Tillbaka

En byggarbetsplats har som bekant många olika aktörer som tillsammans är med och producerar i ett byggprojekt. Så är det idag och så har det alltid varit. Väldigt ofta är det vi som byggare som samordnar och leder byggarbetsplatserna, men för att leverera ett byggprojekt behövs många olika kompetenser. Vi behöver elektriker, rörläggare, plåtslagare, taktäckare, markentreprenörer, ventilationsmontörer, plattsättare, rivare, håltagare, städare, fogare, lösullsisolerare samt många många fler. Men, många utanför byggbranschen är kanske inte så medvetna om det, utan tror att byggaren gör allt och har all kompetens inom företaget, men så är det inte idag, och så har det inte varit tidigare heller. Förutom kompetenserna på byggarbetsplatserna måste vi även ha kompetenser som tar fram det som ska byggas, till exempel arkitekt, konstruktör, och andra viktiga kompetenser i projekteringen. Vi behöver också leverantörer av olika material och transportörer som levererar materialet.

Det som är en utveckling som skett de senare decennierna är att vi prefabricerar allt mer istället för att platsbygga, samt att företag väljer att nischa sig alltmer och specialisera sig. Det som också blivit allt vanligare, framför allt sedan vi kom med i EU, att vi tack vare den fria rörligheten också kan finna kompetensen utanför Sveriges gränser, vilket branschen verkligen har behövt och fortfarande behöver, för att mäkta med det som ska byggas.

Samtidigt som ovanstående utveckling har skett har också frågor uppstått och en ökad medvetenhet infunnit sig om att säkerställa att aktörerna vi samarbetar med är schyssta och sköter sina åtagandet korrekt, både gentemot sina medarbetare och gentemot myndigheterna. Detta är något som alla branscher ökat sin medvetenhet om och utvecklar lösningar för. Det som kan vara utmanande för oss är dels att en del av aktörerna på våra byggarbetsplatser är utländska, dels att vi har så kallade UE-kedjor. Låt säga att vi köper tjänsten att lösa ventilationen av en aktör. Den aktören anlitar i sin tur några andra aktörer för att bidra i ventilationsarbetet, till exempel med att isolera ventilationen, just för att man har nischat in sig på vissa kompetenser inom sitt område och därför köper andra kompetenser av andra aktörer. Dock är det sällan vi har djupa UE-kedjor (UE köper UE som köper UE som köper UE…), snarare breda (UE köper flera UE).

Vad gör då vi för att ha koll på alla på våra byggarbetsplatser och för att säkerställa att aktörerna är schyssta?

Kunskap och medvetenhet hos våra inköpare 

Alla medarbetare gör inköp och är därmed inköpare. En del är uttalade inköpare för ett projekts större inköp av tjänster och material, medan andra personer också gör en del köp till projekten, oftast de korta och mer snabbt uppkomna behoven. Varje medarbetare hos oss måste medverka i en obligatorisk genomgång av vår inköpsprocess, med tillhörande uppföljningsmoment i produktionen. Dels är det viktigt att förstå våra rutiner i inköpsprocessen och veta var man kan läsa dem (vår ISO-certifierade KMA-handbok) och var stödmaterial med mera finns. Dels är det viktigt att förstår VARFÖR våra rutiner ser ut som de gör. Förstår man inte syftet med rutinerna blir det också svårare att tillämpa rutinerna. På vårt intranät har vi sedan flera “informationssidor” gällande inköpsprocessens olika delar.

Kontroll före köp 

Inför ett köp kontrollerar och utvärderar vi aktörerna som vi vill handla av. Förutom att vi vill säkerställa att de har rätt kompetens och tillräckligt med resurser så de kan leverera rätt produkt i rätt tid, vill vi att de också värnar om och arbetar för en god och säker arbetsmiljö och har de rätta kompetenserna för det, så att leveransen kan ske på ett säkert sätt. Sedan flera år har vi även lagt till att kontrollera så att de kan leverera på ett sunt sätt. Med sunt sätt menar vi att man sköter sina åtaganden gentemot medarbetare och myndigheter. I kontrollen tar vi hjälp av en del digitala möjligheter. I vårt eget system, Fieldly, kan vi kontrollera aktörernas bolagskrav, samt om de har de tillstånd de behöver (till exempel asbesttillstånd). Till Fieldlys UE-databas har vi i realtid en kontroll direkt mot Creditsafe, och en koppling till ID06-Kompetensdatabas. Men utanför Fieldly kontrollerar vi ytterligare några delar. Tack vare de fackliga organisationerna Byggnads och SEF kan vi kontrollera om aktörerna inom deras områden har kollektivavtal, antingen via en arbetsgivarorganisation eller direkt med den fackliga organisationen som ett hängavtal. Det är ett fåtal områden som inte kan kontrolleras den vägen, till exempel målare. Via Byggföretagens hemsida kan vi även kontrollera medlemskap hos dem (men de kan inte visa vilka som har hängavtal med Byggnads), vilket ger oss en möjlighet att kontrollera aktörer inom väg och ban också, åtminstone gällande avtal med Byggföretagen, men inte hängavtal med SEKO.

