Tillbaka

Viktigt med ett gott säkerhetsarbete!

I början på augusti nåddes vi av nyheten i media att antalet dödsolyckor i arbetslivet i år var på en hög nivå, 28 dödsfall. 28 för många. Även antalet olyckor har ökat rejält. Byggbranschen är tyvärr överrepresenterad i den statistiken. I P1 Studio 1 den 2 augusti togs detta upp och länken leder Er till den nyheten: https://sverigesradio.se/artikel/okat-antal-dodsfall-pa-arbetsplatser

  • ”Kan man förutse så kan man förebygga”, säger Arbetsmiljöverkets representant Per Nylén i det samtalet.
  • ”Hela kedjan måste göra sitt”, menar verksamhetsledare för byggbranschens säkerhetspark på Arlanda, Björne Karlsson, Byggföretagen, i samma samtal.
  • ”Varje arbetsgivare måste riskbedöma och se över sin personals arbetsmiljö”, säger Byggnads ombudsman Jonny Rindebrant under intervjun.

Det finns ett gediget regelverk för arbetsgivare och deras arbetstagare kring arbetsmiljö, i form av lagar, föreskrifter och förordningar. Det behöver inte förändras. Däremot behöver alla arbetsgivare ta sitt ansvar och ge sina arbetstagare rätt förutsättningar, och de som ska samordna arbetsmiljön (BAS-U) på byggena måste också ges rätt förutsättningar i form av kompetens och projektunika förutsättningar. Det är också viktigt att de som vill ha något byggt, byggherrarna, också bryr sig och ger aktörerna på bygget rätt förutsättningar och förstår vikten av goda förutsättningar för en säker produktion.

I koncernen Byggmästar´n i Skåne jobbar vi aktivt och hårt med arbetsmiljöfrågorna, men kommer alltid att lära oss mer och utveckla oss hela tiden. Inom arbetsmiljöarbetet blir vi aldrig någonsin klara.

Vi har satt en ”lägsta nivå” på utbildning vi anser att våra medarbetare ska ha som är involverade i projekten, både i att projektera fram och i att vara en del av produktionen. Vår lägsta nivå är högre än vad det svenska regelverket säger, men som vi anser är nödvändig för vår verksamhet. Arbetsmiljömässigt ska alla enligt oss gå brandfarliga arbeten, ställningsbyggande, Säkra lyft, nödlägesträning, evakuering nödställd i sele, HLR, Första hjälpen, Safe Construction Training, fallskyddsregelgenomgång, kränkning/diskriminering/ trakasseri, asbestkunskap, liftkunskap mm. Varje år tar vi även fram unika genomgångar som alla ska medverka i på vår arbetsmiljövecka och på våra Byggmästardagar. Vi vill hela tiden upprätthålla lägsta nivån samt fylla på med särskilda genomgångar löpande inom olika teman för att ständigt göra förflyttningar inom vår kompetens. Ska man dessutom leda och samordna arbetsmiljön har vi ytterligare krav på utbildning, även här med högra kravnivå än vad regelverket kräver, men givetvis Startkurs Arbetsmiljö, BAS-U/BAS-P, Ledarskap, Mötesteknik med mera.

Utbildningsnivån ska vara en del av plattformen för att våra medarbetare ska kunna utföra sina moment på ett säkert sätt, och kunna hantera situationer när de dyker upp. Utbildning behövs för att uppnå en tillräcklig kompetens inom organisationen och hos alla medarbetare. Kompetens är viktigt för att kunna utföra en bra planering och förebyggande arbete och för att ta rätt beslut kring metoder, verktyg och skydd.

Det räcker dock inte med att utbilda alla medarbetare. Vi måste även ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Sedan 1990-talet har vi haft ett arbetsmiljöledningssystem som sedan 2013 är ISO-certifierat. I företagets processer och rutiner finns arbetsmiljö och säkerhet integrerat. Detta ledningssystem utbildas alla i och får introduktion i på olika vis. Handboken har alla tillgång till, oavsett vem man är i företaget. Vi utreder, lär oss, utvecklar oss och följer upp oss, löpande, hela tiden. Vi lär av eventuella olyckor, tillbud och riskobservationer, både egna och av branschens händelser. Vi lär av våra brister i skyddsronder och vi lär genom att fånga upp utvecklingsförslag från medarbetare. Vi omvärldsbevakar och lär av branschens statistik. Vi har interna forum och medverkar i externa nätverk och utskott. Detta leder till att vi förändrar eller lägger till utbildningsinsatser, metoder, rutiner, mallar, checklistor med mera, och vi gör det på ett systematiskt sätt.

