Tillbaka

Är Ni förberedda inför det nya regelverket hos Arbetsmiljöverket?

I höstas lanserades de femton nya arbetsmiljöföreskrifterna som träder i kraft 1 januari 2025, vilket samtidigt betyder att de idag gällande föreskrifterna då upphör. Förändringen innebär på det stora hela inga stora regeländringar, mer än för oss inom byggbranschen. Den stora förändringen är att man minskar på antalet föreskrifter och paketerar om dem i en ny struktur. Man har också jobbat hårt med att skriva på ett enklare sätt för att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare i att lättare kunna förstå regelverket. Föreskrifterna laddade vi såklart ned samma dag som de dök upp på Arbetsmiljöverkets hemsida och har sedan under hösten ägnat tid åt att läsa igenom dem och sedan revidera alla våra utbildningspaket, och börjat förbereda olika mallar, rutiner och checklistor. Nu i januari drar vi i gång utbildningsinsatserna för chefer och byggarbetsmiljösamordnare, för att fräscha upp våra kunskaper och även ta till oss nyheterna. Vi kommer även längre fram att uppdatera alla skyddsombud i alla föreskrifter med.

En stor förändring är att vi inom bygg har fått en ny egen föreskrift, riktad till byggherrar och deras eventuella ställföreträdare, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare under projekteringen och under utförandefasen samt alla entreprenörer inom produktionen. Föreskriften heter 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning. Tidigare låg områden inlagt i en byggnads- och anläggningsföreskrift, men har nu lyfts ut från den och fått ett eget fokus i en helt egen föreskrift. Föreskriften förtydligar och stärker vikten av alla nämnda aktörers insatser för en säker byggarbetsmiljö och en god arbetsmiljö för brukare och dem som ska underhålla fastigheten framåt.

Vi välkomnar denna föreskrift och dess innehåll, som vi tror kommer bidra i att stärka och tydliggöra arbetsmiljöarbetet, både i det väldigt viktiga projekteringsskedet och under vår byggproduktion. 2023 var ett mörkt år för byggbranschen gällande olyckor och den här föreskriften som förvisso hade utvecklats innan december månads fruktansvärda olyckor lyfter det som behöver lyftas, nämligen att planera och skapa förutsättningar i ett tidigt skede och sedan säkerställa och samordna byggarbetsplatsens arbetsmiljöarbete ihop med entreprenörer som bidrar med sitt kunnande och engagemang. Detta kan vi i branschen bli bättre på, inkluderat oss själva.

Tidigt kunde vi konstatera att ändringarna behöver gås igenom hos oss och också utveckla våra rutiner med mera. Alla chefer och byggarbetsmiljösamordnare kommer därför att få gå utbildningsdagen Byggarbetsmiljösamordning Utförande (BAS-U) och de som medverkar inom projektering kommer dessutom att behöva gå ytterligare en dag, med fokus på just den fasen (BAS-P). Detta trots att alla redan har utbildningen och erfarenhet av byggarbetsmiljösamordningen. Vi vill helt enkelt göra en omstart i kunskap och i våra rutiner och verktyg.

Längre fram kommer vi även att hålla i en separat ytterligare utbildning, de viktigaste föreskrifterna, där vi helt enkelt kommer gå igenom Arbetsmiljöverkets alla femton nya föreskrifter, så man tar till sig den nya strukturen och samtidigt får sig en uppdatering av sin äldre variant av Startkurs arbetsmiljö. Då ska även skyddsombuden medverka.

Finns det några särskilda nyheter som vi vill lyfta fram? Ja, det tycker vi absolut att det finns!

Tidplanen ska vara realistisk och väl tilltagen för en säker byggproduktion. Det står numer väldigt tydligt kring vikten av att ha koll på detta redan under projekteringen och att det också är viktigt att flagga upp under produktionen när tidplanen inte känns OK. Byggherren måste vara involverad i resonemangen kring tidplanen och säkerställa att förutsättningar för en säker produktion finns och bibehålls så vi inte krockar i tid och rum, eller skapar en negativ stress i projektteamet. Som byggherre behöver man inte kunna byggprocesserna i sig, men man måste lyssna på dem som kan dem och förstå och respektera vikten av goda förutsättningar. Har man det i åtanke redan i planeringsskedet för att skapa andrum inför slutskedet och tillträde.

