Tillbaka

En av de största och viktigaste drivkrafterna bakom dagens samhällsutveckling är digitaliseringen. Jämför man med tidigare generationer står samhället idag för betydligt tuffare utmaningar, krav och önskemål. Vi ska utveckla livsstandarden för jordens befolkning, utrota fattigdomen, generera tillväxt och utveckla ett hållbart samhälle, samtidigt som vi ska använda mindre av jordens resurser och värna om planetens överlevnad. För att vi ska kunna möta dessa krav och önskemål krävs hjälpen i form av digitaliseringen, som med sin enorma framfart i vårt samhälle har gjort så att företag och branscher världen över har kunnat ställa om, utveckla och implementera nya sätt att arbeta på för att automatisera rutiner och skapa mer effektiva processer.  Med andra ord är digitaliseringen ett sätt att skapa bättre och smartare sätt att arbeta på samtidigt som man ser över, och minskar användningen av såväl miljömässiga, ekonomiska och sociala resurser.

Även byggbranschen står inför en rad olika utmaningar. Det finns idag ett överhängande behov av att öka produktionstakten av till exempel flerbostadshus, med anledning av bostadsbristen i Sverige. Som ringar på vatten skapas då behov av fler lokaler som till exempel skolor, förskolor, kontor och vårdlokaler, men också av infrastruktur. I byggbranschen har vi under en längre tid pratat om hur implementeringen av digitalisering kommer ge hela branschen en skjuts framåt. Digitaliseringens uppgift kommer att vara att göra byggprocessen transparent, så alla delar blir synliga och interageras med varandra, och på det sättet skapa en smidigare byggprocess med lägre felmarginaler. Enligt Vismas digitaliseringsindex var dock byggsektorn länge en av de sämsta branscherna i landet vad gäller digitalisering då man har varit aningen långsam med att nyttja fördelarna digitaliseringen erbjuder, jämfört med andra industrier. Dock påvisar en studie gjort av McKinsey & Company där man förutspår att mellan åren 2020–2025 kommer digitaliseringen att öka produktiviteten i byggbranschen med hela 20 %. Hur kommer branschen då att gå från att vara den som är sämst i landet med att implementera digitalisering, till den branschen där produktiviteten kommer att öka med 20 %, just på grund av att man börja använda sig av digitaliseringen? Svaret kanske heter BIM.

I byggbranschen har man länge pratat om BIM. BIM står för Byggnadsinformations-modellering (Building Information Modelling) och är en metod som enkelt förklarat digitaliserar byggprocessen och byggnadsmodellen. I BIM kan man fylla byggnadsmodellen med information, dels med ”de klassiska måtten” och visualiseringen som 3D-ritningar bidrar med, men också med ytterligare information från till exempel IFC-filer. IFC-filerna kan, exempelvis, innehålla drift- och skötselinstruktioner, LCA-beräkningar för olika delmoduler eller delobjekt, miljöloggsdata, uppgifter för energiberäkningar, priser och så vidare. Genom att låta varje leverantör, installatör, konsult, entreprenör m.fl. knappa in sin information i byggnadsmodellen, skapar man en komplett modell som samlar byggnadens fysiska och tekniska egenskaper, där vi får till en betydligt smartare informationshantering i projekten och byggnaderna vi bygger. Detta bidrar till såväl en ekonomisk nytta men även en förbättrad hållbarhet sett utifrån kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöperspektivet. Med andra ord är BIM nyckeln till olika digitala tekniker som är på väg att ändra hela branschen. De som jobbar med digitalisering inom byggbranschen hävdar att byggbranschens framtid kommer att bestå av BIM, IFC-filer och utveckling av olika programvaror som pratar med varandra och har öppna gränssnitt där olika delar i byggbranschen kan dra nytta av informationen på ett smartare och mer effektivt sätt. För att prata lite mer om BIM, och vad som ligger i pipen för 2021, har vi träffat Susanne Nellemann Ek, VD för BIM Alliance. BIM Alliance är en intresseorganisation för samhällsbyggnadssektorns aktörer med uppgift att stödja och driva branschens digitala transformation för att främja en positiv och hållbar utveckling. Byggmästar’n i Skåne är medlemmar i BIM Alliance sedan några år tillbaka.

Hur bidrar BIM till en hållbar samhällsutveckling?  

– Genom att planera, bygga och förvalta fastigheter med en strukturerad digital information kan vi bygga mer effektiva byggnader som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Jobbar man i BIM och stoppar in rätt information i byggnadsmodellen från början får man till en byggprocess som är korrekt från början, utan kollisioner eller oförutsedda fel som kan ske på vägen. Genom att undvika oförutsedda fel i byggprocessen förbrukar man rätt resurser, och rätt mängd av resurser, vilket gör att BIM bidrar till en minskad klimatbelastning och minskad materialförbrukning. I och med att man i BIM även matar in till exempel LCA-information bidrar även metodiken till att man på ett enkelt sätt kan se byggnadens totala miljöpåverkan och då även ta ställning till vad man kan göra annorlunda, eller byta ut, för att minska byggnadens klimatavtryck. BIM är ett utmärkt verktyg för att hålla koll på byggnaders miljöpåverkan, då den digitala och strukturerade informationshanteringen ger en trovärdig bild av klimatavtrycket, något som annars skulle vara väldigt arbetskrävande. 

Finns där något som hämmar utvecklingen av BIM?  

