Tillbaka

Gröna tak

Det blir allt mer populärt att integrera naturen på olika sätt i våra moderna samhällen. Något som vi ser allt mer av är gröna tak, ett tak som täcks av växter och vegetation, vilket kan vara allt från lågt gräs till stora träd. Främst ser vi detta i tätbebyggda stadsdelar, där den gröna ytan i många fall blir begränsad. Det blir då perfekt att man kan använda sig av gröna tak för att få in grönskan även i dessa områden! Men dessa tak är inte enbart fina för ögat, utan de har en hel del andra fina fördelar!

Det finns olika lösningar på gröna tak och varierande tak kräver olika skötsel, samt kravställs på olika sätt. Att använda tak eller bjälklag för att få grönska är en smart och i vissa fall nödvändig lösning ur ett grönyteperspektiv, enligt Boverket. Grönyta definieras enligt Boverket som: “Alla typer av ytor som bygger upp den samlade grönstrukturen inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggande på överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar etcetera”.

Men förutom att det bidrar till grönare ytor, så kan dessa gröna tak hjälpa till att minska vattenavrinning genom att absorbera regnvatten, vilket kan bidra till att minska risken för översvämningar. Gröna tak både fördröjer och minskar mängden regnvatten som rinner av från tak vilket minskar trycket på stadens dagvattensystem. Studier visar att gröna tak kan reducera den årliga avrinningen med 40-90 % beroende på hur tjock växtbädden är. Idag ökar intresset kring att anlägga gröna tak som en klimatanpassningsåtgärd och det finns flera olika lösningar på marknaden som är särskilt utformande för att också drastiskt minska avrinningen vid skyfall.

Ännu en fördel är att taken även kan bidra till att förbättra luftkvaliteten genom att absorbera föroreningar och producera syre. Men taken kan även att hjälpa till att minska energiförbrukningen genom att fungera som en naturlig isolering, vilket kan bidra till att byggnaden hålls svalare på sommaren och varmare på vintern. Ett grönt tak reflekterar även mer solstrålar än tak med mörka tätskikt och avdunstning från gröna tak bidrar också till lägre yttemperaturer. Det kan i vissa fall ha en positiv inverkan på behovet av luftkonditionering inne i byggnaden och stadens klimat. Ett vanligt taks tätskikt är ofta sårbart mot UV-ljus och snabba temperaturskiftningar. Ett grönt tak skyddar tätskiktet och förlänger dess livslängd avsevärt. Men inte nog med det, gröna tak kan även faktiskt hjälpa till att minska buller. Det blir nästan som en liten ljudbarriär genom att absorbera ljud, vilket i sig kan resultera i att minska buller från till exempel den höga trafiken i städer. Men också att bidra till att öka den biologiska mångfalden genom att skapa en livsmiljö för insekter och fåglar! Det är en viktig del för att vi ska kunna bevara vilda djurarter och ekosystemet!

Givetvis har även de gröna taken en väldigt stor inverkan på oss människor. Flertal studier visar på att vi människor mår bättre när vi har mycket grönska runt om oss. Gröna tak är ett sätt att öka växtligheten på ytor som annars oftast är hårda och gråa. Att kunna titta ut på ett grönt tak eller att nyttja tak till parker och trädgårdar har en lugnande och hälsofrämjande effekt. Det gröna takets växtbädd och vegetation reducerar dessutom bullernivån vilket också bidrar till ökat välbefinnande. Den bullerdämpande effekten ökar desto djupare växtbädden är.

I Sverige är sedumtak den vanligaste typen av grönt tak. Sedum klarar av att växa under extrema förhållanden och behöver inte mycket tillsyn eller skötsel.

Nedan ser vi ett exempel på ett av Byggmästar’n i Skånes projekt, där kunden har valt att ha sedumtak som grönskar året om! Genom att ha olika typer av växtligheter som blommar i olika perioder, kommer taket alltid att vara täckt av någon typ av vegetation, vare sig det handlar om kalla vinterdagar eller varma sommardagar. Och visst ger det också ett väldigt fint intryck?!

Inte bara är de gröna taken estetiskt fina för ögat, utan de bidrar också till så mycket gott för både människan och miljön! Det är kul att vi med hjälp av att integrera gröna tak kan bidra till en hållbar och klimatanpassad stadsbebyggelse. Vi får inte glömma bort hur viktig växtlighet är och hur vi med hjälp av den kan bidra till mycket gott!

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...