På företagsnivå har vi genom att utreda och analysera tagit fram ett antal stora övergripande riskbedömningar, gällande moment och situationer vi ofta har i vår verksamhet, till exempel: buller, kemikalier, tunga lyft, ställningar, liftar, ergonomi och unga medarbetare. Och Arbetsmiljöverkets representant i intervjun lyfte särskilt att arbetet med riskbedömningar och att riskhanteringsprocessen dessvärre överlag saknas hos företag där de har allvarliga olyckor och dödsolyckor.

Ute på byggena sedan, i produktionen, ska vi i arbetsberedningarna ihop med berörda gå igenom momenten, bland annat gällande säkerhet. Som grund på byggena finns även respektive byggarbetsplats Arbetsmiljöplan där projektens olika risker och moment lyfts upp, samt projektens säkerhetsorganisation och säkerhetsregler. Informationsmässigt har vi även samordnat alla viktiga dokument och har dem på vår arbetsmiljötavla och whiteboardplanering. Kommunikativt har vi olika mötesforum i projektteamet, till exempel samordningsmöten för aktörerna, planeringsmöten för hantverkare med mera.

Som ytterligare grund är att det oftast är vi, i egenskap av generalentreprenör, också får uppdraget av byggherren att agera BAS-P (samordna arbetsmiljö vid planerings- och projekteringsskedet) och BAS-U (samordna arbetsmiljön under utförandet, dvs under byggproduktionen). Genom en god samordning skapar vi en ökad säkerhet för alla på bygget och inte bara våra egna medarbetare, men skapar också förutsättningar för att aktörernas moment inte ska krocka med varandra eller orsaka olyckor. Eftersom vi är flera aktörer på bygget som ska samverka och säkerställa att vi inte kommer till skada på grund av varandras moment. Som en obligatorisk grund kräver vi att alla aktörers individer ska ha gått Safe Construction Training, som ger en plattform till arbetsmiljön rent generellt på byggena samt kring inställning och attityd. Utöver det kräver vi dessutom särskilda utbildningsinsatser och certifikat för vissa moment och vill se bevis för detta, till exempel gällande asbestsanering, ställningsbyggande, brandfarliga arbeten, kranlyft och så vidare. Detta tar vi med i våra inköpsvillkor gentemot våra underentreprenörer och att de i sin tur måste säkerställa detta ned i sina eventuella led.

Det som dock också är viktigt, men sällan nämns, är de underliggande förutsättningarna som byggherren ger oss. Har vi tillräcklig byggtid? Har vi tillräckligt med utrymme för att kunna lossa och förvara material med mera? Har de valt metoder och lösningar åt oss som borde ersättas med andra alternativ? Tar de dit så kallade sidoentreprenörer som inte bryr sig om arbetsmiljön på samma sätt som vi gör, och kommer vi att kunna få en fungerande samordning med dem? Detta är viktiga frågor och ska inte viftas bort med svar som att ”Ni behöver ju inte lämna anbud om Ni tycker det är fel”, utan borde snarare skapa möjligheter för byggherren att ta till sig och justera för att vilja lära sig och revidera för att ge oss och övriga rätt förutsättningar. Det som är viktigt för oss är att våra byggherrar bryr sig om bygget och gärna medverkar på skyddsronder eller bara går runt och tittar på hur det ser ut där. Är det inhägnat? Ser det någorlunda städat ut? Hur är hantverkarna klädda? Sköts personalliggaren? Hur ser dokumentationen ut? Hur ser ställningen ut? Hur upplever man sättet personerna arbetar på? Även om man som byggherre inte är utbildad inom arbetsmiljö kan man ändå komma långt genom att bara titta kritiskt och fundera över det man ser. Man kan också gå den grundläggande digitala utbildningen Safe Construction Training för att få en viss grund i arbetsmiljöarbetet inom bygg. Om byggherrarna bryr sig om våra byggen vet vi att de även bryr sig om andra byggen de har, och på så vis vet vi att de undviker oseriösa byggare och väljer seriösa byggare som bryr sig om arbetsmiljön och säkerheten! Vi har sådana byggherrar, men vill att fler byggherrar bryr sig, för det är en viktigt framgångsfaktor för säkra byggen och därmed minska på antalet olyckor!

