Att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger har ett integrerat certifierat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, vilket hela tiden lotsar oss framåt i en ständig utveckling, bland annat med fokus på de miljöaspekter vi är med och påverkar, i både projekterings- och produktionsskeden, men också rent allmänt i vår vardag.

Vi slutade att handla in plastbestick eller andra typer av plastartiklar till konferenser, utbildningar eller möten under 2018. Den plast som kommer till kontoren källsorteras. Dryck till våra konferenser, utbildningar och möten är sedan 2019 kranvatten, för att minska på onödiga förpackningar och transporter för andra former av drycker. Mat som blir över från utbildningar, konferenser eller möten slänger vi inte, utan fortsätter äta upp dagen därpå, och det kan också bli så att vi emellanåt skänker bort maten, och medarbetare får gärna ta överbliven mat med hem till sin familj! Matsvinn ska vi helt enkelt inte ha.

Ett hållbart produktionsmönster handlar i stor utsträckning om att planera byggnationen ordentligt inför projekteringen, inköpen och produktionen, så att vi bygger smart och rätt från början. På så viss undviker vi spill i produktionen eller onödiga skador på material som ligger på byggena. Här ser vi digitaliseringen som ett viktigt verktyg framåt, där vi fördjupar oss alltmer i BIM-relaterade produkter för att planera och projektera i BIM-projekt/BIM-miljö. BIM står för Building Information Modelling, där man lägger in den data man anser sig behöva inom olika områden i olika BIM-objekt som läggs in i BIM-projektet, vilket kan röra drift- och skötselinformation, miljödata, säkerhetsdata, koldioxidutsläpp, samt vanlig teknisk data och mått. BIM är ju så mycket mer än att ”bara” lägga in 3D och viss data, utan här handlar det om nya arbetssätt och visualiseringsstöd. BIM kommer att vara en viktig del i både klimatarbetet och konsumtionsarbetet, för att bygga så smart och effektivt som möjligt, så rätt som möjligt och utan onödigt spill och materialförbrukning. Det vi önskar och medverkar i att trycka på, är vikten av att byggherrarna tar med sig BIM in i sina upphandlingar, att det kommer krav på att projekten ska utgå från BIM-miljöerna. Ytterst få projekt, och vi har inte stött på något projekt, har krav på BIM-relaterade handlingar och krav på specifika data som ska följa med in i BIM-projektet, och det vill vi se mycket mer av nu!

Det gäller också att släppa det vanliga tänket att så fort vi ska bygga nytt, renovera eller bygga om att vi per automatik oftast tänker att vi ska köpa nytt material, ny inredning mm, och att vi behöver tänka om här för att se om vi kan få fatt i och återanvända mer, och att vi demonterar snarare än river i första hand. Det är dock kunderna som avgör vad de vill ha, men vi kan och ska påverka dem så gott det går.

I möjligaste mån ska vi undvika kemikalier i projekten, men om de trots allt måste användas kontrollerar vi att de inte innehåller kemikalier som är farliga för hantverkarna eller miljön och att de är godkända enligt något av de olika byggmaterialbedömningssystemen (BASTA, Sunda Hus, Byggvarubedömningen). Vi ser även till att kemikalierna är rätt förvarade och rätt hanterade, att avfallet hanteras säkert samt att överblivna kemikalier inte står kvar i onödan på byggena. Vid våra skydds- och miljöronder kontrolleras detta särskilt.

Vårt avfall på byggena källsorteras, antingen på plats, eller genom att vi köper den tjänsten. Vi återanvänder också material mellan våra projekt tack vare ett gott samarbete mellan produktionsledningen i organisationen. Det är vårt sätt att bidra till en cirkulär ekonomi. Det kan också vara så att våra kunder medverkar och påverkar val för en cirkulär ekonomi.

Vi engagerar oss också aktivt i att utveckla och förbättra offentliga upphandlingar, då en stor del av vår verksamhet bottnar i kundsegmentet inom offentlig förvaltning. Vi deltar ofta i sådana dialoger och vår VD sitter med i Upphandlingsmyndighetens insynsråd, där man bland annat lyfter hållbarhetsfrågorna och i hur man ska ge råd till den offentliga förvaltningen om detta.