Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer

Det här målet skulle kunna kännas väldigt avlägset gällande vad vi kan göra och vara med och påverka i vår koncern, Byggmästar´n i Skåne, men med lite eftertanke och inläsning av målet, går det ändå att lyfta fram vissa delar som lyfts fram som delmål, och vi är i allra högsta grad med i detta. Genom att först och främst ta ställning till Agenda 2030 och i att vilja vara en del av EU och världen i övrigt, visar vi på vikten av att samarbeta och skapa inkluderande samhällen.  Genom att dessutom visa på vikten av att vara en del av Byggföretagen och Svenskt Näringsliv, samt andra organisationer, visar vi också att vi bidrar till detta mål.

Målet lyfter vissa utmaningar att jobba med, till exempel människohandel, säkerställandet av lagliga finansiella flöden, korruption och rättssäkerhet.

Människohandel och utnyttjande av människor tar vi helt ställning från, och detta kan förekomma inom byggsektorn. Detta har vi rutiner för att vara vaksamma på, särskilt i våra köp av tjänster, av våra underentreprenörer och oftast är de som berörs kring det, även kopplade till den organiserade brottsligheten.  När det gäller kampen om att minska de olagliga finansiella flödena och bekämpa alla former av organiserad brottslighet har vi, framför allt sedan 2018, jobbat hårt med att bygga upp en bättre inköpsprocess där fler kontroller nu finns med, men också ett mer automatiserat verktyg. Vi har tydliga obligatoriska krav på dem vi gör affärer med i UE-kedjan, nämligen krav på registrering hos Skatteverket för F-skatt, mervärdesskatt samt som arbetsgivare, samt att företaget ska finnas registrerat hos Bolagsverket, antingen som ett svenskt företag eller med en filial. Alla tjänstepersoner har fått en ordentlig genomgång av vår inköpsprocess, men också i genomgång av varför vi gör dessa förändringar. Vi har också sedan hösten 2019 automatiserat kontrollprocessen av företagen. Sedan länge har vi automatiserat att aktörer som checkar in på våra byggen också per automatik åker in i projektens UE-listor, men också in i det stora övergripande UE-registret. Vi kan i realtid följa upp om bolagen lever upp till våra krav på registreringar och även få viss annan matnyttig information, tack vare direktkopplingen till Creditsafe. Detta görs i Fieldlys portal, tack vare den infrastruktur som ID06-korten ger oss. Vi har också en rapportfunktion för den så kallade ”bankrapporten” som är en del av bankernas initiativ till sund byggfinansiering. Sedan 2021 har vi börjat genomföra arbetsplatskontroller på våra etablerade byggarbetsplatser, både inplanerade kontroller och oanmälda kontroller. Bägge varianterna har gått bra. Vi genomför även sådana kontroller internt, som är oanmälda för byggena. De har också gått bra. 

Vi har i vår hållbarhetspolicy med texter om affärsetik, där bland annat mutor och korruption nämns. Texterna i vår hållbarhetspolicy gällande affärsetiken bottnar i vad Byggföretagen kräver av oss kring detta, i deras uppförandekod. Denna kod är även kopplad till IMM:s (Institutet mot mutor) näringslivskod. IMM har även tillsammans med aktörer inom byggsektorn tagit fram ÖMK (Överenskommelse för att motverka mutor och korruption) 2015, som är en förtydligande överenskommelse om att motverka korruption och mutor just i vår bransch. ÖMK hänvisar vi till som ett krav, i alla våra köp av leverantörer och underentreprenörer. Vi har på våra så kallade Byggmästardagar, som alla medarbetare i företaget ska delta på, en dag per år, och vid några av dessa tillfällen har vi gått igenom just affärsetik, med fokus på förhållandet till kunder, leverantörer/underentreprenörer och internt. För tjänstepersonerna fräschade vi upp kunskaperna under 2019, och alla nya medarbetare får ett pass i affärsetik i vår ”kick-off för nya medarbetare”. Tjänstepersoner får även en fördjupad genomgång, vilket är obligatoriskt för alla. Mutor och korruption är också viktiga att ha med sig in i tanken när vi pratar om upphandling och särskilt offentlig upphandling.

 

Just upphandlingar inom den offentliga förvaltningen är viktiga för oss och för många andra. Bygg står för en mycket stor andel av den inköpta volymen. Det är viktigt att de sköts i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling), med öppenhet och transparens, och att de är inkluderande. Många små och medelstora företag känner sig diskriminerade, både direkt och indirekt, samtidigt som många upphandlande enheter får in alldeles för få anbud. Det finns mycket att jobba på här, där tidiga dialoger är viktiga, samt ett kritiskt tänk till vad man vill åstadkomma med sin upphandling. Det är viktigt tycker vi att aktörerna gärna får ställa höga krav på det som ska handlas upp, men ha en större tilltro till att fler aktörer klarar av att leverera de högt ställda kraven, så man inte låser in sig i kvalificeringskraven för att lösa objektskraven. Och klarar man inte av att leverera ska det få tydliga konsekvenser. Där kommer vikten av uppföljning in i bilden, vilket vi välkomnar. Det är ju också inom upphandling som just mutor och korruption kan uppstå, där en korrekt hanterad upphandling minimerar riskerna för det.

Vi kan även vara med och främja rättssäkerheten på nationell nivå, samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla. Detta kan vi göra, bland annat genom vårt engagemang inom Byggföretagen och Svenskt Näringsliv, liksom inom Upphandlingsmyndigheten/Konkurrensverket, i att vara med och granska och ge input på ändringar och nyheter gällande lagar och föreskrifter. Det kan vara så att vi anser att en lag eller föreskrift kan få negativa konsekvenser gällande rättssäkerheten. För ett par år sedan dök det upp tankar från regeringen om att ändra i Lagen om offentlig upphandling, för att göra det svårare att begära överprövningar och att det även ska vara förenat med en större ekonomisk risk att begära en överprövning. Detta har vi reagerat på, då det faktiskt kan komma att innebära att entreprenörer väljer att avstå från överprövning, trots att man känner att en upphandling kan vara korrupt och felaktig, vilket gör att ett felaktigt, kanske korrupt, beteende i en kommun kan komma att fortgå, vilket vore mycket allvarligt och skadligt för vårt samhälle. Detta kommer att försvaga rättssäkerheten, vilket vi inte alls tror var andemeningen hos regeringen. Vi hoppas att regeringen tänker om här, och att Riksdagen också förstår de negativa och allvarliga konsekvenserna och säger nej till ett eventuellt lagförslag.

Just genom vårt engagemang inom Byggföretagen och Svenskt Näringsliv kan vi också vara med och påverka och tycka till om lagstiftning, föreskrifter, direktiv i EU mm, där vi till exempel gärna säkerställer att lagarna verkligen bidrar till en hållbar utveckling och till att vara icke-diskriminerande, och till exempel även säkerställer att de fungerar för SME-företag.