Tillbaka

I mars kom äntligen den nya standarden ISO 45001, som ska ersätta OHSAS 18001. Eftersom vår revision revision ägde rum i maj, hann inte revisorerna få klartecken på att få granska den nya standarden, så vi valde att ägna hösten åt att se över eventuella kompletteringar av vårt KMA-ledningssystem med anledningen av den nya standarden. Som Ni vet har vi sedan länge ett ISO/OHSAS-certifierat och integrerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö/personalarbetesledningssystem. Detta har vi nu gjort. På det stora hela var vi redan kompletta enligt den nya standarden eftersom vi redan har uppgraderat oss i de reviderade standarderna för kvalitet och miljö, men några smärre justeringar och kompletteringar behövde göras, mer i ord än i handling, eftersom vi egentligen redan hade rutinerna på plats! Det hade ju varit svårare om orden fanns, men att rutinerna inte var på plats. Det som vi upplever är de stora förändringarna mot OHSAS 18001 är hur man har lyft upp vikten av en god nödlägesberedskap, att man som medarbetare inte ska kunna utsättas för repressalier för att lyfta fram missförhållanden, samt att en god samverkan och möjlighet till påverkan från alla medarbetare är viktig. I standarden lyfts även möjlighetsfokus upp, dvs att inte bara leta efter risker och hantera dem, utan också se möjligheter i olika alternativ.

I början på december klubbas vår reviderade KMA-handbok igenom rent formellt, och sedan är det den vi kommer att utgå från i kommande internrevisioner. Nästa ”skarpa” externa revision för att erhålla certifikatet för ISO 45001 äger rum i maj 2019. Då passar vi även på att förnya de andra två certifikaten inom kvalitet och miljö.

Vårt KMA-ledningssystem har varit en del av vår vardag under en lång period, och för oss är de, alla tre, en mycket viktig grundbult i vårt utvecklingsarbete och i vårt hållbarhetsarbete. Ett aktivt arbetsmiljöarbete är otroligt viktigt för att genomföra produktionen på ett så säkert sätt som möjligt, men också för att skapa trivsel och meningsfullhet i arbetet för att attrahera duktiga och engagerade medarbetare.

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...