För att få till ett fungerande säkerhetsarbete anser vi att följande är viktigt:

  • En engagerad byggherre som ger oss rätt förutsättningar och följer upp bygget, och genuint vill ge oss rätt förutsättningar i produktionen. Finns viljan finns lösningen.
  • Engagerade och kunniga projektörer som skapar förutsättningar för en säker produktion och ger input till hur vi ska ta oss an de olika valda lösningarna.
  • Aktörer som sköter sitt arbetsmiljöarbete i produktionen och ger sina medarbetare rätt förutsättningar i form av kunskap, skydd, verktyg med mera. Aktörer med rätt attityd och kultur för en god och säker arbetsmiljö är viktigt.
  • Aktiv arbetsmiljösamordning från BAS-P och BAS-U, i ett gott ledarskap med hög kompetens.
  • Att alla individer bryr sig om regelverket de har, använder skydden de har, använder verktygen på rätt sätt och flaggar upp när de ser andras brister.

Kort summerat, om alla aktörer har erforderlig kompetens, och alla aktörer och aktörers individer har rätt inställning, kommer vi långt i säkerhetsarbetet! Då finns både viljan och förmågan på plats!

Viktigt är också att Arbetsmiljöverket ges rätt förutsättningar för att åka ut och kontrollera byggena runt om i Sverige. Enligt representanten från Arbetsmiljöverket i P1 hinner de inte besöka alla företag, utan möter i snitt ett företag vart tionde år. Hos oss är de dock oftare och hälsar på oanmält flera gånger om året, vilket vi välkomnar, och det beror säkert på att vi är en del av byggbranschen. Inspektionerna går bra och skapar inte särskilt mycket dramatik hos oss. Vi hoppas också att alla inom bygg får sådana besök!

28 dödsolyckor första halvan av i år på svenska arbetsplatser är 28 för många. Vi måste alla bidra för att minska sannolikheten för dem, inte minst vi inom byggbranschen. ALLA måste engagera sig och alla måste bidra, byggherrar, projektörer, entreprenörer, byggarbetsmiljösamordnare och alla individer! Reagera, agera och respektera! Vi måste alla bygga upp vår egen kompetens och våra egna rutiner, men också samverka med övriga!

Så vi ber er fundera över hur just er inställning till arbetsmiljö och säkerhet är? Hur jobbar Ni med kunskapen hos Era medarbetare? Hur ser er systematik ut? Vilka regler har ni? Hur följer Ni upp Era insatser ute på byggena? Bidrar Ni på skyddsronderna? Bidrar ni aktivt på samordningsmötena? Kommer Ni till ronderna och mötena? Arbetsbereder Ni era medarbetare? Projekterar Ni med beaktande av vår arbetsmiljö? Ger Ni oss rätt förutsättningar som byggherre och lyssnar Ni på oss när vi lyfter utmaningarna vi har? Frågorna ovan riktar vi också till oss själva, just för att hela tiden fråga oss om vi når ut hela vägen i organisationen på rätt sätt.

Om vi alla säkerställer rätt kunskap hos våra medarbetare, och rätt inställning och kultur där vi respekterar det regelverk som finns, och skapar rätt förutsättningar för en gemensam säker byggarbetsplats, och skippar ”ska bara-tänket”, då kan vi nog få ned antalet olyckor rejält. Vi vill ha säkra arbetsplatser och vet att vi fortsatt kan bli bättre på att få till det! Viljan finns och drivet finns, och vi behöver allas hjälp! 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...