Först och främst bidrar vi till samhällsnytta genom att bedriva en verksamhet på ett lönsamt sätt och som därmed genererar vinst som i sin tur medverkar till betalning av olika skatter med mera.

Vi är med och bidrar till en sund byggbransch genom vårt åtagande att alla medarbetare har en ID06-bricka och genom våra krav att alla (även underentreprenörer, konsulter med flera) på byggarbetsplatserna ska identifiera sig med hjälp av en ID06-bricka.

Tillbaka

Kunder

Affärer görs mellan människor – men avtal finns mellan företag, och de ekonomiska transaktionernas görs mellan företag.

En viktig del i vår vardag för att kunna bedriva vår verksamhet och till och med växa, är att ständigt träffa och kommunicera med våra (befintliga samt potentiella) kunder och byggledare. En del i detta arbete är att nätverka och vi medverkar i många olika formella och informella nätverk, samt i att erbjuda seminarier vi själva anordnar.

Som ett stöd i tillämpningen har vi IMM:s Näringslivskod (institutet mot mutor), som även Sveriges Byggindustriers uppförandekod lutar sig mot.

Vi verkar för sunda upphandlingar och en sund konkurrens. Vi medverkar aktivt i att utveckla de offentliga upphandlingarna i öppna dialogor i näringslivet, främst inom byggbranschen.

Tillbaka

Leverantörer, underentreprenörer, konsulter

Vi är alltid öppna för nya aktörer på marknaden/i branschen och konkurrensutsätter våra köp. Alla köp ska leda till det som är mest ekonomiskt fördelaktigt för vårt företag, inom ramen för aktuell lagstiftning inom alla områden vi berörs av. Viktiga parametrar är pris, leveransförmåga, samarbetsförmåga, respekt för byggarbetsplatsens arbetsmiljö, samt respekt för medarbetare/kollegor inom projekten. Vi stödjer och respekterar skyddet för internationella mänskliga rättigheter och tar helt avstånd från företag som inte gör detsamma. Vi kontrollerar slumpmässigt de företag vi gör affärer med för att säkerställa att de inte bryter mot de mänskliga rättigheterna. Tvångsarbete är något som vi helt tar avstånd från och gör vad vi kan för att kontrollera vid utländska köp.

Det är viktigt för oss att våra krav, liksom kundens, förs vidare ned till konsulter, underentreprenörer och leverantörer, vilket görs i samband med förfrågning och köp, dels i form av kundens alla handlingar, dels i form av våra krav, vilka återfinns i våra inköpsmallar som dessutom anpassas till respektive projekt, med dess unika krav och behov.

Tillbaka

Våra konkurrenter/kollegor

Att medverka i nätverk som syftar till att utveckla branschen anser vi är viktigt och vi deltar aktivt inom olika frågor såsom kollektivavtalsfrågor, forskning och utveckling, arbetsmiljö, entreprenadjuridik/ upphandlings-frågor, kompetensutveckling mm.

Inom dessa områden är vi kollegor i branschen. Däremot ska vi inte rubba konkurrensen på marknaden utan verka för en sund byggbransch och vi ska se till kundernas bästa. När det gäller affärsperspektivet är vi således konkurrenter i branschen. Vi tar helt avstånd från karteller och prissamverkan.

Tillbaka

Myndigheter

Vi tar avstånd från all olaglig påverkan på myndigheter som ska främja oss i beslutsprocesser, det vill säga från korruption, och vi tar även avstånd från personer som representerar myndigheterna som kräver olaglig behandling för att ta fram beslut som krävs i vår verksamhet.

 

Tillbaka