Tillbaka

Ett av Agenda 2030’s globala mål handlar om hållbara städer och samhällen, det globala målet 11 – Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Växande regioner skapar nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men dessa skapar i sin tur påfrestningar på miljö och ekosystem. För att hantera detta måste man ställa krav på att inflyttningen till städer, och dessa krav måste bemötas på ett hållbart sätt, sett ur ett miljömässigt-, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. För att utveckla städer på ett hållbart sätt krävs ett helhetstänk med hållbar planering och hållbart byggande och det kräver ett samarbete mellan olika sektorer och styrning på flera nivåer (nationell, regional, kommunal och lokal nivå) samtidigt för att skapa rätt typ av dialoger mellan medborgare och näringsliv.

Näringslivet i Öresundsregionen växer och utvecklas. Idag är Öresundsregionen Nordens största och tätast befolkade storstadsregionen med cirka 4 miljoner invånare (1,3 miljoner invånare på den svenska sidan, 2,7 miljoner invånare på den danska sidan). Öresundsinstitutet beräknar att befolkningen kommer att fortsätta öka då det finns stor potential i regionen, och år 2028 tror man att det kommer att bo 4,3 miljoner människor i området. De kommande åren planerar man en hel del åtgärder för att fortsätta stärka regionen, vilket i sin tur innebär att fler människor och företag kommer välja att flytta hit och etablera sig här.

För att skapa en välfungerande region, med lockande stadsliv, god infrastruktur och attraktiva miljöer krävs det ett helhetstänk som värnar om hållbarhet och vikten av samverkan inom hela området. För att kolla lite hur en aktör i näringslivet resonerar kring ett hållbart samhällsbyggande, har vi träffat Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs Fastigheter AB. Wihlborgs Fastigheter AB är det största fastighetsbolaget när det kommer till kommersiella fastigheter inom Öresundsregionen.

Hur jobbar Wihlborgs Fastigheter med hållbarhet?

– Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i fyra delar; hållbara fastigheter, ansvarsfulla affärer, attraktiv arbetsgivare och engagemang för regionen. Vi har alltid haft miljöfrågan på agendan. Från början var det fokus på miljö- och energifrågor, men med tiden utvecklades frågorna och gick från energi och miljö till miljö och klimat, och sen till ett ännu bredare perspektiv där vi idag pratar Agenda 2030 och hållbara affärer. Vi utvecklar ekonomisk, social- och miljömässig hållbarhet parallellt, men mitt fokus utifrån min roll är primärt miljö & klimatområdet. Vårt hållbarhetsarbete omfattar hela koncernen i Öresundsregionen och vi jobbar aktivt med att samordna miljö- och klimatambitionerna genom bland annat aktiva val av förnybara energislag, klimatanpassa köldmedia (för kyla) och ständiga effektiviseringar inom energiområdet i vårt fastighetsbestånd. På Wihlborgs bygger vi själva nya fastigheter som byggherre. Dessa byggnader har vi sedan ambitionen att förvalta under en längre tid. Därför jobbar vi mycket med själva designen av lokalerna, miljöcertifieringar och hur vi säkerställer ett hållbart byggande. Vi tittar på energiprestanda och byggmaterialsval och jobbar med att integrera en cirkulär design. Hållbarhet handlar om långsiktighet utifrån ett holistiskt perspektiv där vi tänker helhet i det vi bygger och sedan ska förvalta. I och med vår förmåga att tänka utifrån livscykelperspektiv kan vi lättare att få fram bra lösningar som är positiva både för plånboken och planeten.

Var kommer ert fokus att ligga när det gäller hållbarhet i framtiden?

