Tillbaka
Bild lånad av: Håll Nollan, www.hallnollan.se

Håll Nollan Säkerhetspush

Ett gott samarbete är viktigt för en god och säker arbetsmiljö. I vår koncern brukar vi lyfta tre framgångsfaktorer rent generellt för vår verksamhet, Kompetens, Samverkan och Enkelhet, vilket också passar in bra för ett gott arbetsmiljöarbete, där Håll Nollan till denna säkerhetspush lyfter just vikten av samarbete.

För att få en fungerande samverkan och ett gott samarbete behöver vi vara duktiga på kommunikation och information. Säkerhet på en byggarbetsplats handlar dels om att alla aktörer sköter sitt på ett korrekt sätt, dels om att alla aktörer samverkar och respekterar varandras moment och förstår varandras risker, risker som påverkar andra på bygget. Detta kräver ett gott ledarskap hos alla, och hos den aktör som ska agera BAS-U, byggarbetsmiljösamordnare för produktionsfasen (utförande). Aktörens utvalda handläggare ska samordna alla aktörer på bygget för en god och säker arbetsmiljö. Det goda ledarskapet kräver flera olika verktyg, och förmåga att kommunicera är en viktig del i ett gott ledarskap.

Kommunikation och information är en viktig framgångsfaktor för en god och säker arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser! Det krävs delaktighet och engagemang! Vi måste prata, visualisera och hela tiden följa upp! Vi måste hålla det tydligt och enkelt, så man kan ta till sig informationen! Den får inte bli en byråkratisk börda och det i sig är en konst, så viljan att kommunicera och informera kan krångla till det för alla. Under säkerhetspushen pratades det om kommunikation och information, och kring vem som ska involveras. Under reflektionen gavs möjlighet att fundera över och resonera kring tre frågor.

  1. Hur gör ni idag i ditt projekt för att säkerställa att ni förstått varandra och de arbetsmoment som ska utföras?
  2. I vilka arbetssituationer/moment är det extra viktigt att alla inblandade verkligen har samma bild av vad som ska göras och hur?
  3. Finns det några roller som du inte pratar med idag som du tycker att det vore bra att ha en dialog med? Vilka är det i så fall och har du förslag på hur det skulle kunna gå till?

Som en grund alla individer ska ha innan de kliver ut på byggen är den digitala grundläggande utbildningen Safe Construction Training, samt riktade utbildningsinsatser för den typ av arbete man ska utföra, till exempel ställningsutbildning, säkra lyft, brandfarliga arbeten och så vidare. Alla behöver ha rätt kompetens för det som de ska utföra, för att utföra det korrekt och på ett säkert sätt, men också en tillräcklig bredd för att förstå hela byggets faror och säkerhetstänk. Har man rätt kompetens blir också samarbetet lättare, och det går att på ett enklare sätt hantera kommunikation och information. Kompetens skapar möjligheter till Enkelhet!

Med rätt kompetens är det sedan också viktigt med enkelhet. Man ska inte ha en uppsjö av dokument utan i stället försöka hålla ned mängden dokument och innehållet i dem. I stället för att ha en mängd olika dokument och blanketter är det bättre att ha färre och tydligare, för det blir lättare för alla att hänga med då, och att man riktar den fördjupade informationen till dem som berörs. Enkelhet skapar enligt oss tydlighet, vilket underlättar en god samverkan. Det är en konst att vara enkel i sin kommunikation, men ack så viktigt.

På våra byggarbetsplatser har vi en “Arbetsmiljötavla” där vi samlar information ihop med annan viktig information, till exempel projektets Arbetsmiljöplan, APD, Tidplan, Säkerhetsdatablad, Riskbedömningar, Samordningsmötesprototkoll, Miljöinventering, Checklista vid allvarlig olycka eller annan kris, Räddningsplan och så vidare. Allt hänger enligt rubrikerna på tavlorna, så det är lättillgängligt. Här finns allmän information som berör alla, samt att man som ny på bygget får en introduktion när man kommer till bygget. Introduktionen och Arbetsmiljötavlan är grundbulten i information, men för ett gott samarbete räcker inte information utan vi måste även kommunicera med varandra och stämma av saker med varandra. Har vi förstått varandra? Har vi fått all information vi behöver av en aktör? Kommunikationen är viktig och måste ske löpande, med flera aktörer.

Ett viktigt möte som ska rulla på under ett projekts produktion är samordningsmötena. Vissa projekt föredrar att ha renodlade tidplaneringsmöten med individerna på bygget och sedan ha samordningsmöten med cheferna, medan andra tar upp allt på samordningsmötena. Hos oss har vi på agendan valt att ha en särskild punkt som handläggare BAS-U håller i, eftersom vi kan ha delat upp vem som håller i vilken punkt på ett möte. På den punkten betar vi av allehanda arbetsmiljörelaterade frågor, såsom eventuella olyckor, tillbud och riskobservationer, brister upptäckta vid ronder, trivseln på bygget, Arbetsmiljöplanens innehåll och eventuella komplettering, särskilda risker som behöver dryftas mm. Genom att alla aktörer bidrar med sina reflektioner och information gör vi inte bara just det specifika projektets arbetsmiljö bättre, utan det blir en lärandeprocess för kommande projekt framåt med! Genom att se till att alla aktörer är med på samordningsmöten blir effekten också större i att man förstår varandras moment och risker bättre, och kan respektera och hantera det på ett säkrare sätt. Det är dock viktigt att det som sägs på dessa möten sedan når ut till alla på bygget, dels genom att läsa protokollen, dels genom att respektive aktör vidareförmedlar till sina medarbetare.

En annan viktig kommunikationsdel är att gå skyddsronder tillsammans, som handläggare för BAS-U håller i. Då blir vi alla bättre på att finna bristerna som kan finnas och lära för att minska ned dem framåt. Ibland blir man lite hemmablind och ser dem inte, men om vi är fler som går tillsammans, får vi fler ögon och mer erfarenhet som lättare hittar eventuella brister och de kan dessutom släckas snabbt.

Förutom att vi behöver kommunicera bra på bygget med byggets olika aktörer, är det även viktigt att ibland prata med dem som projekterade fram en lösning, för att faktiskt fråga dem om hur de tänkte kring arbetsmiljön och säkerheten, så vi kan ta till oss deras tänkta metoder och skydd, till exempel med arkitekten eller konstruktören. När vi har pågående verksamhet där vi är och bygger är en viktig del av samordningen att samverka med brukaren, så att våra verksamheter kan fortgå så säkert som möjligt, samtidigt, med tillräckliga avgränsningar.

Den externa kommunikationen handlar således om att kunna samverka på bygget på ett säkert sätt, men vi behöver förutom att samordna bygget, säkerställa ett säkert arbete inom våra egna moment för våra egna medarbetare. För detta har vi som grund utöver det vi nämnt, riskbedömningar på koncernnivå för risker vi vet att vi har i princip hela tiden och som måste hanteras på ett klokt sätt. Men sedan ska vi för berörda individer för ett specifikt moment på bygget ha arbetsberedningar, där vi mer fördjupat går igenom momenten för dem som ska utföra det. Det kan såklart innebära ytterligare involverade aktörer.

Samarbete för en god och säker arbetsmiljö med noll olyckor är viktigt, och det handlar både om att kunna samarbeta internt och externt, under hela byggprojektets gång. Tack Håll Nollan för ett bra valt fokus på säkerhetspushen!

SENASTE INLÄGGET

2023-09-22

Vi har tidigare bloggat ...

2023-09-15

Under ett antal år har vi ...

2023-09-12

Priset på el är något vi verkligen blivit medvetna om ...