Vi brukar gå in på ID06 hemsida och använda funktionen ID06 Företagskollen. Genom att slå in ett företags organisationsnummer eller filialnummer kan vi få fram om aktören är ansluten till ID06 och hur många aktiva ID06-kort de har igång. Visar det sig att aktören har tre aktiva kort, men verkar ha 20 aktiva individer måste vi vara alerta och fundera vidare över om det finns en rimlig förklaring eller om aktören ska undvikas.  Vi kan också jämföra uppgiften om antal aktiva kort med månadsbeloppen för arbetsgivaravgifterna, så att lönesummorna verkar rimliga.

Köpets villkor 

När köpet ska genomföras är det viktigt att köpet landar i ett skriftligt avtal. Avtalet bygger på våra inköpsmallar där vi vävt in en hel del krav som är viktiga för oss. En UE, oavsett vilket land de kommer från, ska vara registrerade för F-skatt, moms och som arbetsgivare hos det svenska Skatteverket. Om bolaget inte är svenskt, kräver vi att de registrerar en filial hos Bolagsverket. Detta är krav som ska efterlevas under hela åtagandet.  Vi kräver att individerna ska ha genomgått Safe Construction Training och andra utbildningsinsatser som krävs för det specifika uppdraget. Till alla dessa villkor, och några till som inte nämns här, har vi kopplat på konsekvenser av att inte efterleva dem.

Våra UE ska föranmäla tänkta UE 

Eftersom vi ställer en mängd krav med tillhörande konsekvenser är det viktigt att dessa följer med ned i leden. Detta skriver vi tydligt i våra villkor. Därför är det viktigt att våra UE till oss ska föranmäla och få godkänt sina UE innan de gör sina köp och aktörerna beträder våra byggarbetsplatser. Annars är missen av en föranmälan en konsekvens i sig, där vi har rätten att avvisa en ej föranmäld UE:s UE.

Uppföljning under uppdragen 

Under det pågående uppdraget är det viktigt att villkoren kvarstår. Löpande går vi in i Fieldlys projektportal och studerar UE-kedjorna som landar där per automatik, tack vare personalliggarna. När en aktör för första gången har en individ som checkar in på bygget åker den aktören in i UE-kedjan, såvida vi inte själva redan lagt in den manuellt. Varje aktör placerar vi sedan korrekt utifrån vem som gjort affär med vem, samt kontrollera dem så att de verkligen lever upp till våra krav. Varje aktör kommenteras direkt i UE-kedjan, så vi lätt kan följa det. Vi stämmer av att de lever upp till bolagskraven (Creditsafekoppling i Fieldly), att deras medarbetare på våra byggen har Safe Construction Training (ID06-Kompetensdatabas in i Fieldly) och så vidare. Vi utför även visuella kontroller så att personerna verksamma på bygget verkar rätt klädda, med rätt skydd och rätt verktyg, men också att de respekterar våra arbetsmiljörutiner. Om ett företag är utländskt kontrollerar vi också att de har skött sin anmälan korrekt till Arbetsmiljöverket. De ska enligt lag överlämna kopia på sin anmälan till oss på bygget, och har de glömt det, påminner vi dem. Annars är vi skyldiga att till Arbetsmiljöverket rapportera in den bristande anmälan.

Det som vi tycker är svårt är dock att kunna kontrollera fullt ut om ett företag anses betala rätt löner och rätt skatter, oavsett om det är ett svenskregistrerat företag eller utländskt. Här måste vi lita på myndigheternas kontroller och även de fackliga organisationerna samt arbetsgivarorganisationerna som via kollektivavtalen har villkor som ska följas upp. Till exempel finns inom bygg ett digitalt verktyg, Lösen, för en sådan kontroll, men också i avstämningsmöten med företagen.

Vi önskar också få det lättare att utföra kontrollerna, till exempel om myndigheterna kunde samla all data på en plats, istället för att vi hos respektive myndighet måste finna information, och till viss del göra det väldigt manuellt. Det hade också underlättat om man hade löst sekretessen kring vissa uppgifter, som hade underlättat för både oss och myndigheterna.

Det som är viktigt för oss i detta är att dels påminna oss om de 17 globala målen i Agenda 2030, där vi dels ska bidra till att minska fattigdomen i världen, dels säkerställa en god arbetsmiljö och anständiga arbetsvillkor. Vi ska alltid uppmuntra till handel mellan länder och en fri rörlighet, men den ska aldrig ske på bekostnad av individers hälsa och ekonomi. Ett fattigare land med personer som vill försöka utöka sin ekonomi genom att arbeta i andra länder, måste få göra det, men utan risken för att dessa individer utsätts för människohandel och utnyttjande av olika slag.

Under 2022 fortsätter vi att utveckla våra digitala verktyg för att ännu bättre kunna utvärdera och kontrollera aktörerna vi har på våra byggarbetsplatser. Vi kommer också att lägga ett större fokus vid våra internrevisioner på att göra arbetsplatsbesök och på att kontrollera UE-kedjorna mer frekvent.

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...