Tillbaka

Lokal energiförsörjning på en byggarbetsplats?

Som en del i att få byggnaderna och dess byggprocesser klimatneutrala behöver vi kika på flera olika delprocesser som alla är med och påverkar koldioxidutsläppen. Det handlar om till exempel faserna A1-A3: produktskede (exempelvis tillverkning och transport) och C1-C4: slutskede (till exempel bortskaffning). För närvarande ska vi i en klimatdeklaration beräkna koldioxidutsläppen i faserna A1-A5. Fas A5 blir av relevans just i denna fråga då den avser själva byggprocessen ute på byggarbetsplatsen och i den fasen behöver vi drivmedel och energi för att bland annat hålla i gång verktyg, maskiner, belysning och värma upp byggnader, samt bodar. Vi på Byggmästar’n i Skåne arbetar mycket med energikällan och hur vi kan minska vår energiförbrukning, samt hur vi kan ersätta de fossila bränslena, där vi i så stor utsträckning som möjligt bland annat försöker driva våra maskiner och verktyg med antingen el eller batterier. Det kommer alltmer teknik för tillfällig och mobil lösning för solenergi, och det är något vi tittar vidare på. Men det är en svår bit att lösa i och med att försörjningen med el kan vara begränsad. Dock är det något som samhället arbetar med och framsteg görs. Så tänk om vi kunde bidra med en lokal och förnybar energiförsörjning?

Det finns en rad fördelar med lokal energiförsörjning enligt bland annat E.ON, som arbetar med energileverans, energieffektivisering och energiutveckling. Till exempel öppnar lokala energisystem upp för nya möjligheter att ta vara på lokal energi från förnybara energikällor. Sedan, i och med att transportsträckan blir mindre, blir även energiförlusten mindre och elförsörjningen kan bli stabilare. Vi vet ju att vi idag kan utnyttja solens energi med hjälp av solpaneler för att få tillgång till lokal och förnybar el, något som till exempel Naturskyddsverket gärna vill se mer av i Sverige. Men, kan vi få tillräckligt med el genom solpaneler till ett helt bygges behov av el? Frågan är sedan om det är vi själva som ska utveckla detta, eller om detta är något som våra uthyrare redan är i full gång med att ta fram. Vi har ställt några frågor gällande hållbarhet och lokal energiförsörjning till våra uthyrare Renta, Wangeskog och Hyr In (inom Deromes koncern) för att ta reda på hur de arbetar med hållbara lösningar och var de står i denna fråga.

Var ligger ert fokus när det kommer till hållbarhet och hur arbetar ni för att främja den?  

– I samarbete med våra leverantörer försöker vi alltid se till att de inköp vi gör skall följa de senaste miljö- och arbetsmiljörekommendationer som finns tillgängliga oavsett vilken produkt eller tjänst det gäller. Vi arbetar även mycket med lokala leverantörer för att minska bland annat onödiga transporter och vi försöker också att minska vår egen energiförbrukning årsvis med olika åtgärder som till exempel återvinning av varmvatten, varmluft, automatiska portar och att själva köpa så kallad Grön energi. Det är viktigt att ställa höga krav både internt mot sig själva och externt mot leverantörer. Vi har till exempel tagit fram en molnbaserad applikation i samarbete med Presto där vi har kontroll på det lokala dagliga arbetet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och vi har också tillsatt några tjänster med utökad fokus på hållbarhet så att alla våra cirka 30 enheter i landet har samma mål. En annan viktig del är att ha ett bra förebyggande underhåll av alla våra produkter så att vi kan förlänga livslängden som är viktigt ur en hållbarhetssynpunkt, svarar Hans Jonsson, regionchef på Wangeskog.

