Tillbaka

Företag bidrar till en ökad hållbarhet – vi spelar roll!

Under 2015 antog FN:s 193 medlemsstater 17 globala mål för att uppnå en ekonomiskt, social och miljömässig utveckling. Denna satsning som kallas för Agenda 2030 fokuserar på de bredare frågorna som driver utveckling globalt med fokus på de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna. Målen, som är relevanta för alla världens länder, ska uppnås till år 2030. Men för att länder ska kunna nå dem, är näringslivet viktigt.

En av de mest grundläggande orsakerna till att olika samhällsutmaningar uppstår är att det som är rationellt för en individ, eller ett företag, inte alltid är rationellt för samhället i sig. Med andra ord har våra val och våra beslut oavsiktliga effekter på hälsan och miljön, vilket i sig leder till höga samhällskostnader.  Staten har en viktig roll i att lösa samhällsutmaningarna genom diverse åtgärder eller styrmedel som kan ändra samhällets spelregler, vilket i sin tur innebär att staten kan påverka individers eller företags val i en mer hållbar riktning. Om staten inte lyckas ”styra” individers och företags val och beslut kan staten i stället finansiera, eller genomföra offentliga åtgärder, som leder oss in i mer hållbara val, bland annat inom klimat och miljö.

När Agenda 2030 togs fram innebar det en stor förändring för många företag. Helt plötsligt fanns ett nytt sätt att tänka och anpassa kompetens och resurser på för att samspela med de 17 globala målen, som förtydligade de tre dimensionerna som tidigare upplevdes betydligt mer luddiga och lyfte att de alla är viktiga och måste beaktas. Företag behöver i första hand se över sina strategier för att sedan hitta sätt att nå målen, delvis eller helt. Detta kan till exempel göras genom att identifiera vilken påverkan verksamheten har och vilken riktning de tar i enlighet med de 17 globala målen,  för att sedan värdera och utvärdera denna påverkan, och hitta förbättringar för framtida processer. Genom att sätta upp mål och införa en översyn samt kommunicera framsteg, såväl internt som externt, kan företag komma långt med att försöka lösa olika hållbarhetsutmaningar, men räcker det hela vägen?

Enligt nyligen genomförda företags- och samhällsundersökningar litar vi idag, i allt högre grad, på att näringslivet i sig ska lösa samhällsproblemen vi står inför, däribland den negativa miljö- och klimatpåverkan. Tyvärr framgår det i rapporten att det råder ett allmänt minskat förtroende för att stater och regeringar ska kunna hantera klimatutmaningarna, och i stället är det alltså företagen som anses vara de mest kompetenta att axla rollen som ”klimaträddare”. I PwC:s VD-undersökning från 2023 rapporterar man positiva signaler i form av ett ökande intresse från företagsledare för bolagens klimatarbete, vilket är logiskt med tanke på att bolagen står för en stor del av våra klimatutmaningar. I undersökningen framgår dessutom att företagsledare i allt större utsträckning redan har utvecklat nya klimatvänliga processer som successivt implementeras i verksamheterna, vilket i sig redan är ett steg i rätt riktning.

Näringslivet spelar en viktig roll för att lösa världens olika utmaningar, men det är viktigt att komma ihåg att det är en mycket komplex fråga, och lösningen är inte enkel. Det handlar om en mängd olika insatser från en mängd olika aktörer, precis såsom det globala målet 17 om partnering antyder. Dock måste företagen ta sitt ansvar för den egna påverkan genom att utveckla hållbara produkter och processer, samt minska sina utsläpp. Det är viktigt att företagen vill vara förebilder i denna fråga, för att i sin tur kunna påverka andra aktörer att göra ”klimatsmartare” val. Men det betyder inte att samhället i sig inte har ett ansvar i frågan, även här är det viktigt att man skapar förutsättningar för att agera hållbart. Med andra ord, företagen kan vara en viktig del av lösningen på utmaningarna, men det krävs ett helhetsperspektiv och insatser från många olika håll för att hitta en lösning på världens klimat- och miljöproblem och andra samhällsutmaningar. Viktigt att lyfta är att företagen inte kan jobba med hållbarhetsfrågorna om deras verksamheter inte är lönsamma, vilket betyder att hela kedjan behöver vara med. Konsumenterna måste vilja konsumera rätt produkter och tjänster, i en hållbar mängd. Konsumenter måste vara beredda att betala för sin konsumtion och förstå sin del i hållbarhetsarbetet. Är man beredd att betala för ett hållbart boende, för en hållbar transport, för en hållbar energiförbrukning, för en hållbar konsumtion av kläder och mat, samt för en hållbar turism? Är vi som konsumenter beredda på att ändra våra beteenden?

