Tillbaka

Nya medlemskriterier inom Byggföretagen 

På våra byggarbetsplatser ska endast företag som ger sina medarbetare kollektivavtalsvillkor vara verksamma. 

Som Ni vet är Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger medlemmar i Byggföretagen, en arbetsgivar- och branschorganisation. Byggföretagen har under lång tid haft medlemskriterier man ska tillämpa för att få vara medlem. Ett stort tillägg kom till exempel juni 2014 när en uppförandekod inom affärsetik införlivades i medlemskriterierna. Ett annat känt tillägg trädde i kraft i juli 2021, när alla medlemsföretag skulle säkerställa att medarbetare och alla aktörers medarbetare som verkade på medlemsföretagens byggarbetsplatser ska ha genomgått den digitala arbetsmiljöutbildningen Safe Construction Training.

Nu är det åter dags för ett tillägg. I april tog förbundsstyrelsen beslut om ytterligare medlemskriterier, kopplade till sund konkurrens och sunda UE-kedjor. Vi ska inte i detalj gå igenom dem här, för en del av tilläggen är kopplade till varje specifikt medlemsföretags hantering av medarbetare inom koncernen. Vi ska i stället ta upp det som är viktigt för oss och Er att känna till, när det kommer till vad vi behöver tänka på när vi köper tjänster till våra byggprojekt och kraven på aktörerna som är verksamma ute på våra byggarbetsplatser. Redan idag har vi en hel del reglerat via våra kollektivavtal, särskilt i den så kallade bilaga D till Byggavtalet. Då pratar vi krav vi har på oss via vårt kollektivavtal, men när det gäller medlemskriterierna är det alltså ytterligare krav utöver Bilaga D. Sedan ska vi komma ihåg att Bilaga D är en förenkling mot de lagkrav som annars hade gällt, enligt Medbestämmandelagen §§ 38–40.

Som medlem i Byggföretagen måste vi säkerställa att aktörer som utför tjänster av olika slag antingen är medlem i en svensk arbetsgivarorganisation, eller att de har hängavtal med en svensk facklig organisation. Alla aktörer ska alltså ge sina medarbetare kollektivavtalsenliga villkor gällande lön, tid, semester, försäkringar med mera. För att förtydliga, aktörer som har medarbetare på byggena, ska ha svenska kollektivavtalsenliga villkor för sina medarbetare för arbeten de utför på dessa svenska arbetsplatser. Vilka dessa aktörer är kan vi se via medarbetarnas ID06-kort. Det är alltså inte alltid detsamma som de aktörer vi gör affärer med, utan kan vara aktörer nedåt i led i dessa affärer. Om vi till exempel köper akustikskivor och den leverantören sedan ordnar med montering av dessa skivor, måste vi alltså säkerställa att den aktör leverantören anlitar, lever upp till dessa medlemskriterier och alltså är medlem i en arbetsgivarorganisation eller har hängavtal med en facklig organisation. Om vi köper en plåttjänst till ett takarbete och denne plåtaktör i sin tur anlitar en ställningsbyggare för att bygga upp en ställning runt taket, måste vi säkerställa att både plåtslagaren och dennes ställningsbyggare också är medlemmar i en arbetsgivarorganisation eller har hängavtal med en facklig organisation.

Syftet med de nya kriterierna är att ytterligare säkra upp sunda UE-kedjor, på så vis att grundtanken är att arbetsgivarorganisationerna ska kontrollera sina medlemsföretag och att de fackliga organisationerna ska kontrollera sina hängavtalsbundna företag. Givetvis ska även ett samarbete ske mellan arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna och givetvis ska vi som företag också kontrollera och bry oss i våra affärer och i UE-kedjorna som uppstår på byggena.  Vi har skrivit in texter i våra inköpsmallar för att säkerställa dessa krav i våra köp och i att kraven följer med ned i alla tjänster som ska utföras på våra byggarbetsplatser. Vi har även gått ut med information internt och skapat en informationssida på vårt intranät, samt kompletterat vår inköpsutbildning med denna information. Men det är lika viktigt att Ni som gör affärer med oss eller med andra medlemsföretag är medvetna om detta och säkerställer rutiner för att efterleva dessa krav.

Hur kan man då kolla upp det här med kollektivavtalen? Det pågår olika insatser för att effektivisera denna kontroll, men redan idag kan vi faktiskt på arbetsgivarorganisationernas hemsidor och de fackliga organisationernas hemsidor finna denna information. Hos de fackliga organisationerna kallas denna tjänst för kollektivavtalskollen och hos arbetsgivarorganisationerna handlar det snarare om en tjänst där man söker på om ett företag är medlem eller ej. Dessa söktjänster är öppna för alla och kostar inte något för den som söker information. Medlemskriterierna är nya och det tar alltid lite tid innan de landar runt om i medlemsföretagen och hos aktörerna som utför tjänster åt medlemsföretagen, så vi får aktivt arbeta med denna information både internt och externt.

Tanken hos oss på Byggmästar’n i Skåne och Rehn Bygger är att skapa en integration in i vårt arbetsverktyg Fieldlys UE-databas, så vi kan få till en automatisk kontroll i realtid. Där är vi inte idag, utan vi måste dessvärre helt enkelt gå in på de hemsidor vi tidigare nämnde. Innan lösningen kan realiseras hos Fieldly måste den först realiseras hos dem vi ska hämta uppgifterna hos.

Vi vill också nämna att det går att tillämpa ytterligare en regel, för företag som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation eller har ett hängavtal med en facklig organisation. De ska kunna visa på att de tillämpar kollektivavtalsenliga villkor för sina medarbetare, men utmaningen blir för oss att kontrollera detta, och det kommer varken arbetsgivarorganisationen eller den fackliga organisationen att hjälpa oss med. Det är således inte något vi eftersträvar utan snarare undviker. Har man som aktör en tanke om att vara en del av den svenska byggsektorn, ska man också tycka det är självklart att vara medlem i en arbetsgivarorganisation eller ha hängavtal med en facklig organisation. Med detta vill vi uppmuntra aktörer till att ordna med detta.

När det gäller vår egen byggkedja är detta redan reglerat via Bilaga D i Byggavtalet och således en ickefråga. Nu är det dock breddat till att gälla brutna byggkedjor och även övriga segment på byggarbetsplatserna.

Bild lånad av Byggföretagen.

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...