Arbetsplatsens förutsättningar lyfts lite mer nu än tidigare, där det lyfts planering och utformning av en APD (Arbetsplatsdisposition) med utrymningsvägar, lagringsplatser, möjligheter till säker logistik och säkra transporter, var första hjälpen/hjärtstartare finns mm, och att man behöver undersöka förutsättningarna inför ställningsbyggande med mera.

Klartecken för start till en entreprenör innan den får bli verksam på bygget. Entreprenören ska ha lämnat ifrån sig viktig information om sin del av produktionen och i hur den påverkar övriga, och vara en del av förberedelserna. Som entreprenörer är man en viktig del i ett gott säkerhetsarbete och det kräver hos dem ledarskap, kunskap och engagemang i att bidra. Detta lyfts än mer nu. Varje entreprenör är arbetsgivare för sina egna arbetstagare och ska förbereda dem för den arbetsplats de ska till, vilka risker som finns där, och vilka säkerhetsregler som kommer att gälla där. Men ännu viktigare, entreprenörer ska bidra med sin kunskap kring sina moment och i hur dessa kan påverka övriga på bygget och vilka åtgärder som kommer krävas. Regelverket är inte nytt, men är mycket tydligare skrivet nu.

Introduktion av entreprenörernas arbetstagare, men också andra verksamma individer, lyfts fram för att skapa en säker arbetsplats med tydliga välkommunicerade regler, risker och dess åtgärder mm. Detta ska säkerställas av BAS-U men även respektive entreprenör är en viktig del i denna introduktionsprocess.

Arbetsmiljöplanen lyfts på flera ställen i flera kapitel men har dessutom fått ett helt eget kapitel kring hur den ska byggas upp och överlämnas och anpassas och göras tillgänglig för alla på bygget, även språkmässigt. Förvisso inga nyheter i sig, men betydligt tydligare nu när den lyfts fram i ett eget kapitel, som en del i en process från tidig planering till pågående produktion.

– Jag tycker att den här nya föreskriften, Projektering och byggarbetsmiljösamordning, har byggts upp på ett mer pedagogiskt sätt som framför allt kommer vara bra för byggherrarna för att lättare förstå arbetsmiljöprocessen, vilket också gynnar oss. Som ett exempel på ökad pedagogik lyfts det fram hur man i planeringen behöver fundera över markens förutsättningar och fasadens förutsättningar för att kunna bygga upp en säker ställning. För dem som bygger ställningar är det ingen stor grej, men för byggherrarna kan det vara bra att detta lyfts så här pedagogiskt så man förstår varför vissa lösningar och åtgärder behöver göras för att ge oss förutsättningar för en säker arbetsmiljö, konstaterar Carin Stoeckmann, VD på Byggmästar´n i Skåne. 

Föreskriften lyfter även några grundprinciper för arbetsmiljöarbetet för att skapa den säkra byggarbetsplatsen och en bra miljö för brukarna, vilket också upplevs mycket tydligare nu.

Om Ni inte har börjat förbereda er än, föreslår vi att ni påbörjar det arbetet nu, i följande steg.

  • Ladda ned föreskrifterna från www.av.se , 15 föreskrifter.
  • Läs föreskrifterna och fundera över vilka som berör er. Enskilda kapitel i en föreskrift kan beröra er, medan andra kapitel inte berör er. Men jobbar Ni i vår bransch är det helt klart så att många föreskrifter berör er, och framför allt behöver Ni läsa AFS 2023:3.
  • Se över Era rutiner, mallar, checklistor etcetera. Vad behöver ni korrigera och komplettera i dem?
  • Se över er kompetens. Behöver personer fräscha upp sina föreskriftskunskaper? Internt eller externt?
  • Interna digitala verktyg, kan de utvecklas för att hjälpa Er inom ert område?
  • Att köpa tjänsten av någon annan att berätta för er om det nya regelverket är sämre än att själva läsa in er. Genom er egen inläsning sker en bättre förberedelse, och ingen kan er verksamhet bättre än ni själva och därmed hitta de lösningar ni behöver.

Lycka till med inläsningen och förberedelserna. Vi ser fram emot de nya föreskrifterna! 

SENASTE INLÄGGET

2024-02-15

Vill du arbeta i en bransch där kreativiteten flödar? ...

2024-02-13

Det har blivit dags för semmeldagen ...

2024-02-09

Vill du arbeta i en bransch ...