Avskaffa all form av fattigdom överallt

Text hämtad från SCB: ”Fattigdom brukar beskrivas som avsaknad av resurser som medför att man inte har den levnadsnivå som anses vara allmänt accepterad i samhället. Man använder ibland begrepp som utanförskap eller social exkludering. I dagligt tal avses dock oftast ekonomisk fattigdom, alltså låga inkomster och små ekonomiska tillgångar. Historiskt fanns länge ett fokus på extrema och akuta fattigdomstillstånd som hunger, dåliga bostäder och dålig hälsa. Att vara fattig innebär att inte ha råd med det allra nödvändigaste som mat, kläder och boende. Ett exempel på den här typen av absolut fattigdomsmått finns i FN:s mål om att avskaffa den extrema fattigdomen där personer med en inkomst lägre än 1,90 dollar per dag definieras som fattiga. Med det här måttet har fattigdomen i världen minskat markant sedan millennieskiftet. I dag beräknas färre än 800 miljoner människor i världen vara fattiga enligt denna definition jämfört med 1,7 miljarder människor 1999. 

(forts.) I Sverige fyller dock detta mått ingen funktion eftersom i princip alla har inkomster som överstiger den globala fattigdomsgränsen. Materiell fattigdom mäts av EU, och fokus för detta mått är om man har råd med en viss levnadsstandard. Detta mäts genom att undersöka om personer kan betala oförutsedda utgifter, har råd med en veckas semester per år, har råd med en måltid med kött, kyckling eller fisk eller motsvarande vegetariskt alternativ varannan dag, har tillräcklig uppvärmning av bostaden, har råd med kapitalvaror som tvättmaskin, färg-TV, telefon och bil samt kan amortera på skulder. En individ eller ett hushåll anses vara i allvarlig materiell fattigdom om man inte har råd med minst fyra av de nio posterna. Indikatorn skiljer mellan individer som inte har råd med en viss vara eller tjänst och de som av andra skäl inte har denna vara eller tjänst, till exempel för att de inte vill eller inte behöver det. I Sverige är det knappt 1 procent av befolkningen som anses leva i allvarlig materiell fattigdom enligt den här definitionen. Detta kan jämföras med ett genomsnitt på 8 procent i EU. I Bulgarien och Rumänien lever omkring tre av tio personer i allvarlig materiell fattigdom.”

Som en regional koncern inom bygg kan det vara svårt att ta till sig detta globala mål, men vid lite eftertanke finns det absolut saker vi kan göra och gör. Vi vill lyfta vikten av marknadsekonomi och frihandel, eftersom det är en förutsättning för en ökad välfärd i världen. Det är viktigt att både varor och tjänster kan hanteras globalt, men också att arbetskraft kan detta och att vi i Sverige är öppna för en global handel. Detta bidrar Svenskt Näringsliv och Byggföretagen med att lyfta, två organisationer som vi är medlemmar i.

Det vi också kan göra är att vara med och säkerställa att de individer som kommer till våra byggarbetsplatser för att utföra köpta tjänster inte blir utnyttjade, utan blir korrekt behandlade av sina arbetsgivare, och får korrekta löner. Det är dock väldigt svårt att kontrollera detta, men vi har utvecklat vissa inköpsrutiner, hårda inköpskrav med tillhörande ekonomiska konsekvenser och uppföljningsrutiner för att åtminstone bättre kunna fånga upp eventuella felaktigheter. Vi genomför även arbetsplatskontroller, både anmälda och oanmälda. 

Dessutom finns sedan 2019 en lag, Lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar, som ska skydda alla arbetstagare på byggarbetsplatserna i Sverige. Vi kan också tack vare de elektroniska personalliggarna se vilka aktörer (och medarbetare) som finns på våra byggen, vilket underlättar denna kontroll. Sedan hösten 2019 har vi också på plats en automatisk dygnsbevakning på alla aktörer i vår UE-databas, där vi kan stämma av dagsaktuell information om deras registreringar hos Skatteverket för moms, F-skatt och som arbetsgivare, vilket ger en god bild av ”hygienkraven” på aktörerna. Vi får även eventuella varningssignaler från Creditsafe, till exempel att någon aktör skulle ha fått en färsk skatteskuld av något slag, som kan signalera att något inte står rätt till och att de inte hanterar sin personal korrekt. UE-databasen är också ständigt aktuell, då den innehåller alla aktörer som checkar in på någon av våra byggarbetsplatser med personalliggare, så vi behöver inte manuellt lägga in aktörerna. Detta har vi arbetat väldigt hårt med för att få till, och tillsammans med företagen Fieldly, Entral och Creditsafe tagit fram, med ID06-korten och ID06-infrastrukturen som grund.

De aktörer som vi anlitar har antingen kollektivavtal via arbetsgivarorganisationer, eller hängavtal med fackliga organisationer, så en underlättande kontrollinsats görs av både arbetsgivar-organisationer och fackliga organisationer, av de aktörer som vi anlitar. De har en större tillgång till löner, semesterhantering med mera, än vad vi har som entreprenör till en arbetsplats aktörerna vistas på.

Våra arbetsplatser är inte särskilt stora, och de allra största har fortfarande ytterst sällan fler än 50 personer på plats samtidigt. De flesta arbetsplatser har sällan fler än 25 personer på plats samtidigt. Våra medarbetare jobbar därför väldigt nära övriga aktörers medarbetare och fikar och äter lunch i samma personalutrymmen. Det gör att vi muntligen och även visuellt kan försöka stämma av hur alla verkar ha det, och om de kommer utifrån, vilka kläder, verktyg eller skydd de har, och ställa frågor om var de bor. Ingen blir särskilt anonym.

Något annat vi skulle vilja lyfta är vikten av att hitta en bostadspolitik som skapar bättre möjligheter för alla att köpa sitt eget boende, istället för att ofrivilligt fastna i hyresrätter. Att bo i en hyresrätt har sina fördelar, men en hel del bor ofrivilligt i hyresrätter eftersom de inte är attraktiva hos banker för finansiellt stöd. Det finns för stora trösklar helt enkelt, särskilt för dem som anses vara ”fattiga”, samtidigt som att äga sitt boende är något positivt, som stärker den egna ekonomin på sikt. Vi tror på att öka andelen ägarlägenheter och bostadsrätter, men där samhället kan komma på bättre lösningar för hur vi inkluderar fler i att köpa sitt boende och i att göra investeringar. Denna bostadspolitiska fråga kan vi inte driva enskilt, men som medlem i Byggföretagen kan vi vara med och påverka en sådan bostadspolitik. I vår egen projektutveckling kommer vi att snegla vidare på lösningar för att öppna upp marknaden för fler köpare.

Utbildning är också en nyckel till att utrota fattigdom. Vi bidrar genom att skänka pengar till organisationer som SOS Barnbyar, för att ge utsatta barn möjlighet till att vara en del av en familj och i att få gå i skola. I Sverige medverkar vi i ”Smart matte”, en digital mattebok, som ska inspirera och hjälpa fler att ta sig an matte, som är en viktig grundbult i all utbildning, så att fler barn lämnar skolan med godkänd utbildningsnivå. Det finns ett tydligt samband i Sverige mellan utanförskap och arbetslöshet och att inte ha fått godkända betyg i grundskolan och inte gå på gymnasiet.

Alla kan därmed vara med och bidra till att avskaffa fattigdomen, genom att agera i stort och i smått.