Tillbaka

NYTT ÅR NYA MÖJLIGHETER

Gott nytt 2023 säger vi! Vi har ett spännande år framför oss! 

Med oss in i 2023 och 2024 har vi en orderstock på cirka 1 miljard kronor, men också ramavtal inom byggserviceverksamheten. Vi bedömer att årsomsättningen för Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger blir runt 1,3 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 1 %. Bedömningen är försiktig när det kommer till marginalen, eftersom vi vet att året lär bjuda på en del utmaningar. Vi har egentligen under en stor del av 2022 förstått att vi är på väg in i en lågkonjunktur och i slutet på december kom också Konjunkturinstitutets sista bedömning under 2022, som också tydligt visar på detta. Vår fördel i dessa tider är att vi har ett brett spektrum av kunder och av tjänster vi utför. Vi bygger om och renoverar, vi bygger till och vi bygger nytt. Både lokaler och bostäder ryms inom våra uppdrag, och det kan handla om små avrop på ramavtal men också om stora entreprenader på flera hundra miljoner kronor. Förutom att uppdragen sker åt offentlig förvaltning och näringsliv utför vi (Rehn Bygger mestadels) även uppdrag åt konsumenter, samt åt oss själva, i vår egen projektutveckling. Det känns skönt i dessa tider.

Vi är väl medvetna om att året lär bjuda oss på en del utmaningar, så har vi någonstans landat i detta sedan länge, och har också lärt oss hantera ökade kostnader och brist på material. Trots det vill vi ändå satsa i vanlig ordning inom allehanda områden. För året har vi satt upp en hel del mål och aktiviteter, i vår Affärsplan (ekonomiska mål) med tillhörande Utvecklingsprogram (mål inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö/personal och affärsetik).

ISO-certifierat KMA-ledningssystem för Rehn Bygger 
Under 2022 integrerade vi Rehn Bygger in i Byggmästar´n i Skånes ISO-certifierade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, och under våren är målet att även Rehn Bygger ska få sina tre certifikat. Vi kickar i gång den processen på allvar nu i januari när alla medarbetare hos Rehn Bygger ska få en KMA-introduktion.

Arbetsmiljö och säkerhet 
Precis som alla andra år lägger vi stor vikt vid vårt arbetsmiljöarbete, i form av utbildningsinsatser, en särskild arbetsmiljövecka, skyddsombudsträffar med mera. Vi kommer bland annat att lägga fortsatt stor vikt vid att utbilda personer i produktionen i hur man evakuerar en nödställd i sele samt att alla medarbetare ska få fräscha upp kunskaperna inom första hjälpen.

Sunda UE-kedjor 
Vi kommer ytterligare att öka vårt fokus på sunda UE-kedjor i form av ökat antal arbetsplatskontroller, och i att fortsätta utveckla vårt digitala verktyg för att underlätta utvärderingar och kontroller.  Nya medarbetare får i vanlig ordning också en genomgång av vår inköpsprocess och i hur man följer upp inköpen ute på byggarbetsplatserna. Nytt för i år, som kan komma att beröra oss, är bankernas planer på att implementera villkor för en sund byggfinansiering, vilket vi är redo för att ta oss an. Liknande krav ökar också bland våra kunder, vilket är positivt.

Klimatpåverkan 
Vi fortsätter vårt arbete med klimatpåverkande insatser. Under 2022 byggde vi upp en allt bredare och högre klimatkunskap som vi ska jobba vidare med i år, och i att ta upp och påverka byggprojekten. Vi har redan bidragit i en del klimatdeklarationer och fler lär det bli, men framför allt bidrar vi med klimatberäkningar för att finna alternativa lösningar för att kunderna ska minska sitt klimatavtryck. Under året kommer vi även fortsätta vår utfasning av den fossila fordonsparken mot en utökad fossilbränslefri fordonspark.

Digitalisering 
Vårt arbete med att öka vår digitalisering fortsätter och vi har tagit stora steg inom det administrativa arbetet som fortsätter även detta år. Samtidigt fortsätter vi arbetet med att underlätta för framför allt vår byggserviceverksamhet med ökad digitalisering. Under året kommer vi också att lägga större vikt vid att dra mer nytta av BIM (Building Information Modelling) för entreprenadverksamheten.

Kompetensutveckling 
Likt alla andra år lägger vi stor vikt vid kompetensutveckling inom en rad områden, bland annat inom ovan nämnda områden. Men andra viktiga insatser under året blir ledarskap för en grupp på cirka 20 medarbetare, med start nu i januari.

Leverera rätt produkt i rätt tid 
Detta är oerhört viktigt både för oss och våra kunder, och här finns det alltid något att skruva på. Under året kommer vi bland annat att titta närmre på våra rutiner för egenkontroll av eget och andras utförande, och i design och innehåll av hur den idag är utformad, utifrån erfarenheterna vi bär med oss in i året. Lika viktigt är att utveckla vidare hur vi säkrar upp att vi producerar rätt från början, att alla förstår vad de ska göra och se helheten och i hur man är med och påverkar den, och hur vi kan skapa bättre processer för att följa upp och säkerställa en effektiv och korrekt hantering av eventuella besiktningsanmärkningar.

Egen regi 
Vi fortsätter med våra egen regi-projekt och produktion har vi i gång i Rydebäck och i Södra Sandby. Med tanke på hur marknaden ter sig just nu, får vi se vilka projekt som för närvarande befinner sig i projekteringsskedet, vi vågar dra i gång med försäljning och produktion. Vår ambition är dock att dra i gång ytterligare något projekt.

Så låt oss ta oss an 2023 och de utmaningar året bjuder på, för att förhoppningsvis komma in i ett bättre 2024. Gott nytt 2023 på Er alla!  

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...