Tillbaka
Lina K Wiles

Att vår planet passerade brytpunkten för vad som är hållbart skrev media om redan 2010. Idag, tio år senare, har vi som bor i den rikare delen av världen fortfarande en livsstil som äter upp jordens resurser och våra ekologiska fotavtryck är massiva, samtidigt som vi blir mer medvetna om att vi alla måste ställa om och börja göra rätt ifrån oss.

Dagens människa konsumerar mycket, för mycket om man ska vara ärlig. Enligt en rapport från Handelsrådet grundar sig den ökade konsumtionstakten bland annat i den ökade välfärden, de lägre priserna, ökad betydelse av konsumtion, varumärken och behovet av en egen identitet. Dessutom har man vant sig vid att slänga saker och köpa nya så fort tillfälle ges, vilket varken gynnar klimat, miljö eller människan. FN tog fram de 17 globala målen 2015 för att säkra en hållbar framtid för att möjliggöra vår planets, och dess invånares, överlevnad. Ett av de globala målen, globalt mål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion, strävar efter att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Syftet med målet är att uppnå en hållbar utveckling genom att minska det ekologiska fotavtrycket, genom att förändra sättet vi konsumerar och producerar varor och resurser. Lyckas man med att implementera en hållbar konsumtion skulle det inte bara betyda fördelar för miljön, både ekonomiska och sociala fördelar hade uppkommit till följd av detta, så som tillväxt på en global och lokal marknad, ökad sysselsättning och minskad fattigdom. Med andra ord måste vi gå från det konsumtionsmönstret vi har idag till en hållbar konsumtion och produktion av varor för att minska det negativa ekologiska fotavtrycket.

Men hur ska man tänka som företag när det kommer till att skapa hållbar tillväxt? Under många år har vi på Byggmästar’n i Skåne haft ett samarbete med Elis, som fram till årsskiftet hette Berendsen, ett företag som erbjuder textiler som tjänst i en cirkulär hyreslösning.

Hösten 2020 blev Elis det första företaget i Sverige att certifieras mot FN:s globala mål, certifieringen innebär en tredjepartgranskning och verifiering av hur textiltjänsteleverantören integrerat de 17 hållbarhetsmålen i sin verksamhet. Elis lanserade 2019 en hållbarhetsstrategi och vi har träffat Lina K Wiles, hållbarhetschef på Elis, för att prata mer om hur ett företag resonerar kring hållbarhet och hur det går att faktiskt implementera ett hållbarhetsarbete.

Kan du berätta om er hållbarhetsstrategi?

– För oss på Elis handlar vårt hållbarhetsarbete om att vi ska lämna efter oss en värld imorgon som är bättre än idag. Vi ska verka och driva vår verksamhet som ryms inom planetens gränser och på ett sätt som är mer gynnsamt än skadligt. Det handlar inte om att konsumera planetens resurser, utan lära sig att använda det som finns med hänsyn för dem som ska ta över i framtiden. Därför valde vi på Elis att dra igång genom att lansera en långsiktig hållbarhetsstrategi. Vi började med att göra en omfattande analys internt och externt, vi tittade på våra verksamheter ur ett större perspektiv och utifrån de förutsättningar som finns utifrån vår omvärld. Vi tittade på vad som händer om fem år, om tio år, vad händer om tjugo år och vad har vi att förhålla oss till egentligen? Utifrån det gjorde vi en kartläggning där vi tog stöd utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och ”mappade upp” vår verksamhet ur ett värdekedjeperspektiv. Vi tittade på vart vi hade en positiv påverkan, en negativ påverkan, var vi har en möjlighet att vara med och påverka, för att få en helhetsbild som vi sedan utgick från när vi skapade vår hållbarhetsstrategi med långsiktliga mål för verksamheten. Fokusområdena är tre, det första är textiler, som är hjärtat i vår verksamhet och den huvudsakliga affärsidén, det andra är människor, både egna anställda men även de som finns med i den producerade sektorn i sin helhet och det sista fokusområdet är klimat, som är den stora frågan idag. Löser vi inte klimatfrågan spelar det ingen roll vad vi gör i övrigt, om man ska vara krass. Vi valde att sätta långsiktliga mål inom dessa fokusområden, och ett brett perspektiv för att kunna kartlägga vad vi ville uppnå. Det handlar inte om vad vi kan göra bättre, det är ett alldeles för snävt perspektiv, utan vi behöver se till vad som måste göras och hur vi bäst bidrar till det. Så byggde vi upp hållbarhetsstrategin som vi lanserade för drygt ett år sedan. Den är starkt bunden till vår affärsidé och de affärsmässiga planerna vi har. Mycket har handlat, och handlar om, att hitta vår plats i hur omvärlden ser ut idag och vara med och främja ett hållbarare samhälle.

