Tillbaka

Behovet av utbyggnad av havsbaserad vindkraft i södra Sverige

Priset på el är något vi verkligen blivit medvetna om de senaste åren under vinterhalvåret. Det finns många faktorer bakom de extrema elpriserna, både sådana som är unika för Sverige och en del som är gemensamma för Europa i sin helhet. Men, den huvudsakliga faktorn är den strypta naturgasexporten från Ryssland till Europa på grund av den ryska invasionen av Ukraina. Konsekvensen av detta är att elpriserna har påverkats, då naturgas används i Europa för att framställa el. De höga elpriserna har sedan tagit sig in i Sverige, framför allt i den södra delen av landet, av den enkla anledningen att den europeiska elmarknaden sitter ihop, både fysiskt och handelsmässigt. Att vi samtidigt som detta har skett även har vår gröna omställning som nu sker och som kräver alltmer el för att vara möjlig. Vi behöver inte bara den el vi idag har, utan väldigt mycket mer fossilfri el, och välkomnar alla källor för det. Elmarknaden är hyfsat svår att bedöma och det är svårt att veta hur elpriserna kommer att se ut framåt, även om vi misstänker att vi kommer fortsätta ha dyrare el, särskilt under de kalla månaderna. I juli månad gick vår energiminister ut på en pressträff och sade att Sverige har ett ansträngt läge när det gäller energiförsörjningen. Generaldirektören för Svenska kraftnät, Lotta Medelius-Bredhe konstaterade då också att vi kommer få en kraftig försämring i ett antal år framöver, eftersom efterfrågan ökar i snabbare takt än produktionen. Elförsörjningen är en mycket viktig fråga för oss! En god sådan krävs för en grön omställning!

EU har tagit fram en rad åtgärder för att hantera elpriserna, som till exempel pristak på naturgas, intäktstak på elproduktionen samt en del målsättningar och bindande krav kring minskning av elanvändningen. Samtidigt kommer elpriserna att påverkas av hur kommande vinter kommer att se ut. Länder i Europa som är beroende av naturgas har under en period ”bunkrat naturgas” för att denna ska räcka en tid framöver. Men med kallare väder, finns risken att naturgaslagren snart blir tomma. Sker detta påverkas elpriserna, som då med hög sannolikhet kommer att öka. Men även vädret påverkar våra elpriser, och givetvis vår konsumtion. Under hösten 2022 kunde vi se ett tydligt ändrat elanvändningsbeteende då många försökte minska sin elanvändning, vilket naturligtvis också är bra att fortsätta arbeta med att minska ned ytterligare. Dock måste man även titta på den globala efterfrågan på flytande naturgas. Sedan den ryska exporten av naturgas i princip ströps har Europa behövt ersätta bortfallet genom att importera flytande naturgas från Kina. Ökar den globala efterfrågan på flytande naturgas, kan det bli ännu svårare för Europa att bunkra tillräckligt med gas inför nästa vinter. Och hur ser det ut i Sverige? Hur kommer den svenska kärnkraften att prestera under året? I Sverige finns bara sex reaktorer, vilket ökar sårbarheten ifall en eller flera reaktorer skulle behöva tas ur drift, vilket var fallet under 2022 då reaktorer stängdes på grund av behov av underhåll.

