Tillbaka

Snart dags för certifiering!

Byggmästar´n i Skånes dotterbolag Rehn Bygger arbetar med renoveringsarbeten samt om-, till- och nybyggnation av såväl privata som kommersiella fastigheter. Företaget omsätter cirka 140 miljoner kronor och har runt 65 medarbetare. Sommaren 2020 blev Rehn Bygger en del av koncernen och påbörjade sin integration in i Byggmästar’n i Skånes KMA-ledningssystem. Under 2021 gicks därför process för process igenom, för att systemet i sin helhet då kunde implementeras under 2022, för att nu under 2023 ISO-certifieras. Vi kunde ganska snabbt konstatera att våra operativa processer, från kundkontakt till överlämning av projekt, var väldigt lika, medan våra stödjande processer var dem som skiljde sig åt mer.

ISO står för Internationella standardiseringsorganisationen, en organisation som strävar efter att skapa enhetliga och transparenta rutiner för företag och organisationer i hela världen. ISO grundades 1946 och sedan dess har över 22 000 globala standarder publicerats. KMA-standarderna är ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö). Standarderna ger företag stöd i att skapa en systematik i att planera, genomföra och följa upp, samt i att omvärldsbevaka. Kort sammanfattat står K:et i KMA för kvalitet och hur man jobbar för att styra upp det dagliga arbetet för att uppfylla de krav som ställs av kunder och andra intressenter, för att leverera rätt produkt i rätt tid, genom en god planering och korrekt utförande, och med en systematik för att ständigt utveckla sig. M:et i KMA står för miljö i ett bredare perspektiv där givetvis klimatpåverkan finns med. Det handlar om att skapa rutiner och kunskap kring hur vi påverkar vår miljö och vårt klimat på bästa sätt, med fokus på energieffektivitet, klimatpåverkan och miljöbelastning. A:et i KMA för arbetsmiljöarbetet, så att vår leverans av produkten även sker på ett säkert sätt och med en god trivsel.

Att införliva Rehn Bygger in i Byggmästar´n i Skånes ledningssystem var inte jättesvårt. Eftersom bägge organisationerna arbetade hyfsat lika i de operativa processerna var det lätt att fixa till småjusteringarna och acceptera rutinerna. När det kommer till de mer stödjande processerna var dessa dock inte på plats på samma sätt, men vi slog ihop ledningsgruppen inom KMA till att vara en gemensam, Utvecklingsgruppen. Gänget som sköter om själva ledningssystemet och förbereder Utvecklingsgruppen med mera, är även den gemensam och sköter därmed hela koncernen. Så personalarbetet och internrevisioner sköts gemensamt, där Byggmästar´n i Skåne kunnat lotsa in Susanne Gustavsson i det arbetet.

I maj är det äntligen dags för Rehn Byggers certifieringsresa att ta slut. Koncernen Byggmästar’n i Skåne kommer under den 15-17 maj att genomgå den årliga externa KMA-revisionen för att behålla ISO-certifikaten och i samband med detta kommer Rehn Bygger att, förhoppningsvis, bli certifierade inom 9001, 14001 och 45001. Susanne Gustavsson jobbar som KMA-ansvarig på Rehn Bygger och har sedan 2020 varit en viktig del i att säkerställa att Rehn Bygger är redo för certifieringen. Vi har satt oss ner med henne för att prata lite om hur arbetet med att implementera ett för dem nytt ledningssystem har sett ut och hur det känns inför certifieringen.

Ni har nu under två års tid arbetat med att implementera ett nytt ledningssystem, hur har det arbetet sett ut?   

– Vi har haft flera sittningar där vi gått igenom våra rutiner och jämfört mot koncernens KMA-handbok. Det har visat sig att vi arbetar hyfsat lika i det mesta, vilket var positivt! Jag kom ganska direkt med i koncernens utvecklingsgrupp och i gänget som tar hand om ledningssystemet och vi som företag började på allvar medverka i de olika forumen för ett år sedan. 

Har någon bit varit särskilt utmanande med implementeringen? 

Trots att vi är i samma koncern som Byggmästar´n i Skåne och har en gemensam KMA-handbok och övergripande gemensamt arbete, har det varit en utmaning med att vi sitter med olika programvarustöd, som gjort det lite svårt att stämma av vissa delar. 

Vad ser du mest fram emot med att få certifikaten i handen?  

Känslan av bekräftelse av att vi har en bra grund att stå på i vår vidare utveckling! Då kan fokus ligga på det fortsatta arbetet snarare än på att bevisa att vi har ett fungerande ledningssystem! 

Varje år har vi externa revisioner där vi visar hur vi arbetar och vilka förbättringar vi implementerar i företaget, år för år. Detta hjälper oss att ständigt utvecklas och skapa rutiner i vardagen, samtidigt som det skapar en systematik i vårt utvecklingsarbete. Vår bedömning är också att ett integrerat och certifierat ledningssystem leder till en ökad lönsamhet, ökad trivsel bland medarbetarna och ökad kundnöjdhet.  Utan dessa certifieringar är vi helt övertygade om att vi inte hade varit där vi är idag, och inte heller gjort den omvärldsbevakning vi idag betraktar som naturlig. Vi ser fram emot Rehn Byggers kommande ISO-certifiering för att fortsätta att även stärka upp deras arbetsprocesser, identifiera och implementera förbättringar och skapa förutsättningar för ett effektivt och strukturerat miljö- och arbetsmiljöarbete. Tillsammans i koncernen blir vi hela tiden bättre! 

SENASTE INLÄGGET

2024-04-19

För att säkerställa en kontinuerlig utveckling ...

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...