Tillbaka

Kommunikation inom byggprojekt

Inom byggbranschen är god kommunikation lika viktigt som varje skruv, spik och gipsskiva i en byggnad. Att ha en tydlig och öppen kommunikation mellan alla involverade parter är nyckeln till att skapa framgångsrika och effektiva byggprojekt. Det blir extra viktigt i vår bransch eftersom vi inom ett projekt samarbetar med flera olika yrkesgrupper, allt från arkitekter, konstruktörer, projektörer, underentreprenörer och leverantörer till våra kunder och deras brukar samt inom vår egen organisation.

Minska felaktigheter och olyckor 

En av de mest uppenbara och grundläggande anledningarna till att effektiv kommunikation är så viktig i byggprojekt är dess förmåga att förhindra missförstånd och felaktigheter. Inom byggbranschen så presenteras ofta komplexa planer och ritningar där varje projekt har sina egna förutsättningar och sitt egna unikt ihopsatta team. Om denna information inte förmedlas på korrekt sätt kan konsekvenserna vara mycket kostsamma, med risk för både förseningar och kvalitetsbrister och med risk för allvarliga olyckor.

I ett byggprojekt samarbetar många olika yrkesgrupper och aktörer och vi är flera inom organisationen som har hand om olika delar i projektet. God kommunikation hjälper till att skapa enhetlighet och samordning mellan alla dessa parter. Det innebär att vi vill att alla vet vad som förväntas av dem, när och hur deras arbete ska utföras, och hur det passar in i projektets övergripande tidslinje. Här är vi väldigt noga med att ha en uppdaterad och noggrant utförd produktionstidplan och APD-plan, för att vi ska se till att samtliga aktörer i byggprojektet har koll på bland annat logistiken i projektet. Tidplanen måste vara ett resultat av samverkan mellan de olika aktörerna, både i det tidiga projekteringsskedet och därefter under produktionen.

Men även arbetsmiljöplanen blir av stor vikt i kommunikationen, där vi genom att kommunicera ut säkerhetsregler, risker och åtgärder kan säkerställa att alla är medvetna om sina skyldigheter när det kommer till att upprätthålla en säker arbetsmiljö. För att underlätta den kommunikationen har vi en Arbetsmiljötavla där vi har flera upphängningskrokar för olika dokument, till exempel projektets Arbetsmiljöplan, mötesprotokoll, miljöinventering, kopia på Förhandsanmälan, Förteckning över aktörer, dokumenterade skyddsronder, ställningsplan, besiktningsintyg mm. Det gör att alla på bygget enkelt kan gå fram dit och ta del av materialet där.

Möten 

Viktiga delar i kommunikationen är projektens olika mötesformer. Vi behöver ha interna planeringsmöten men också externa möten med olika aktörer. Under kundens ledning hålls byggmöten med kunden och möjligen att deras brukare medverkar. Då kan vi lyfta upp status i projektet och dryfta eventuella lösningar som behövs.

Under vår egen ledning hålls samordningsmöten med entreprenörerna involverade i produktionen, där dessa företags chefer medverkar. Vi håller även lagbasmöten/förstemontörsmöten med personer delaktiga i produktionen, från de olika aktörerna. Under dessa möten kan vi mer i detalj gå in på produktionen, tidplanen och närliggande aktiviteter och samordna oss för att skapa en säker arbetsplats med ett team som vet vad de ska göra.

Problemlösning och förbättring 

I byggprojekt uppstår ofta utmaningar på vägen och där blir det extra viktigt att vi med hjälp av god kommunikation kan identifiera och lösa dem på ett effektivt och bra sätt. Men det hjälper oss även att utvärdera projektets framsteg och möjliggör för oss att hitta förbättringar.

Möten och forum har vi en hel del av hos oss och det är ett exempel på kommunikation som sker inom organisationen och projektteam emellan! Vi har till exempel kalkyl- och inköpsforum, samt teknik- och produktionsforum, där bland annat våra projektteam träffas och dela med sig beträffande utmaningar, erfarenheter och andra viktiga saker som kan vara av intresse för övriga att känna till. I dessa forum kan vi utbyta erfarenheter och tipsa varandra om allehanda lösningar.

Effektiv resursanvändning 

En annan viktig aspekt av kommunikationen i byggprojekt är att den hjälper till när det kommer till effektivt användande av resurser. Genom att tydligt kommunicera materialbehov, arbetsuppgifter och tidsscheman kan vi säkerställa att resurser som arbetskraft och material används på bästa möjliga sätt. Detta leder inte enbart till att vi slipper göra om arbetet igen, utan också till minskade kostnader och slöseri. Kan vi minska spill och bygga rätt från första början så bidrar vi även till onödig klimatpåverkan!

Kundnöjdhet och efterlevnad 

Kundnöjdhet är avgörande för företags utveckling och överlevnad. Genom att upprätthålla en öppen och ärlig kommunikation med kunden kan vi säkerställa att deras förväntningar hanteras och där vi måste lyfta vad som är genomförbart och vad vi behöver justera eller utveckla för att möjliggöra dem. Detta bidrar till att skapa förtroende och lojalitet hos kunderna.

Vi har kundenkäter som vi skickar ut som berör 17 olika punkter, där kunden får betygsätta oss. Det kan handla om allt från vår projektledning till vårt hållbarhetsarbete. Vid avvikelser tar vi kontakt med kunden för att lära och vidareutveckla oss. Detta är en viktig del i vårt uppföljningsarbete och erfarenhetsutbyte med resten av företaget.

Sammanfattningsvis så är en effektiv kommunikation i ett byggprojekt verkligen en “win-win”-situation genom att hjälpa till att spara både tid och pengar, samt minska olyckorna och den negativa miljöpåverkan, och framför allt får man ett engagerat och målstyrt projektteam som verkligen vill och vet vad som ska levereras. Det är en väldigt viktig aspekt i våra byggprojekt och något som inte bör underskattas!

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...