Vi har mycket fokus på den ekologiska hållbarheten. Dels minska vår egen påverkan från transporter och energiförbrukning, vilka är våra mest signifikanta miljöaspekter inhouse. Där jobbar vi med transportplanering och samkörningar, andra typer av bränsle än till exempel traditionell diesel. När det gäller energiförbrukning så handlar det till stor del om utbildning av personal och vad vi kan göra för att minska förbrukningen på våra depåer. Men också så klart praktiska åtgärder som LED-belysning, rörelsesensorer, snabbstängande portar och så vidare. Men en stor del är också att hjälpa våra kunder att göra bättre och mer hållbara val, genom att erbjuda nyare maskiner med mindre miljöpåverkan, andra typer av drivmedel. När det kommer till social hållbarhet, så stöttar vi lokala föreningar i de kommuner vi har depåer och stöttar även organisationer som jobbar med socialt utsatta, med pengar. Vi arbetar med hållbarhet mycket genom utbildning och att medvetengöra våra medarbetare kring hur de kan påverka på bästa sätt i den rollen de har. Förbättringsprojekt genom hela organisationen som syftar till hållbarhet, kontinuerliga ISO-revisioner och så vidare. Vi har tagit steget mot två stora initiativ, ett med fokus på ekologisk hållbarhet: Färdplan 2045 och ett med fokus på den sociala hållbarheten: Sila snacket, berättar Rebecca Långström, kvalitet- och miljöansvarig på Renta. 

– Vi har ett mål att bli helt fossilfria inom Maskinuthyrning! Delvis går vi över helt på HVO drift i dieselmaskiner och hela vår flotta på transportbilarna skall drivas på HVO respektive el, samt ska samtliga truckar i egen regi elektrifieras. Vi ligger längst fram och investerar i produkter som är eldrivna, och senast i raden är eldrivna hjullastare, skriver Isak Gillgren, VD för Derome

Byggbranschen går alltmer mot elektrifiering, hur ser ni på möjligheterna att driva era maskiner med lokal och förnybar energiförsörjning på bygget med hjälp av till exempel solpaneler? 

– Det ligger helt klart i tiden att börja fundera på bra alternativ. Solpaneler är ett komplement som kanske inte klarar av att driva helheten men steg ett är ju att minska på energiförbrukningen med till exempel dörrstängare i bodar, värmepumpar och moderna miljömaskiner som förbrukar mindre energi inom exempelvis uppvärmning av byggprojekten. Den nya tekniken som finns idag med bland annat LED ser till att minska förbrukningen, sedan försöker vi som bolag att se över att våra egna energiavtal innehåller så kallad Grön energi som oftast baseras på lokal förnybar energi som till exempelvindkraft och solenergi, svarar Hans Jonsson, regionchef på Wangeskog.

– Det är något vi tittar på, och följer utvecklingen noga. Bland annat solpaneler på våra bodar. Självklart är det mest optimala att driva våra maskiner med försörjning från byggarbetsplatsen, att ladda batterierna med hjälp av solenergi eller värme upp bodarna med spillvärme. Mycket handlar också om att minska energiförbrukningen så att den förnybara energi som produceras räcker till mer.  Just förnybart är en utmaning, när det gäller fossilfritt har vi kommit lite längre, så att det finns alternativa bränslen och så vidare. Men jag tror att vi i framtiden kan se laddplatser som drivs av solpaneler på byggarbetsplatserna, där vi kan ladda batterier till exempelvis maskiner, bilar så att vi inte är beroende av fossil el. Jag hoppas att vi även i framtiden kan se små parker med vindkraft på byggen som har en lång projekttid, och kan på så vis försörja bygget med förnybar energi och att dessa kan monteras ner och sättas upp på nya byggen för att få en cirkulär ekonomi på det hela, berättar Rebecca Långström, kvalitet- och miljöansvarig på Renta.

Självförsörjande byggarbetsplatser. Vi driver och projekterar två arbetsplatser i nuläget för solceller. Vad utfallet blir får vi se. Men vi har ett bolag i koncernen som arbetar med solceller. Vi projekterar även andra uppvärmningsmöjligheter i bodetableringar, som golvvärme och luftvärme, skriver Isak Gillgren, VD för Derome.

Ligger ansvaret på ett sådant initiativ på uthyraren eller på den som hyr produkten?  

– Det ligger helt klart på båda parter men vi som uthyrare måste hela tiden ställa krav på våra leverantörer och tillverkare så att hållbarhetsutvecklingen drivs på hela tiden. Tyvärr har utvecklingen inte kommit så långt att vi kan byta ut alla fossil drivna maskiner mot förnybar energi drivna men då finns det till exempel HVO100 bränsle som kan fungera som alternativ eftersom det minskar koldioxidförbrukningen med nästan 90 procent mot vanlig diesel, svarar Hans Jonsson, regionchef på Wangeskog. 