Är staten beredd att stötta där det behövs, på ett smart sätt, som leder oss in i hållbara val, hållbara för företagen och för konsumenterna, men också för vår planet.

Kan företagen på egen hand lösa alla utmaningar och vara dem som skapar en bättre värld? Nej, inte på egen hand. Men det betyder inte att företagen inte spelar en viktig roll för att målen ska nås. Vi jobbar dagligen med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Den ekonomiska utvecklingen ska inte få medföra negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten, men samtidigt är en ekonomisk lönsamhet väldigt viktig för att kunna genomföra förbättringar inom den miljömässiga och sociala hållbarheten. Vårt hållbarhetsarbete organiseras genom vår gemensamma ISO-certifierade KMA-handbok, som inkluderar vår hållbarhetspolicy, och är vår plattform för ett aktivt hållbarhetsarbete inom alla dimensioner.

Hur arbetar vi i koncernen med hållbarhet då? Jo, vi berör på ett eller annat sätt alla de 17 globala målen, vissa mer direkt än andra! Vi arbetar mycket aktivt med just klimatpåverkan, energieffektivitet och energiförsörjning, men också kring hur vi kan jobba med återbruk och med att skydda miljön. Genom att aktivt arbeta med klimat- och miljöfrågorna får vi även vinster i de andra dimensionerna. Kan vi bli energieffektiva är det bra för ekonomin. Bygger vi rätt från början slipper vi köpa ytterligare material eller köra dit extra för att rätta till brister. Genom att genomföra en del möten och utbildningar digitalt kan vi förutom att minska vår klimat- och miljöbelastning även spara både tid och ekonomi.  Inom den sociala dimensionen har vi mål som belyser den sociala aspekten. Vi jobbar hårt med vår arbetsmiljö och säkerhet på våra byggarbetsplatser och för att ha sunda aktörer på våra byggarbetsplatser. Utbildningar jobbar vi väldigt hårt med och lyfter hela tiden medarbetare i att utvecklas i befintliga roller men också i att växa in i andra roller. Jämställdhet och jämlikhet är viktigt för oss. Vissa av målen är svårare för oss att rent konkret arbeta med, men vid lite eftertanke finns det absolut saker vi kan göra och idag gör. Här vill vi lyfta marknadsekonomi och frihandel, eftersom det är en förutsättning för en ökad välfärd i världen. Det är viktigt att både varor och tjänster kan hanteras globalt, men också att arbetskraft kan detta och att vi i Sverige är öppna för en global handel. Svenskt Näringsliv och Byggföretagen hjälper till att lyfta detta och det är två organisationer som vi är medlemmar i. Som medlemmar kan vi också hjälpa till att påverka bostadspolitiken så att fler kan få möjlighet att köpa sig en egen bostad. När det kommer till den ekonomiska dimensionen så finns det även här många olika insatser som kan göras.  Genom engagemang mellan olika aktörer och länder skapar vi större möjligheter att nå de 17 globala målen, och det är en förutsättning för en ekonomisk tillväxt, för företag, enskilda individer, länder och världen.

Med andra ord försöker vi dagligen att bidra. Vi gör väldigt mycket inom hållbarhet, och det pågår en ständig utveckling som gör att vi hela tiden tar steg mot en mer hållbar bransch och värld. Vi hoppas att vi kan fortsätta den processen, tillsammans med våra kunder, men också med övriga aktörer i våra projektteam och arbeta för en bättre värld tillsammans, inom alla dimensioner!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...