Oavsett hur de olika scenarierna kan komma att se ut och hur de i sin tur påverkar elpriserna, så visar en ny studie från Energimyndigheten att elpriserna i Sverige hade kunnat vara mycket lägre om det hade funnits en havbaserad vindkraftspark i södra Sverige. Det produceras en hel del energi i Sverige, som vi kan exportera till andra länder. Problemet vi har i Sverige är att vattenkraften som produceras i norra Sverige, där den större delen av den svenska energin kommer ifrån, är svår att överföra till södra delen av landet. Detta innebär att även om det produceras rikligt med el i Sverige, så kan Sverige som helhet bli ett land som kantas av energibrist då överskottsenergin från norr säljs till närliggande områden i Finland och Norge. Samtidigt diskuterar man problemet i termer av ”brist i överföringskapacitet” och ”vikten av att bygga ut det svenska kraftnätet” för att lösa problemet. Med detta i åtanke har man nu börjat titta på hur produktionen av vindkraft i södra Sverige skulle kunna hålla nere elpriserna, och ge oss mer el. Resultatet av studien från Energimyndigheten pekar på att om det hade funnits en havsbaserad vindkraftpark i södra Sverige hade elpriserna kunnat vara 30–50 % lägre! Vid en utbyggnad i södra Sverige skulle man få ett mer balanserat elsystem. Förhållandena vid den svenska kusten anses vara förhållandevis vänliga då havet har lägre salthalter, lägre extremvindar, lägre extremvågor och inget tidvatten. Södra Östersjön har dessutom mindre ispåverkan än norröver och det finns många bra områden med hård botten som lämpar sig bra för gravitationsfundament. Vid en effektiv integrerad energiunion skulle utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Sverige även innebära möjligheter för ökad svensk elexport och reduktion av fossilberoende i flera länder i Europa. Södra Sverige är länken mellan behoven i Sverige och porten till att tillgängliggöra potentialen för Europa. Till havs når man ett högre effektvärde än på land vilket är viktigt för att andelen förnybar energi ska kunna öka i energimixen. Detta eftersom havsbaserad vindkraft har en högre kapacitetsfaktor, högre antal fullasttimmar per år och en mindre variabilitet utgör den havsbaserade vindkraften en perfekt partner till den landbaserade vindkraften och annan förnybar elproduktion.

Med tanke på regionens höga koncentration av elanvändning och den stora efterfrågan vore det realistiskt för Sverige att vara ett föregångsland som ger påtaglig effekt på jordens klimat via havsbaserad vindkraft. Med Östersjön och Kattegatt vore det “enkelt” för Sverige att leverera förnybar el såväl till södra Sverige som till norra delen av Europa. Dessutom anser man att den teknik- och kostnadsutveckling marknaden för havsbaserad vindkraft har åstadkommit, gör att den havsbaserade vindkraften kan bli ett av de mest konkurrenskraftiga kraftslagen i Norden. Med tanke på förutsättningarna vi har utanför södra Sveriges kuster, och ambitionen om en 100 % förnybar och fossilfri energiförsörjning 2040, blir havsbaserad vindkraft en storskalig och viktig del av det framtida svenska och europeiska elsystemet. Att dessutom ha möjligheten att bygga mer havsbaserad vindkraft utanför södra Sveriges kuster, innebär att vi får produktionen nära konsumtionen och på det sättet undviker vi riskerna med att få ännu större underskott i elproduktionen. Lyckas man då även hålla nere elpriserna för företag och konsumenter blir det en win-win för både människor och miljön.

I december 2022 gav Länsstyrelsen klartecken till havbaserad vindkraft i Öresund, vilket ligger hos regeringen nu att ta beslut om. Den tänkta parken skulle kunna leverera 1,5 GW enligt Örsted som vill genomföra investeringen. En annan leverantör som vill bygga en vindkraftspark till havs är Kustvind, som menar att de med 25-33 vindkraftverk skulle kunna generera 3,5 GW. Dessa hade kunnat hjälpa 100 000 villor eller att låta alla personbilar i Skåne drivas av el! Eolus skriver också att de vill vara med och satsa på havsbaserad vindkraft i Skåne, och att de med hjälp av 23 vindkraftverk skulle kunna generera 1,1–1,3 TW, viket motsvarar 10 % av Skånes nuvarande elkonsumtion!

Det finns aktörer som vill satsa och vi behöver mer fossilfri el här nere! Det skulle också gå hyfsat snabbt att producera dem efter beviljade tillstånd, kanske inom 5 år, och vi har bråttom nu, bråttom för att få i gång den gröna omställningen och göra oss oberoende av fossil el och dessutom få en stabil elproduktion och leverans av el.  Givetvis måste även tillståndsprocessen gå fort! Och klimatet borde ligga överst bland faktorer att beakta när tillstånd ska prövas. Vi har varken tid eller råd att säga nej till fossilfria initiativ.  

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...