– En sak som hämmar utvecklingen av BIM är att nyttan uppstår på andra ställen i värdekedjan, än där investeringen sker. Det gör det svårt att räkna på ”return of invest” på traditionellt vis, vilket kan göra det svårt att få folk att investera i den fortsatta utvecklingen av BIM. Som ledare i byggsektorn behöver du identifiera hur digitaliseringen påverkar din värdekedja och se vilka mervärden som uppstår och som lägger grunden för en ny affärsmodell och sedan agera utifrån den.  

Vilka målsättningar har ni för BIM för 2021?  

– På BIM Alliance vill vi främja motivationen att implementera BIM och det gör vi genom att visa fram de goda exemplen, som förhoppningsvis kommer att göra så att utvecklingen tar fart. Vi vill också vara vägvisare för standardisering av byggprocessen. Digitala processer kräver överenskomna och standardiserade arbetssätt för att bli effektiva, vilket vi jobbar med kontinuerligt. Under 2021 kommer mycket att lossna när det gäller insikten om att byggsektorn är mitt uppe i en digital transformation. Alla miljökrav som kommer idag är en stark drivkraft för digitaliseringen. Det gör att det finns ett stort intresse av att fortsätta utveckla digitaliseringen i sektorn.   

Hur framtidens byggbransch, och utvecklingen av BIM, kommer att se ut, kan vi bara spekulera i, men vi är nog alla överens om att utvecklingen av BIM är förutsättning för att byggbranschen ska utvecklas och bli effektivare. Digitaliseringen har redan varit en del av vår bransch under många års tid. Exempelvis kommer vi aldrig att börja rita på papper igen när vi ska rita ett hus då det inte längre är ett effektivt sätt att arbeta på, för så fort en förändring sker, behöver man börja om och rita om hela ritningen. Idag använder vi BIM och 3D-ritningar istället, och så fort det sker en förändring knappar vi in ny information i byggnadsmodellen och drar man i några väggar och så är har vi en ny ritning. Det är naturligt för oss idag att vi har tagit detta steg och digitaliserat våra byggnadsmodeller, och detta är en trend vi inte kommer att gå tillbaka i, för görs digitaliseringen på rätt sätt, så är den här för att stanna.

Utvecklingen av BIM kommer att fortsätta och hur framtidens BIM ser ut vet vi inte än. Kanske kommer arbetsmetodiken att leda till att fler steg inom byggprocessen kommer att bli digitala och arbetet kommer att underlättas för fler aktörer inom byggsektorn. Man kan ju hoppas att BIM kommer att bli en metodik där man kommer kunna samla mer information än man gör idag, så som arkitekt, design, konstruktion, stomme, material, och så vidare. I och med att olika områden inom byggbranschen tar fram sin egen mjukvara, kommer man kunna samla all data i BIM. På det sättet kommer BIM att bli ett väldigt smart, AI-liknande, program och det kommer bli lätt att få en helhetsbild på vad som fungerar och inte, och dessutom minska felmarginalerna ytterligare. I och med att olika delar av branschen då kommer kunna samarbeta, om de talar samma språk, kommer man kunna skapa en ett stort verktyg som underlättar framtagandet av en hel produkt. En förutsättning för att detta ska lyckas måste man ha ett gott samarbete i hela värdekedjan och ta fram program som interagerar med varandra. Använder man digitaliseringen på det här sättet kommer man inte bara att kunna se hur konstruktionen påverkas till exempel, utan då kan man även göra något åt miljöpåverkan, genom att till exempel titta på energianvändningen i huset och optimera den, eller genom att föreslå vad som kan bytas ut i byggnaden för att minska miljöpåverkan. Med hjälp av detta kommer vi i högre grad kunna lyfta hållbarhetsfrågor och hantera dem smartare, och bidra till en hållbarare samhällsutveckling. Genom smarta och omfattande program kommer vi dessutom att kunna beräkna klimatpåverkan och livscykelanalyser och få fram smartare och tydligare ritningar som ger en bättre bild av hela byggprocessen. Detta är så klart bara drömscenarion och vi vet så klart inte till vilken grad detta kommer att ske, men det är dit trenden är på väg.

På Byggmästar’n i Skåne har vi under en längre tid investerat både tid och pengar i att digitalisera vårt sätt att arbeta på. För oss innebär inte digitaliseringen bara möjligheter där vi med färre resurser kan få fram bättre resultat, utan med hjälp av de verktygen som digitaliseringen erbjuder kan vi utveckla hela byggbranschen. Med hjälp av digitaliseringen kan vi lyfta hållbarhetsfrågor och hantera dem smartare, beräkna klimatpåverkan och livscykelanalyser och få fram smartare och tydligare ritningar som ger en bättre och mer pedagogisk bild av hela byggprocessen. Vi kan bara spekulera i hur framtidens BIM ser ut, och hur den kommer att till exempel påverka affärer i byggprocessen, men vi tror att utvecklingen av BIM är oerhört viktig för branschens framtid. Vi får se om McKinsey & Company har rätt och att produktiviteten inom byggbranschen kommer att öka med 20 % mellan 2020–2025 tack vare digitaliseringen, men förutsättningarna finns helt klart där.

SENASTE INLÄGGET

2023-09-22

Vi har tidigare bloggat ...

2023-09-19

Ett gott samarbete är viktigt ...

2023-09-15

Under ett antal år har vi ...