Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter. Den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot.

Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger verkar i en bransch där det finns arbetsmiljörisker att vara vaksam på och hantera i förebyggande syfte, både fysiska och psykosociala risker. Branschen är en bransch med hög trivsel och låg sjukfrånvaro, men där det kan ske allvarliga olyckor och där man kan komma att få vissa arbetssjukdomar.  Varje eventuell dödsolycka som sker, är en för mycket! Vid mätningar hos just Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger har vi en mycket hög trivsel och låg sjukfrånvaro, och vi har genom åren haft mindre än en handfull allvarliga olyckor där vi ringt 112. Vi har också vunnit priset som Sveriges friskaste företag 2018! Dessutom har vi vunnit utmärkelsen Skånes friskaste företag 2017 och 2018. 2012 var vi Sveriges tävlingsbidrag i en europeisk tävling, ”Good practice award”. Vi är certifierade med arbetsmiljöledningssystemet ISO 45001 och vi har avtal med Avonova gällande vår företagshälsovård. Under åren har vi lagt ett stort fokus på den psykosociala arbetsmiljön med fokus på stress och psykisk ohälsa. Vi erbjuder med jämna mellanrum utbildningar i avspänningsövningar och mental träning, för att ge verktyg till att finna en balans och i att kunna spänna av bättre. Vi har rutiner för hur man fångar upp signaler på när en medarbetare inte verkar må bra, eller verkar ha utmattningssymtom, liksom vi har rutiner för att fånga upp signaler på olika beroenden och i hur vi ska rehabilitera medarbetare som har behov av sådan.

Vi har på koncernnivå tagit fram riskbedömningar utifrån branschstatistik på vanliga arbetsskador, olyckor och sjukdomar, men också utifrån våra egna erfarenheter internt. Dessa riskbedömningar har vi gått igenom med alla medarbetare, och som ny får man en genomgång av dem som en del av introduktionen. 

Vi har tagit fram en arbetsmiljötavla som vi tar med till de etablerade byggarbetsplatserna där vi hänger upp allehanda arbetsmiljöinformation såsom koncernens riskbedömningar, säkerhetsdatablad, Arbetsmiljöplan, Ställningsplan, Miljöinventering, Arbetsplatsdisposition (APD), Förhandsanmälan mm. 

På koncernnivå har vi tagit fram en mall till Arbetsmiljöplanen, baserad på vad vi vet ett bygge kan ha för olika moment och risker, och har föreslagna åtgärder för dem. Övriga aktörer kan ändå bidra med att komma med inspel och kompletteringar utifrån sina erfarenheter och kompetens. 

För att stämma av byggarbetsplatsernas arbetsmiljö och säkerhet löpande går vi skyddsronder regelbundet, och som stöd används en digital checklista som fylls i samtidigt som ronderna gås. Det går utmärkt att fota eventuella brister och bifoga protokollet, på ett mycket smidigt sätt via mobiltelefonen.

Vi var ett av de allra första byggföretagen som införskaffade hjärtstartare, 2010, till våra byggen och kontor, och 2011 utbildade vi alla medarbetare i att använda dem, en utbildning som sedan har repeterats. Vi utbildar oss också löpande i första hjälpen och även evakuering av nödställd i sele. Tack vare vårt arbetsmiljöledningssystem sätter vi för varje år upp mål avseende arbetsmiljö och personalarbete, till exempel för trivsel, upplevt systematiskt arbetsmiljöarbete, meningsfullhet, upplevda kränkningar/trakasserier/diskrimineringar, upplevd stress, olyckor, tillbud samt sjukfrånvaro. Måluppfyllelsen är god och gås igenom fortlöpande i organisationen.

Vi lägger stort fokus på utbildnings- och kompetenshöjande insatser och våra skyddsombud träffas regelbundet. Alla medarbetare kan få friskvårdsbidrag till träning eller massage, och kan fritt välja hos vilken aktör de vill träna, så det passar bra med var de bor och verkar. En stor andel tjänstepersoner har också en sjukvårdsförsäkring. Vårt politiska medskick är att vi tycker det är väldigt fel att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringarna, då det är ett bra komplement och lösning för att snabbt få tillbaka medarbetare i tjänst, vilket samhälle, medarbetaren och företaget tjänar på, och inte alls borde anses som en förmån, utan som en naturlig lösning att komplettera med. Medarbetare som inte har den försäkringen, men som drabbas, får en betydligt jobbigare och längre resa tillbaks, då sjukvården faktiskt inte fungerar tillfredsställande idag. Detta har vi varit med och lyft på olika sätt, men inte nått framgång i. Tack vare det, har vi avstått från att utveckla inköpet av sådana försäkringar, som hade kunnat nå fler medarbetare. Medarbetarna gillar dock inte förmånsbeskattningen utan väljer då att avstå.

Våra byggarbetsplatser ger väldigt kreativa arbetsmiljöer, men är också platser med stora och farliga risker att hantera, och där vi fortlöpande måste förebygga eventuella olyckor. Trots att vi egentligen har haft ytterst få allvarliga arbetsmiljöolyckor under åren, lade vi mycket tid under 2018 på att utbilda alla i krishantering och nödlägesberedskap. Alla medarbetare fick öva på allvarliga olyckor. Det kanske inte förebygger olyckor, men om en olycka händer, skapar det lite mer lugn och tydliga rutiner att luta sig mot i den stress och press som uppstår. Därefter ska vare medarbetare fräscha upp detta minst vart femte år, och alla nya medarbetare har det som en obligatorisk del av introduktionen.

Varje år har vi en så kallad Arbetsmiljövecka, där alla medarbetare involveras i olika genomgångar, med teman som skiftar från år till annat. Just 2018 var temat allvarliga olyckor och nödlägesberedskap, medan vi under 2019 lade fokus på vikten av arbetsberedningar (detaljplanering inför de olika byggmomenten) och på hur man hanterar inträffade olyckor och tillbud. 2022 lade vi fokus på säkra ställningar och 2023 är temat vår riskhanteringsprocess. 

Vi medverkar även på Byggföretagens säkerhetsdag och Håll Nollans säkerhetspush.

Vi har aktivt funnits med i Byggföretagens nationella arbetsgrupp för arbetsmiljö, som idag kallas för Arbetsmiljöutskott. Utskottet har varit delaktiga i att ta fram Byggbranschens Säkerhetspark, som invigdes på Arlanda den 7 oktober 2019. Vår arbetsmiljöchef har varit mycket engagerad i framtagandet och driften av säkerhetsparken. 2022 fick skyddsombud och produktionsledning åka och besöka säkerhetsparken, vilket var mycket uppskattat. 

När man kommer till oss som ny medarbetare har vi vissa obligatoriska utbildningar som måste genomföras ganska omgående, där fallskydd och fallskyddsregler är en sådan. Vi går igenom alla former av fallrisker i vår verksamhet, hur regelverket ser ut och vilka skydd som ska användas. Sedan har vi andra viktiga obligatoriska utbildningar som måste ha genomförts för medarbetare i produktion, men som de kanske har med sig från sina tidigare medarbetare, till exempel brandfarliga arbeten, ställningsutbildning, säkra lyft, kränkningar/diskrimineringar/trakasserier eller asbestkunskap. 

För att säkerställa att vår produktionsledning som ofta byter projekt och därmed även platskontor inte ska glömma bort att även prioritera sin egen kontorsmiljö, har vi tagit fram en checklista för dem att använda när de planerar sitt platskontor, till exempel gällande ljus, luft, ventilation, kontorsstol/skrivbord, skärm med mera.