driften av en byggnad och i produktionen av en byggnad. Steg två är att se till att den energi som krävs, i möjligaste mån kan vara fossilfri och till och med förnybar. Kärnkraft är fossilfritt, men inte förnybart. Sol-, vatten- och vindenergi är fossilfritt och även förnybart. Energin som ska ta sig till byggnaden kan vi inte påverka, utan är ett val som beror på infrastrukturen av energi, samt på val som byggherren vill göra. Energin som vi kan ”hämta” från fastigheten på olika sätt är förnybar och fossilfri.

Byggmästar´n i Skåne kan vara med och påverka målet hållbar energi, bland annat i projekteringen och utformningen av de byggnader vi är med och tar fram, men också i att tänka oss för i produktionen. Vi har låtit alla medarbetare, i flera omgångar, utbildas i vad man behöver tänka på i produktionen för att bidra till så energieffektiva byggnader som möjligt, där bland annat lufttäthet, fukt, klimatskal med mera är viktiga faktorer. Senast inom utbildning har vi genomfört utbildningen ”Energibyggare” som lägger sitt fokus på just produktionen, och framför allt riktat till våra hantverkare.

Vi har genom åren byggt passivhus och lågenergihus, och energieffektivitet är en viktig faktor i de miljöklassade byggnaderna som vi är med och utformar och bygger. Hållbar energi handlar dels om att använda så lite energi som möjligt för uppvärmning/drift/belysning med mera (energieffektivitet), men det handlar också om att se till att den energi som behöver användas är så ren som möjligt från fossila bränslen, till exempel att den alstras från solceller, vind- eller vattenkraft om så är möjligt. Förutom byggnadens skal och valda installationer och vitvaror med mera, tittar vi på till exempel belysningslösningar och solavskärmningar, samt på om byggnaden/tomten i sig kan nyttjas för att fånga upp/vara källan till energi, till exempel med hjälp av solceller. Vad brukaren sedan väljer för källa i övrigt, kan vi inte påverka.

Utöver fokus på utformning av byggnaden och rätt utförd produktion, ska fokus ligga på energikällan och även på hur vi i själva produktionsskedet också kan minska vår energiförbrukning samt ersätta fossila bränslen med fossilfria bränslen.  Vi tittar till exempel på fordons- och maskinparken i produktionen, hur uppvärmningen av byggnaden ska ske under produktionsskedet, uppvärmning av manskapsbodar etc.

Eftersom vi de flesta fall när vi är med och bygger nytt, också då har med parkeringsmöjligheter med mera till fastigheten, blir det också alltmer viktigt att förbereda för elstolpar eller dylikt, för den fordonspark som ska vara där när fastigheten överlämnas till kund för ibruktagande och drift. Dock måste vi flagga upp att vi kan ordna med elstolpar eller förbereda för, MEN att försörjningen av el kan vara begränsad, eller till och med omöjlig idag. Om elbilar ska står för en betydligt större andel av fordonsparken måste den fossilfria energiförsörjningen lösas inom snar framtid, då vi inte ser det som lämpligt att låta energin komma från kolkraft. Frågan om kärnkraft är därför oerhört viktig, och vi ser positivt på en återuppbyggnad av svensk kärnkraft och ser det som en nödvändighet i omställningen mot en fossilfri energiförsörjning.

Inom vår byggsektor har vi tagit fram en färdplan för en fossilfri sektor 2045. Vi har ställt oss bakom den. Läs gärna mer här!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...