Tillbaka

Hållbarhetsrapportering för företag – betydligt mer avancerade rapporteringskrav är på väg! Är Ni redo?

2017 började vi på Byggmästar´n i Skåne att hållbarhetsrapportera i enlighet med vad Årsredovisningslagen kräver, och har levererat sex sådana rapporter och den sjunde avser 2023. Vi var tillräckligt “stora” för att lagens krav skulle beröra oss. Hållbarhetsrapporteringens krav har dock inte varit särskilt komplicerade att hantera för oss. Lagen har lyft fem områden som ska rapporteras, och därmed samtidigt sagt vad som inte behöver rapporteras. Lagen lyfter också att fokus ligger på risker och negativa effekter, snarare än att redovisa goda effekter och positiva insatser. Det har känts lite konstigt, eftersom vårt hållbarhetsarbete är betydligt bredare och snarare ligger på att skapa möjligheter än på att minimera risker. Kraven kommer från EU-direktiv från 2014.

Under 2022 har man i EU valt att revidera dessa regler kring CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Den 11 november röstade Europaparlamentet ja till dessa förändringar i en bred majoritet. Kraven är nu mer detaljerade, och ska ge möjlighet till ökad tillgång till rapporteringen, och rapporteringen ska vara certifierad. Den 5 januari i år trädde de i kraft. De förändrade kraven börjar implementeras 1 januari 2024, för att rapporteras 2025, och införs sedan successivt, beroende på typ av bolag. I Sverige ska förändringarna integreras in i svensk lagstiftning. Syftet är att ytterligare öka på rapporteringen, men också att göra hållbarhetsarbetet mer transparent och jämförbart med andra företag. Hållbarhetsrapporteringen kommer därmed att hamna på en helt ny och hög nivå, där faktiska mätresultat ska presenteras, i enlighet med nya standarder.

Redan idag har vi valt att hållbarhetsrapportera via förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och det är det krav som nu blir tydligare. Rapporteringen är en gemensam rapport som sker via Byggmästar´n i Skåne AB men som beaktar alla bolag i koncernen.

Här och nu pågår ett arbete i den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering (EFRAG) med att fastställa rapporteringsstandarder så att alla bygger sin rapportering på samma struktur. De var ute på remiss i juni månad i år, och är 13 stycken inom olika områden. De är framtagna av EFRAG. Standarderna ska visa på vilka nyckeltalen är man ska använda, och datan ska också sedan redovisas i en stor gemensam databas inom EU, förutom i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Hållbarhetsrapproteringen ska tredjepartsgranskas, det vill säga av vår revisor, framåt.

2 standarder är mer övergripande kring generella principer och krav. Fem standarder finns inom miljö; klimat, utsläpp, vatten och marina resurser, biologisk mångfald och resurser, samt cirkulär ekonomi. Fyra standarder avser den sociala dimensioner kring egna medarbetare, arbetstagare i värdekedjan, påverkade samhällen samt konsumenter och slutanvändare. Den sista standarden tar upp uppförandekoder och affärsetik.

Områden är allt annat än nya för oss, men det vi behöver fördjupa oss inom är att se hur kraven på rapportering ser ut.

Parallellt som detta pågår fortsätter vi vårt hållbarhetsarbete som vanligt, men funderar samtidigt på hur vi ska rapportera om det arbetet på ett bra sätt, i enlighet med de nya kraven. Det kommer att krävas en tydlig struktur internt på hur data ska fångas upp och landa ned på ett bra och smidigt sätt och det kommer att kräva stora insatser av oss. Men, det kommer även att beröra aktörer i vår värdekedja nedåt, som behöver ge oss lämpliga data, för att få detta att fungera. Det finns nog många aktörer där ute som kanske tänker att vi är inget stort bolag, vi berörs inte, men faktum är de kommer att beröras av deras kunder kanske behöver få data från dem, och oss. Så det gäller att få alla uppsjungna kring kraven och i vad som behöver göras.

Vi håller som bäst på att förbereda oss med själva grunden för att reda ut vilka nyckeltal vi ska hantera utifrån vår verksamhet. Vilka är väsentliga i vår verksamhet? Därefter behöver vi styra upp hur vi ska systematisera datan så vi fångar in den in företaget på ett smidigt sätt, för att överhuvudtaget kunna hantera det på ett smidigt och effektivt samt korrekt sätt.

Det här är en tuff uppgift för oss, men samtidigt så blir ju fördelen, om datan är korrekt från alla företag, att den som vill, lättare kan jämföra hållbarhetsarbetets avtryck inom respektive företag. Det förutsätter dock att alla företag i berörda länder är just transparenta och korrekta i sina rapporteringar.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...