Hur har första året med er hållbarsstrategi varit? Har det varit lätt att implementera arbetet?

– Jag kände redan när jag började på företaget för två år sedan att det fanns ett sug för att börja jobba med hållbarhetsarbetet på riktigt. När strategin väl kom på plats så kändes det nästan som en lättnad, som om hela organisationen tänkte ”äntligen, nu har vi en handlingsplan som vi kan sluta upp bakom”. Det är en utvecklingsresa och mycket går ut på hur vi faktiskt ska implementera detta i det dagliga arbetet och vad vi behöver göra om, prioritera om, förändra och hur vi ska bygga våra färdplaner för att uppnå målen. Det är detta vi jobbar med varje dag i organisationen. Hållbarhetsstrategin är en ledstjärna och den har tagits emot väl av alla i organisationen, det finns ett stort engagemang och intresse för frågorna på alla nivåer. Det är även roligt att våra kunder har välkomnat detta med öppna armar och inser att det är viktigt att vi jobbar tillsammans för att hitta lösningar. Det svåra har varit att inte ha alla svar på alla frågor som väckts, eftersom det ännu inte finns svar på alla hållbarhetsutmaningar. Vi är fortfarande i början av den resan och vi vet inte exakt hur vägen fram kommer se ut. Då är det viktigt att kommunicera att det är okej att vi inte vet allt än, men att ambitionsnivån är satt, vi är på god väg och vi är beredda på att förutsättningarna ständigt förändras. Vi rör oss åtminstone framåt, och det vi inte vet idag klarnar förhoppningsvis imorgon. Hållbarhetsarbetet handlar till stor del om kunskap och insikt, det är lätt att man hamnar i ett motstånd om man inte är insatt i till exempel resurs- eller klimatfrågan och därmed inte kan förstå konsekvenserna som uppkommer om man struntar i att ställa om. Visst, det är komplext, men det hjälper inte att sticka huvudet i sanden. Bättre då att tidigt inse utmaningarnas omfattning och acceptera att de måste tacklas, på ett eller annat vis. Det sker en enormt snabb utveckling på hållbarhetsområdet och vi måste ställa om nu. Innan pratade man om att hållbarhet är en konkurrensfördel, men idag ser jag att det pågår ett skifte från konkurrensfördel till konkurrensförutsättning. Om man inte är på banan gällande dessa frågor har man snart ingen plats på marknaden alls, detta är en resa som hela näringslivet är på. Hållbarhetsarbetet håller på att en hygienfaktor.

Kan du berätta om ert faktiska hållbarhetsarbete?

