Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

Delmålen i detta globala mål är på en hög nivå, nationellt och internationellt, där vi inte kan göra så mycket, mer än att vi är en del av en sektor som är viktig för detta mål, då det handlar om att rusta upp och bygga ut en tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur, av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur. Vi är byggare som upprättar, renoverar eller ändrar på byggnader, som hem och olika former av lokaler till näringslivet och offentlig förvaltning, men vi tillhör inte anläggningssektorn.

Det vi upplever är viktigt, är vikten av att knyta ihop alla bostäder och lokaler med en väl fungerande infrastruktur för olika transporter och resor, för energiförsörjningen och för kommunikationen. Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger är lokala, eller möjligen regionala, företag som verkar i bygg- och anläggningsbranschen, och vi är medlemmar i både Byggföretagen och i Svenskt Näringsliv, samt även i Sydsvenska Handelskammaren. Via dessa organisationer kan vi vara med och påverka prioriteringar och lösningar för hur vi ska lösa infrastrukturutmaningarna i Sverige, lokalt, regionalt, nationellt samt internationellt. Givetvis ”slåss” man lokalt och regionalt om vilken infrastruktur som behöver prioriteras geografiskt, eller angående vilken typ av lösning, och det är alltid viktigt att ställa sig frågan vad som är bäst för Sverige totalt? I att hitta lösningar finns även med att se över på vilket sätt investeringarna ska finansieras. Skatteintäkter, lån, medfinansiering av privata aktörer, eller andra lösningar? Vem och vilka ska använda infrastrukturen, och till vad och hur ofta? Hur stor belastning ska en lösning ha för att vara försvarbar, och vad tror man om den parallella teknikutvecklingen i förhållande till leveranstider av ny infrastruktur, så vi inte hamnar i en ”Göta-kanal-lösning”? En fungerande infrastruktur är enormt viktig för att få fungerande transporter mellan hem och jobb, men också för transporter av gods och för en ökad hållbar turism.

Nere i våra trakter har vi lokala tankar kring en fungerande infrastruktur. Mellan Helsingborg och Malmö går E4 och E6 ihop, vilket innebär att vi har en enorm belastning på en tvåfilig motorväg, på trafik som bland annat vill ut i Europa via Öresundsbron. Att med bil ta sig till jobbet, eller i vårt fall även inom jobbet, framför allt vår serviceverksamhet, är ett risktagande, dels genom att det ofta blir köer på grund av olyckor, men framför allt för att man är rädd för att skada sig, eller ännu värre, på vägen. Flera medarbetare har råkat illa ut, eller kollegor bland våra underentreprenörer eller leverantörer. Att en lösning skulle vara att undvika bilkörning för att istället övergå till tåg eller buss, kan säkert fungera för några, men inte för alla, och sannolikt kommer bilarna att utvecklas i en snabbare takt än vad det tar för till exempel tågtrafiken att börja fungera mer stabilt. Idag vittnar många om signalfel, löv på banan, solkurvor med mera, och kollektivtrafiken är inte särskilt stabil och pålitlig, för dem som har tider att passa, på jobb eller för familjelogistiken. Vägsträckan E4/E6 måste helt enkelt få fler filer för en säkrare trafik, till de bilar, lastbilar och bussar som ska nyttja den, även i framtiden. Givetvis behöver även tågbanan rustas upp parallellt, men att blunda för E6/E4 vore en katastrof. Vår sektor är beroende av fungerande vägar för bilar, och att smutskasta vägar som att inte vara välkomna in i framtiden känns inte bra. Bilarna utvecklas nu i rask takt mot en fossilfri park, men vägarna måste också utvecklas i samma raska takt.

Vi är väldigt tacksamma över att vi har flygplatser i Ängelholm och i Sturup, och även i Kastrup, för att vi som är verksamma här nere ändå på ett enkelt sätt ska kunna vara delaktiga i Stockholm, där en stor del av politiken äger rum, och ska vi kunna vara delaktiga i demokratiprocessen är det viktig att kunna åka upp på fysiska möten. Vi har några medarbetare som till exempel engagerar sig inom Byggföretagen och Svenskt Näringsliv, och för de flesta är flyget det enda rimliga alternativet, särskilt när man har familjelogistik att hantera. Tåg har vi testat, men då fick vi problem med mötestiderna. Flygskam tänker vi inte ha, utan använda flyget på ett klokt sätt, och även ge flygbranschen möjligheten att kunna utvecklas till att ha fossilfria bränslealternativ. Snabbtåg kan säkert underlätta för vissa resenärer i framtiden, men poängen med snabbtåg är att ha få stopp på vägen, och då krävs det andra lämpliga alternativ däremellan. Men än viktigare är att den regionala infrastrukturen fungerar för ett fungerande samhälle. Vi ser exempel på företag i Helsingborg som försöker rekrytera nya medarbetare, men som när de anger att de istället är verksamma i Malmö, får otroligt många fler sökande, eftersom de bor i Malmötrakten och inte vill pendla till Helsingborg, trots närheten. Detta eftersom de hör om allt strul på motorvägen och med tågen. Att satsa på den regionala infrastrukturen känns därför väldigt angelägen, för en fungerande kompetensförsörjning.

I det globala målet finns det med delmål om innovationer, forskning och utveckling. Vi tycker det är viktigt att se på hur Sverige kan utvecklas och skapa ett bättre klimat för innovationer och utveckling i företagen, eller skapar bättre förutsättningar för energitjänsterna, som blir allt viktigare för oss alla. Att få till en bättre vetenskaplig forskning, samt innovationsklimat utvecklingsbarhet är det viktigt att fundera över hur detta görs bäst. Är det genom bidrag och finansiering vi får ut mest och bäst resultat, eller är det genom ett bättre allmänt företagsklimat?

Däremot, det vi kan känna behöver förtydligas i Sverige gällande det här målet, är kanske inte att en specifik sektor (industrin) ska prioriteras utvecklingsmässigt, då vi har flera sektorer som kan och bör utvecklas, till exempel tjänstesektorn.  Så fokus i Sverige borde snarare ligga på att skapa förutsättningar för företagen och företagandet rent generellt, oavsett sektor. Alla former av företag kan ju satsa på den inhemska marknaden, men även på export som ger oss en betydligt större marknad och möjlighet till en än mer ökad välfärd. Det som är bra och lyfts fram är att öka tillgången till informations- och kommunikationstekniken, samt överkomlig tillgång till internet. Ska vi klara av Agenda 2030:s globala mål så är digitaliseringen oerhört viktig, och för den krävs internet samt en utvecklad informations- och kommunikationsteknik, men även ekonomiskt hållbara energitjänster för att hålla igång det digitaliserade och fossilfria samhället.

Det som lyfts i målet väldigt tydligt är ett fokus på utvecklingsländerna och deras möjlighet till kapacitetsökningar, inkludering och olika stöd, så vi vill lyfta vikten av ett globalt perspektiv, där vi alla interagerar och samverkar, på en global marknad där marknadsekonomi och frihandel är viktiga framgångsfaktorer för att kunna uppnå det globala målet 9 – att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

För oss handlar det här målet i mångt och mycket om att vara med och påverka i de organisationer vi är medlemmar i, med ovanstående resonemang.