Att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Som byggentreprenör är det svårt att ta de stora övergripande dragen i en hållbar stadsutveckling, då vårt uppdrag som entreprenör är att bygga det hus vår kund önskar få, på den utsedda platsen huset ska stå. Detta blir särskilt påtagligt i så kallade utförandeentreprenader där vårt uppdrag består i att följa de handlingar vi har fått. Däremot, medverkar vi rätt så ofta i så kallade funktionsentreprenader, där vi är med och jobbar fram handlingar och lösningar tillsammans med kund, och sedan bygger utifrån dem. Då kan vi påverka mer! Den stadsplanering vi kan bidra med då, handlar om hur tomten kan nyttjas på ett sätt där byggnaderna som ska uppföras görs på ett hållbart sätt, men också att miljön runt byggnaderna på tomten skapar en god, säker och trygg miljö. Att bygga miljövänligt är lätt, bara man vet vad man vill åstadkomma och som kund klarar av att betala. Vi har en stor erfarenhet av miljöklassade byggnader, och av att bygga energieffektiva byggnader. Det som är viktigt att lyfta här är att politiker ska undvika att tala om på vilket sätt vi ska bygga gällande materialval, vilket de gärna gör. Lägg fokus på mätetalen, så lägger vi fokus på lösningar och teknikutveckling för att nå dit.

Svårare är att utveckla den ekonomiska och sociala aspekten i det hållbara byggandet, så att alla med behov av bostäder har möjlighet att ordna sådant boende, och att alla grupper ska kunna välja typ av boende. Det finns grupper som idag har väldigt svårt att köpa sig en bostad, och endast kan välja boendeformen hyresrätt. Vi är gärna med aktivt och för dialogen kring just ekonomisk och social hållbarhet utifrån aspekten att fler ska kunna ordna med boende. Ett grundproblem som måste lösas är att rörligheten på den svenska bostadsmarknaden, som idag inte är särskilt rörlig. Många bor ”fel”, antingen för stort eller för litet, men de kan inte flytta, eller vill inte flytta. För några är skälen flyttskatten, för andra är det att de ekonomiskt inte kan, bland annat för att de inte kan finansiera ett annat mer lämpligt boende, beroende på amorteringskraven och bankernas andra krav på dem som behöver hjälp med finanseringen. Vi ser också gärna att hyressättningen behöver bli ännu mer fri, genomfört över en längre tid. Det räcker inte att lägga fokus på friare hyressättning för nybyggda lägenheter, då det stora beståndet redan finns på plats. Vi tror inte heller på subventioner, utan däremot mer på att ge bidrag till dem som ska bo, snarare än till dem som ska bygga.  Ett sätt för oss att påverka mer övergripande är att göra det via medlemskapet i Byggföretagen och Svenskt Näringsliv, där vi i olika sammanhang kan vara med och komma med input och vara med i olika dialoger, forum och möten med politiker. Vi tror att det krävs ett stort politiskt mod för att ta de beslut som måste tas, för att radikalt lyfta de ekonomiska och sociala aspekterna. Många vet vad som krävs, men vågar inte ta i det.  Den ekonomiska aspekten är viktig för att lösa den sociala aspekten, för att skapa mångfald i boenden för olika segment, för en större och mer fungerande integration. Det krävs ett politiskt mod och långsiktighet.

Hållbara städer och samhällen handlar inte bara om bostäder, utan också om en hållbar och fungerande infrastruktur inom och mellan städer och samhällen, så man kan bo, studera, leva och arbeta på ett fungerande sätt, men också att kunna vara med och känna sig delaktig i en större påverkan i samhället, så att de som inte bor och arbetar i storstäderna ändå är delaktiga i helheten, vilket kräver fungerande infrastruktur lokalt och regionalt, men även på riksnivå och internationellt.