– Vår kärnaffär är att vi erbjuder textiler som tjänst. Vi säljer inga produkter, utan erbjuder tjänster och service. Vi har hyreslösningar för alla typer av arbetskläder, entrémattor, bädd- och badlinnen och mattor, och vi hyr även ut hygiendispensrar för till exempel tvål och handsprit. Vi hyr ut, tvättar, servar, lagar och levererar dessa produkter till våra kunder. Detta är en 70-årig affärsmodell som har sett likadan ut hela tiden, men först nu kan vi konstatera att det faktiskt är en cirkulär affärsmodell, vilket ger enorma fördelar i vårt hållbarhetsarbete och ligger helt rätt i tiden. Vi jobbar med klimatbokslut där vi kollar klimatpåverkan i hela värdekedjan och då blir det tydligt att den här affärsmodellen gör det möjligt för oss att optimera resurserseffektiviteten och klimatpåverkan. Ju fler varv vi kan cirkulera ett plagg i våra flöden, desto mer resurseffektivt blir det och klimatpåverkan blir mindre. Vi har stor kontroll och kan påverka väldigt mycket. Dels vilka produkter vi väljer, hur dessa råmaterial produceras, vad det är för resurser vi stoppar in, hur kvalitén faktiskt är och hur länge produkterna håller sin funktion. Olika kunder har olika behov, och funktionen på till exempel arbetskläderna varierar, vissa behöver specifika skyddsegenskaper, andra slitstyrka, medan den tredje behöver en hög grad av komfort och snygg design. Det är en enormt viktig del av hållbarhetsarbetet att välja alltmer hållbara produkter från början, parallellt som vi successivt fasar ut det som är mindre bra. Samtidigt jobbar vi även med våra egna flöden, som att ställa om till fossilfria verksamheter. Vårt mål är att samtliga anläggningar ska drivas med fossilfri energi 2030. Vi har redan tagit ett flertal steg framåt, men vi har en del kvar att göra. Vi jobbar även med att byta till en helt fossilfri fordonsflotta. Varje gång vi måste byta ut något byter vi mot något bättre. På det sättet ser vi till att vi närmar oss våra mål med varje steg vi tar.

Vad kommer ert fokus ligga på i framtiden för att fortsätta främja hållbarhet och Agenda 2030 och dess 17 globala mål?

– Hållbarhetsarbetet är en process utan slut och det vi jobbar med idag kommer vi i högsta grad att jobba med i många år till, tills, till exempel, alla anläggningar drivs med fossilfri energi. Det är våra fokusområden som vi kommer att lägga störst vikt vid, vi kommer fortsätta utveckla våra textiler, arbeta med våra anställda och kunder samt jobba med klimatpåverkan i hela kedjan. Utöver det har vi en annan stor utmaning som vi försöker lösa och det är när våra produkter inte längre kan återgå till kunden, utan den måste kasseras eftersom den inte längre fyller en funktion. Vi är därför med i rad olika projekt där vi är med och driver utvecklingen av textilåtervinningen. Det är en återvinningsindustri som inte riktigt är etablerad än. Man har inte kommit lika långt där som i andra återvinningsindustrier som, till exempel, för metall och papper som har funnits i flera decennier och vi vill ju se att även textilåtervinningsindustrin kommer dithän. Textiler är ett resurskrävande material och därför måste vi vårda det med större respekt för att kunna utnyttja resurserna på rätt sätt och ta vara på värdet. Utöver allt detta har vi utmanat oss själva och i september 2020 blev vi tredjepartscertifierade mot de globala hållbarhetsmålen. Detta betyder att vi har ett kvitto på att vi har integrerat de globala målen i våra strategier, planer och hur vi driver vår verksamhet. Det ställer krav på att vi måste fortsätta utveckla detta arbete vidare och visa förbättringar år efter år. Detta ger drivkraft att fortsätta jobba mot en hållbarare framtid, med stöd och vägledning av de 17 globala målen.

Under flera år har vi på Byggmästar’n i Skåne haft ett samarbete med Elis och vi är glada att vi har en aktör som jobbar med hållbarhet i denna stora utsträckning. Det är viktigt för oss att våra textiler hanteras på rätt sätt, att man nyttjar resurserna på ett effektivt sätt samtidigt som man inte påverkar miljö och resurserna negativt. Våra arbetskläder i produktionen är gjorda av syntet som innehåller mikroplaster, det är viktigt för oss att dels se till att de tvättas på rätt sätt, med rätt medel och att man använder rätt teknik för att filtrera så att mikroplaster inte åker ut i haven, samtidigt som man måste se till att kläderna används flitigt innan de kasseras. Det är tryggt för oss att ha Elis att luta oss mot som säkerställer att detta blir rätt utfört, med rätt typ av produkter för en hållbar konsumtion.

För mer information om Elisoch deras hållbarhetsarbete, gå in på www.elis.com.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...