– Det är lite av ett moment 22 ibland, det kan vara svårt att motivera tillgången om inte efterfrågan finns. Men å andra sidan kan det vara svårt att efterfråga något som inte finns. Här tror vi att det handlar om en dialog mellan oss som uthyrare och kunden. Att prata tillsammans om vad kunden skulle vilja ha, och att vi i vår tur undersöker vad som är möjligt att skaffa fram. Att välja en produkt som är mer hållbar är tyvärr i de flesta fall fortfarande dyrare än en traditionell produkt, därför måste kunden och beställare vara beredda att betala för det, berättar Rebecca Långström, kvalitet- och miljöansvarig på Renta.

 – Jag skulle vilja säga att det mesta av ovan arbete måste göras ihop med er, det är nyckeln till framgång. Vi behöver en gemensam “dedikering” för att inte låta kostnaderna bli det som stoppar utvecklingen varje gång, skriver Isak Gillgren, VD för Derome

Hur ser framtiden ut? Och när skulle sådana lösningar kunna finnas på marknaden?  

– Tekniken finns redan och den går framåt med till exempel fler och större maskiner som drivs av hybrid teknik eller med ren batteridrift. Detta sortiment utökas kontinuerligt i takt med kraven från beställarna och bör vara den dominerande tekniken inom några år, viktigt för oss är att minska och slutligen eliminera vår koldioxid avtryck inom nära framtid, svarar Hans Jonsson på Wangeskog.

Gällande andra lösningar än elektrifiering och fossilfria drivmedel så tror jag vi har en bit kvar, men att det kommer fortsättas ta fram nya lösningar. Våra leverantörer av maskiner är de som jobbar med dessa nya lösningar och presenterar dem löpande. Förhoppningsvis kan man hitta bra lösningar från andra aktörer och branscher för att driva utvecklingen framåt, berättar Rebecca Långström, kvalitet- och miljöansvarig på Renta. 

– Det kommer att dröja innan vi har solceller på maskinerna om det ens någonsin kommer komma. Däremot kan vi idag sätta solceller på bodetableringen som försörjer hela etableringen. Utmaningen som är kvar är kostnaden för att få ut tillräckligt med energi. Ingen är idag beredd att betala det i en entreprenad. Det skulle idag gå att projektera fram och kostnadssätta om ett testprojekt skulle var aktuellt. Gällande maskinerna så tror jag mer hur vi kan se på fossilfri drift, att alltmer förbränningsdrivna maskiner går emot eldrift eller mot fossilfri drift (till exempel HVO100) – vilket vi har i delar i vår park idag. För att få ihop ekvationen tror jag det beror mycket på hur solcellerna utvecklas, kapaciteten vi kan få ut per yta och framför allt lagringsmöjligheterna för arbetsplatsens överskott och utifrån denna energi kunna ladda bland annat eldrivna maskiner i framtiden, en kombination av fossilfritt bränsle och elektrifiering. Det är vad jag ser närmst där vi kan delta och bidra i utvecklingen som temporär entreprenör på arbetsplatserna. Men som alltid måste det ske i samverkan med entreprenörerna, skriver Isak Gillgren, VD för Derome.

Som vi ser så arbetar våra uthyrare med flera aspekter inom hållbarhet och arbetet med att försöka minska den fossila energin är i full gång. Vi på Byggmästar’n i Skåne är glada över att det sker en utveckling när det kommer till hållbarhet och som i detta fall, utvecklingen gällande förnybar energiförsörjning till byggarbetsplatserna. Det är kul att se att våra uthyrare arbetar med detta och att vi tillsammans med dem kan bidra till denna positiva utveckling! Kanske kommer alla byggarbetsplatser att försörjas helt på lokal energiförsörjning i framtiden? Det kan enbart framtiden uttyda, men det ska bli spännande att fortsätta följa denna förändringsprocess! Och vi ska inte bara följa den, vi måste vara en del av den och även få våra kunder att vilja bidra!

 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-29

För att kunna agera handläggare ...

2024-02-23

Det blir allt mer populärt att integrera ...

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...