– Klimatfrågan är central för oss och här kommer vi aktivt jobba för att ställa om vår verksamhet och våra affärer i dialog med hyresgästerna. Vi ska systematiskt se till att vi har en så pass liten klimatpåverkan som möjligt och klimatkompensera de utsläpp som är kvar. För att lyckas med det ska vi sätta långsiktiga klimatmål baserat på Science Based Targets (SBTi) med tydliga färdplaner på hur vi ska ställa om för att kunna nå målen. På Wihlborgs kommer vi även att jobba mer med det cirkulära perspektivet när vi bygger nytt och renoverar. Vi ska inte bara titta på materialet här och nu, utan även titta på hur man kan återvinna eller återbruka de komponenterna vi bygger in idag, längre fram i tiden när vi väl river eller underhåller en byggnad. På Wihlborgs pratar vi mycket om att arbeta och bygga hållbart, och jag tror att intressentdialogen, det vill säga hållbarhetsdialogen vi för med banker, hyresgäster och investerare, kommer att bli viktigare för oss i framtiden. Kraven på hur vi ska redovisa hållbarhetsdata kommer bli allt viktigare och vi kommer att bli beroende av att samla in korrekt data av våra leverantörer, entreprenörer och underentreprenörer. Vi som fastighetsbolag är på toppen och då måste vi samla ihop till exempel klimatdata från hela värdekedjan för att vara transparenta och trovärdiga mot våra finansiärer och investerare, så att de kan se att vi faktiskt driver på arbetet med Agenda 2030 och levererar enligt våra utsatta hållbarhetsmål, för att utveckla Öresundsregionen i rätt riktning. Det är mycket vi kommer att jobba med i framtiden för att främja hållbarhet, men en grej som jag tycker är värd att lyfta är att vi är aktiva i branschdrivande initiativ, som till exempel Malmös lokala klimatfärdplan (lfm30.se). Här vi är med och utvecklar frågorna i värdekedjan som på sikt ska leda till en klimatneutral byggsektor. Våra leverantörer har en jätteviktig roll och funktion för att vi ska lyckas inom Wihlborgs. Entreprenörsledet inom bygg och anläggning måste beakta och hantera klimatet från idag och framåt.

Ser du något hinder för hållbarhet i framtiden?

– Det finns en inbyggd tröghet i befintliga strukturer. Företag och människor är vana vid att jobba på ett visst sätt och det kan innebära vissa utmaningar för att arbeta med hållbarhet. Framför allt har det historiskt bara varit fokus på ekonomi (lägsta pris), hållfasthet/byggkvalitet och ekonomistyrning. Framöver kommer miljö- och klimataspekter bli allt viktigare vid våra val av samarbetspartners. Sedan hjälper det inte att vi ensidigt ställer krav på hur vi vill att våra entreprenörer ska arbeta, om de inte har kunskap, kompetens eller medarbetare som inte kan leverera det vi efterfrågar. Tillsammans behöver vi därför kompetensutveckla och hitta rätt verktyg. Hållbarhetsarbetet är svårt och komplext till en början, men det både kommer, och har kommit, nya krav och vi kommer i branschen att behöva börja arbeta annorlunda och mer integrerat. Det sker en snabb utveckling på marknaden och även om vi inte har alla rätta verktygen idag för att till exempel beräkna korrekta klimatkalkyler så sker den utvecklingen snabbt. Det gäller att hänga med och gilla läget, och utveckla sig som leverantör – att se affärsmöjligheten. I alla fall om man vill samverka med Wihlborgs och framtidens hållbara affärer.

Befolkningen ökar och expansionen av städer kommer att öka, i den urbanisering som sker. Det krävs att man planerar städer på ett inkluderande och hållbart sätt samtidigt som man minskar städernas negativa miljöpåverkan. I och med att vi inte kan sluta bygga, trots att byggandet anses vara en stor bov gällande klimatpåverkan, kan man bygga resurseffektiva bostäder där både byggmetoder och material är sunda för människor och miljö. Därför kommer fastighetsbolag som Wihlborgs Fastigheter AB i framtiden ha en ännu större roll inom stadsutvecklingen för de jobbar redan idag med att optimera sin verksamhet och deras fastighetsbestånd för en hållbar framtid.

För oss på Byggmästar’n i Skåne är det svårt att ta de stora övergripande dragen i en hållbar stadsutveckling. Vårt uppdrag som byggentreprenör är att bygga den produkt vår kund önskar få på en utsedd plats, speciellt om det handlar om en generalentreprenad. I totalentreprenader kan vi dock vara med och påverka mer, då vi tillsammans med kunden jobbar fram handlingar, lösningar och funktioner, men även då är det i en liten skala. Via våra olika aktiva engagemang och medlemskap i, till exempel, Byggföretagen eller LFM30 kan vi dock vara med och påverka utvecklingen av hållbara städer på ett mer övergripande sätt, där vi i olika sammanhang kan komma med input och föra dialoger med politiker för att skapa rätt förutsättningar för byggbranschen att bygga hållbart. Genom att utbilda vår personal inom hållbarhet och energieffektivisering kan vi också säkerställa att vi har kompetensen att möta nya krav och tänka hållbarhet i hela byggprocessen så som våra kunder önskar, och på det sättet bygga samhället på ett sätt som minskar belastningen på miljön.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...