Tillbaka

Klimatneutral ombyggnation eller ombyggnation med låg klimatpåverkan?

En stor del av allt byggande som sker, sker i befintligt bestånd, i form av renoveringar och ombyggnationer. Inom vår byggserviceverksamhet är det betydligt vanligare att arbeta med detta än med nybyggnationer. Inom vår entreprenadverksamhet har vi de senaste tio åren arbetat mycket med nybyggnationer av bostäder och lokaler, även om vissa uppdrag avser ombyggnader. Vi måste därför lägga fokus på renoveringar och ombyggnationer i vårt arbete för att minska vår koldioxidbelastning och uppnå ett klimatneutralt byggande.

Först behöver vi dock bena ut begreppet klimatneutralt. Enkelt utryckt måste vi och byggherren arbeta för att få till en så låg klimatbelastning vi kan. Den belastning vi ändå har ska sedan klimatkompenseras på något sätt. Ofta har vi pratat om nybyggnationer när vi har pratat om klimatneutralt byggande och då brukar man säga att det en byggnad har i koldioxidutsläpp i bygg- samt driftskede ska kompenseras av motsvarande mängd. Genom att även sätta sig in mer i hur en ombyggnation ska beräknas och påverkas blir det också lättare att ställa sig frågan gällande vad som är bäst. Är det att riva och bygga nytt, eller att faktiskt bygga om? Med tanke på att det befintliga beståndet i Sverige är betydligt större än vad vi bygger nytt varje år, så är frågan befogad utifrån ett klimatperspektiv, men givetvis utifrån andra parametrar också.

Om man bygger om behöver man inte införskaffa samma mängd nytt material. Råvarubehovet är alltså inte lika stort och heller inte den industriella processen för att göra det till byggmaterial och byggkomponenter. Av samma skäl behöver inte heller lika mycket transporteras till bygget av samma skäl. Dessutom, genom att återanvända material som redan finns i byggnaden belastar man inte heller slutskedet av en byggnad, det vill säga rivningsskedet. Troligen har man också en enklare arbetsplatsetablering med bland annat bodar och man kan även utnyttja exempelvis befintlig el på ett bättre sätt. Så vad ska vi som entreprenör fokusera på vid en ombyggnation?

Hur ska ytorna användas och hur ska de över tid kunna förändras? 
Inför en ombyggnation är det viktigt att för det första fundera över hur ytorna ska användas på ett smart och effektivt sätt. Det är även av vikt att före arbetet tänka efter så man i ett senare skede smidigt kan genomföra ytterligare en ombyggnation eller förändring. Skapar vi förutsättningar för att göra ytorna lättare att förändra kommer det att minska klimatpåverkan längre fram i byggnadens livscykel. Här gäller det att skapa ett kreativt och kunnigt team som tillsammans projekterar fram bra lösningar utifrån ett klimatperspektiv.

Material – Genom att återanvända material kan det i sin tur dels bidra till lägre koldioxidavtryck och dels även bidra till lägre andel avfall. Det blir även här viktigt att verkligen tänka på kvalitet och produktionens utförande, eftersom det och klimatpåverkan faktiskt går hand i hand i slutändan. Blir det fel som leder till att mer material än nödvändigt används leder även det till onödigt spill. Att redan från början verkligen se till att vara extra noggrann lönar sig också utifrån hållbarhetsperspektivet!

Hur mycket behöver rivas och vad ska det i så fall ersättas med? Klimatpåverkan beror såklart på omfattningen av ombyggnationen, ska allt rivas förutom stommen eller ska mer bevaras? Det vi och byggherren kan fundera över är att göra medvetna val innan man river för mycket. Det som sedan tillkommer som material – ska det vara helt nytt eller kan det komma från återbruk? Även frågan gällande vilka material som ska väljas är en relevant fråga i detta. Vilka material har lägst klimatpåverkan över tid?

Energi – vad förbrukar byggnaden idag för energimängd, och vilken typ av energi är det? Kan vi åstadkomma en ökad energieffektivitet och kan vi ersätta energi med förnybar energi, samt kanske till och med bidra i samhället med ytterligare förnybar energi? Kan vi dessutom ordna med laddstolpar till byggnadens brukares behov? Kan energikrävande maskiner ersättas med mer energieffektiva maskiner?

Avfall – här gäller det att fundera på vad vi menar med avfall. Något material kan återvinnas och användas istället för att vi ska hämta ny jungfrulig råvara, medan annat material kan återbrukas. Ett exempel är hur Woodtube tar vara på träspill och använder det till sina reglar. Sedan finns det material som snarare är bra att riva eller sanera. Det kan handla om till exempel asbest, vilket är något som är viktigt att få bort. Detta trots att det inte finns med i resonemang kring klimatpåverkan. Utöver det ser vi till att vi i möjligaste mån undviker svinn genom noggrann planering, vilket bara är positivt för miljön!

Verktyg & Maskiner – att använda eldrivna (batteri eller sladd) verktyg och maskiner känns som en självklarhet i ett ombyggnadsprojekt och det är något vi försöker arbeta med så mycket som det går. Vissa maskiner är dieseldrivna, men istället för att de ska drivas med det fossila bränslet diesel så kan det istället byta ut mot HVO, ett fossilfritt drivmedel som för det mesta består av slaktavfall.

Transporter – givetvis bör man även tänka på att planera sina transporter för att på så sätt undvika onödigt mycket resor. Ju färre transporter desto bättre är det ur ett hållbarhetsperspektiv, och detta kan vi nå med en god logistikplanering! Denna planering är såklart viktig i alla typer av byggprojekt, vare sig om det handlar om ny- eller ombyggnationer.

Utöver antalet resor finns det även andra möjliga lösningar till att göra transporterna mindre klimatpåverkande och det är att vara medvetna i våra val av drivmedel, samt att titta på olika drivmedelslösningar. Att ersätta fossila bränslen med fossilfria bränslen är ett steg i rätt riktning. Till exempel kan HVO även här användas istället för diesel. Dessutom kan vi även ställa krav på våra underentreprenörer och tillsammans arbeta för att nå ett mer hållbart sätt att transportera inom bygget på.

Sammanfattningsvis, för att arbeta för en klimatneutral byggsektor är det oerhört viktigt att vi tillsammans med byggherren tänker efter och verkligen ställer oss alla de frågor som krävs, till exempel funderar på hur mycket vi ska riva vid en ombyggnation och hur mycket nytt material som vi ska använda, eller om vi även ska titta närmre på återbruk. Avslutningsvis, genom att tänka på dessa punkter så kan vi hjälpa till att hålla ned klimatpåverkan och nå en mer klimathållbar ombyggnation.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...