Att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Den negativa klimatpåverkan och belastningen på vår miljö kommer från utsläppen av växthusgaser, från utvinning, omvandling och användande av fossil energi. Den så kallade växthuseffekten innebär att den värme som är på väg att lämna planeten återstrålas tillbaka, vilket leder till ökade temperaturökningar. Växthusgaser finns naturligt i atmosfären, men det är när vi använder fossila bränslen och avverkar skog som vi tillför ytterligare växthusgaser och förstärker växthuseffekten. Så vad kan då vi göra och vara med och påverka för att bekämpa de negativa klimatförändringarna?

Alla möten kräver idag inte fysisk närvaro, utan vi har både interna och externa digitala möten. Vi behöver bli bättre möteshållare och mötesdeltagare rent tekniskt, men det finns en stor potential i dessa möten inom byggbranschen, som då kan bidra till minskad klimatpåverkan genom ett minskat bil-, tåg- och flygresande. Förutom att resorna minskar, skapar det möjligheter i form av tid och större samarbetsgeografier, till exempel gällande projekteringsaktörer. Att resa till en byggarbetsplats för ett samordningsmöte kan ta en timme, och den typen av möten är viktiga, men kan lösas på andra sätt idag. Bättre att ha samordningsmöten oftare, men korta och effektiva, och är aktörerna bara mer öppna för det, kan detta bidra med lösningar på flera utmaningar med möten.  Resonemanget innebär dock inte att de fysiska mötena helt ska fasas ut, mixen behövs fortfarande! Vi har idag teknisk utrustning på våra etablerade byggen för att möjliggöra fler digitala möten, eller möjlighet till digital medverkan på fysiska möten.

 

Vi har genom åren testat oss fram med en alltmer miljövänlig fordonspark, bland annat med biogasbilar för femton år sedan, och vi testar sedan ett par år eldrivna lätta lastbilar inom byggservice. Idag har vi beslut taget om att framöver i första hand införskaffa elbilar och ellastbilar, men som andrahandsalternativ hybrider. Vi har idag laddstolpar på Byggmästar´n i Skånes kontor i Helsingborg och Landskrona och väntar på att få det även till övriga kontor. Det är främst byggserviceparken som måste kunna laddas på kontoren. För att det ska fungera bra i praktiken med en eldriven fordonspark måste kommunerna och andra hänga med, med en fungerande infrastruktur för att kunna ladda fordonsparken. Alla bor inte i en villa så de kan ladda hemma, och alla har inte så pass korta körsträckor att de vågar förlita sig på helt eldrivna bilar/lastbilar. Det är inte ovanligt hos oss med bilsträckor på 20-30 mil på en dag för vissa medarbetare, och då behöver vi kunna ladda bilen på något bra sätt. Vi har också sett över hur vi kan utveckla våra inköp av underentreprenörer gällande deras maskinpark och fordonspark för att ställa större krav på dem.

Inte alltid, men ofta, bedriver vi projekt som funktionsentreprenader där vi är med och projekterar/formar det som ska byggas. Det innebär att vi då kan vara med och påverka själva byggnadens klimatpåverkan, tillsammans med vår kund. Denna beräkning behöver dock utvecklas till att bli ännu bättre och även bättre integreras i projekteringens digitalisering, att vara en del av projektets BIM (Building Information Model), för en automatiserad beräkning utifrån givna objekt som matas in. Här måste branschen gemensamt utveckla detta, var och en av leverantörerna för sin egen beräkning och del av ett BIM-objekt. Denna utvecklingsprocess vill vi vara en del av, och är medlemmar i BIM Alliance. Vi är också engagerade i forskningsprojekt ihop med IVL och SBUF kopplade till klimatet. Vi var tidigt med och testade på klimatberäkningar, bland annat i LFM30:s klimatberäkningsstuga, och var reda i början på 2022 när kraven på klimatdeklarationer började gälla. I flera år har vi varit medlemmar i LFM30 (Lokal Färdplan Malmö). LFM30 har fokus på just klimatarbetet och aktörer från olika delar av byggsektorn medverkar engagerat. Det är genom samverkan vi blir bättre och utvecklas, och lär av varandra. 

Däremot är vi alltid en del av projektets produktion, och den kan vi alltid vara med och påverka. Just när det gäller produktionens klimatpåverkan handlar det om den fordons- och maskin/verktygspark som används på bygget, eller de transporter som ska till bygget, eller transporter inom bygget. Det handlar också om den förbrukning av material som går åt, där vi i möjligaste mån ska undvika spill och fel, som till exempel skulle belasta klimatet genom en onödig materialåtgång. Genom att även tänka på den cirkulära ekonomin, det vill säga att verka för att återanvända material och inventarier, något vår produktionsledning jobbar för, till exempel genom att återanvända provisoriska ytterdörrar med mera. Idag när vi miljöinveterar är det inte bara för att fånga upp farliga ämnen utan för att se möjligheterna i att demontera istället för att riva, för att möjliggöra kunden ett större återbruk. 

Det globala målet syftar också till att förbättra utbildningen och kompetensen kring begränsning av klimatförändringar. Våra hantverkare har utbildats inom energieffektivt byggande och vi har även tagit fram en utbildning för dem med fokus på hållbarhet och livscykelanalys, däremot måste vi för tjänstepersoner i projektledningen öka upp kompetens kring LCA. Vi ska således öka upp kompetens att i projekteringsskedet kunna bli mer aktiva i att få fram bra beräkningar, men också bli bättre kravställare i digitaliseringen av BIM-objekt med mera. Digitaliseringen och BIM är nyckeln till en framgångsrik insats mot att kunna uppnå detta mål.