Kvalitet, miljö & arbetsmiljö (KMA)

För att på ett systematiskt sätt ständigt utveckla oss och därmed bidra till förbättringar för oss, våra kunder, leverantörer, underentreprenörer och konsulter, samt för arbetsmiljön och miljön när vi bygger och efteråt när byggnaderna ska tas i drift samt en dag rivas, har vi valt att arbeta i ett integrerat ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemets stomme baseras på ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Inom hållbarhetsdimensionen ”miljö” lyfter man särskilt miljön och arbetsmiljön, men vi ser det som att kvalitet, miljö och arbetsmiljö hänger ihop. Genom att bygga rätt från början (kvalitet) minskar vi miljöbelastningen, och genom att planera byggnationen rätt från början underlättar vi också arbetsmiljön för dem som ska bygga, förvalta och använda husen. Många val av kemikalier är också både relaterade till arbetsmiljö och miljö. Sedan 2004 är vi certifierade inom kvalitet och miljö, och sedan augusti 2013 är vi certifierade inom arbetsmiljö.

Tillbaka

Medverkan i branschens KMA-arbete / Hållbarhetsarbete

Vi vill inte bara utveckla det egna företaget utan anser det vara viktigt att även vara med och påverka branschen i rätt riktning. Därför medverkar vi i olika forum/nätverk där fokus på hållbarhetsarbetet finns, gällande framför allt kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt samhällsengagemang. Exempel på aktiv medverkan är bland annat i Sveriges Byggindustrier.

Byggmästar´n i Skåne arbetar fullt ut i ett certifierat och integrerat kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem (KMA-system) i enlighet med de internationella standarderna (ISO 9001:2008 och 14001:2004, samt OHSAS 18001:2007). Detta säkerställer att vi aktivt arbetar för en trygg och säker arbetsplats samt är ett företag som svarar inför alla de krav som våra kunder och samhället ställer på oss.

Tillbaka

Nyckelorden i vårt KMA-system är enkla regler, samverkan och kompetens. Vi jobbar med systematik, ordning och reda samt kommunikation och strävar alltid efter att producera rätt kvalitet enligt uppgjorda handlingar och avtal, i rätt tid på ett säkert sätt. Vi antar gärna nya utmaningar som utvecklar och bygger företaget vidare.

Vi medverkar mycket aktivt i branschens arbete med att förbättra arbetsmiljön och göra den ännu mer säker. Bland annat medverkar vi i en skånsk arbetsmiljögrupp tillsammans med andra byggföretag, fackliga organisationer, Sveriges Byggindustrier samt Arbetsmiljöverket. Vi har en medarbetare med i Sveriges Byggindustriers referensgrupp för arbetsmiljö på riksnivå och vi har medarbetare med i FoU Syd som bland annat medverkar aktivt i att få till stånd bättre miljöinventeringar. Vår VD är ordförande för en arbetsgrupp inom Svenskt Näringsliv för energi, klimat, miljö och infrastruktur.

Vill du veta mer om vår KMA-system och policies kan du läsa mer här.

Läs mer om Byggmästar’n i Skånes hållbarhetsarbete, uppförandekod och samhällsansvar här.

 

Tillbaka

Den effektiva, säkra och rena byggarbetsplatsen

Vi vet att ett rent och snyggt bygge innebär högre effektivitet, ökad trivsel, sparade produktionskostnader och minskade olycksrisker. Med vårt systematiska arbete anser vi att den välordnade, trygga och effektiva arbetsplatsen är ett av våra främsta konkurrensmedel.

Tillbaka

FN Global Compact

Byggmästar’n i Skåne stödjer FN Global Compact. Deras tio principer ryms inom de fyra delområdena: mänskliga rättigheter, anställningsvillkor, miljö och korruption. Principerna går hand i hand med Byggmästar’n i Skånes värderingar och åtagandet är integrerat i vårt KMA-ledningssystem. Du kan läsa mer om detta här.

Tillbaka