Tillbaka

Idag den 28 april är det dags för årets säkerhetsdag

Idag den 28 april är det dags för årets säkerhetsdag, dagen då vi riktar särskild uppmärksamhet mot arbetsmiljön i bygg- och anläggningsbranschen för att främja ett säkert och hälsosamt arbetsliv. Årets fokus är förutsättningar för ett bra ledarskap.

För ett hållbart arbetsliv lyfter vi ofta i byggbranschen den fysiska arbetsmiljön. Vi har kommit relativt långt med att säkra upp en säkerhetskultur på våra byggarbetsplatser, men den psykiska och sociala arbetsmiljön är minst lika viktig och för att detta ska fungera krävs ett bra ledarskap. Ledarskap kan handla om allt från hur man agerar som chef, i rollen som skyddsombud men även självledarskap är ledarskap man ska bemästra.

För att vara en bra ledare eller ett bra skyddsombud krävs personer som har ett inflytande över verksamheten och som kan påverka medarbetare och andra på våra arbetsplatser med rätt förutsättningar för att kunna utföra uppdraget. På många byggarbetsplatser är platschefen den som är ansvarig för såväl personal som ekonomi, tidplaner och arbetsmiljö, men även att samordna underentreprenörer.  En chef ska ta beslut som inte alltid uppskattas av alla och man måste känna sig trygg och bekväm med det. För att detta ska vara möjligt behöver ledaren ett tydligt uppdrag, befogenheter, tillräckliga personella och ekonomiska resurser men också tillgång till stödfunktioner som hjälper ledaren att hantera sitt uppdrag. Även relationen mellan ledaren och dennas egen chef, samt övriga medarbetare, spelar roll för hur ledaren ska kunna hantera ledarskapet.

Som vi ser det behöver vi skapa en kunskapsgrund för en chef, för att kunna ta beslut i sin vardag. Kunskaper inom teknik, ekonomi, arbetsmiljö, ledarskap, mötesteknik, IT-stöd mm är viktiga för att ge stöd och verktyg i vardagen. Det ligger på oss som arbetsgivare att säkerställa detta. Men vi måste även säkerställa att personen har haft förmågan att ta till sig kunskapen och utveckla den kompetens som krävs i rollen man har eller ska få. Först då är man redo för chefsuppdrag och i att leda ett projekt eller en produktion.

Det vi också behöver säkerställa är att vi har ett ledningssystem att utgå från som guidar en framåt i processerna, med hjälp av beskrivna processer och rutiner, och med stödjande dokument och checklistor. Det behövs även IT-stöd och verktyg för att göra vardagen mer effektiv.

Sist men inte minst är det viktigt med en stödjande chef, och ett gott nätverk att få stöd från, exempelvis genom olika forum inom organisationen. Att kunna fråga en kollega om stöd i en fråga är väldigt skönt, eller projektteamet. Det handlar också om att företag är tydliga med sina förväntningar på cheferna, som att man inte måste läsa mejl utanför arbetstid och vikten av mikropauser i vardagen.

Avsaknaden av bra ledarskap kan leda till att enskilda individer blir stressade på arbetet, vilket i sin tur kan leda till följdsjukdomar. Företag där medarbetare inte upplever negativ stress är betydligt mer lönsamma än företag där medarbetarna upplever en negativ stress. Att säga att vi aldrig i våra projekt eller arbete upplever negativ stress vore en lögn, för vi har hela tiden situationer som uppstår och som behöver lösas. Det är där tryggheten, kunskapen, erfarenheten och det stödjande nätverket kommer in.

Ett engagerat ledarskap krävs för att skapa välmående och hållbara organisationer, team och individer där vår produktivitet är hög. För att vara en bra ledare behöver man inte alltid ha rätt personliga egenskaper som man kan tro. Istället handlar det om hur organisationen ser ut. Därför är det viktigt att organisationen ger chefen rätt förutsättningar för att lyckas med sitt uppdrag. Årets Säkerhetsdag handlade just om detta, att låta medarbetarna reflektera över frågeställningar kring hur en organisation kan och ska skapa förutsättningar för att ledarna ska lyckas. Vilka dialoger mellan arbetsgivare och arbetstagare krävs för ett lyckat ledarskap? Vilka resurser har ledaren för att nå målen? Hur tydliga är rollerna? Och vilket stöd behövs för ledarskapet?

Till årets Säkerhetsdag har Byggföretagen tagit fram ett diskussionsmaterial för ett hållbart ledarskap i bygg- & anläggningsbranschen, som våra medarbetare gick igenom under dagen. Där har man fått ta ställning till vilka mål vi har på våra arbetsplatser, hur vi når våra mål på arbetsplatsen, hur vi på bästa sätt lyssnar vi på varandras synpunkter och idéer på bästa sätt och vilket stöd vi får i, till exempel, personalfrågor, administration och arbetsmiljö. Medarbetarna har även fått ta ställning till hur vi skapar möjligheter för återhämtning efter arbetsintensiva perioder, möjligheter till en rimlig arbetsbelastning så att man har ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut samt möjligheter till en rimlig arbetsbelastning för att kunna arbeta säkert.

Dagens upplägg var att dels gå igenom diskussionsunderlaget från Byggföretagen, dels uppmuntra till att projektcheferna går en vanlig skydds- och miljörond med särskilt fokus på efterlevnad av arbetsmiljöplanen för alla aktörer.

– För att undvika psykisk ohälsa ingår det i varje arbetsgivares arbetsmiljöansvar att ta ansvar för hur ledarskap inom organisationen fungerar. Men alla behöver hjälpas åt, för drar man åt olika håll inom en organisation kommer man inte framåt. Det krävs att man som organisation är rättvis och öppen, har ett engagerat, tillitsfullt och närvarande ledarskap, en möjlighet att påverka arbetssituationen, samt ger medarbetarna en möjlighet till utveckling under hela sitt arbetsliv. Lyckas man med detta har man nöjda medarbetare som gör att det dagliga arbetet flyter på. Det är väldigt positivt att Byggföretagen i år har valt att fokusera på just ledarskap och att organisationer får en möjlighet att utvärdera sina egna förutsättningar för bra ledarskap. Då kan fler arbetsgivare i tid upptäcka signaler på bristande ledarskap och sätta in förebyggande åtgärder för att, till exempel, undvika att utsätta sina medarbetare för onödig stress som kan bidra till psykisk ohälsa, säger Michael Berg, arbetsmiljöchef på Byggmästar’n i Skåne. 

På Byggmästar’n i Skåne prioriterar vi arbetsmiljön varje dag, men trots det är det bra att ha en dag där man får stanna upp och reflektera över det dagliga arbetet. Vårt mål är att alla våra medarbetare ska trivas hos oss, och att vi tillsammans ska skapa en så god, säker och trivsam arbetsmiljö som möjligt.

Tack till alla medarbetare som har varit med och gjort årets säkerhetsdag till en givande dag!  

 

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...