Tillbaka

Cirkulär ekonomi – bra för den biologiska mångfalden

Det sker en snabb minskning av den biologiska mångfalden världen över. FN har i det globala målet 15 i Agenda 2030 just ekosystem och biologisk mångfald, att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Men, enligt en rapport från Sitra, “Tackling root causes – Halting biodiversity loss through the circular economy”, från maj 2022 kan den biologiska mångfalden återhämta sig till samma nivå som den var under 2000 till senast 2035, men det krävs en omställning till en cirkulär ekonomi inom framför allt fyra sektorer: jordbruk och livsmedel, byggnation och fastigheter, fibrer och textilier, samt inom skogssektorn.

Idag pratas det alltmer om hur viktig den cirkulära ekonomin är för miljön, men att det är något vi människor inte är så duktiga på än. Mitt i hetsen att köpa allt nytt och mer, mer, mer, glöms både biologisk mångfald och klimatkris bort. Men nu menar Sitra att det krävs en förändring och att en lösning på problemet är just cirkulära åtgärder! I en cirkulär ekonomi så produceras inte helt nya saker, utan i stället så tar man vara på de saker och material som redan finns, så mycket det bara går, i en cykel där materialet inte går på deponi. På Sitas hemsida finns ett uttalande från deras projektledare, Kari Herlevi:

-Att stoppa minskningen av biologisk mångfald förutsätter betydande förändringar jämfört med det nuvarande sättet att tillverka och använda produkter och material. Det finns redan lösningar, men beslutsfattarna måste nu påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi, genom ekonomiska styrmedel och offentlig upphandling, samt genom att satsa på utbildning om cirkulär ekonomi. 

När det kommer till sektorn byggnationer och fastigheter så är en minskad efterfrågan på jungfrulig träråvara och ökad förtätning i städerna det som ger störst positiv effekt på den biologiska mångfalden, menar Sitra. För att minska behovet av träråvara och sedan i sig även markanvändningen så krävs det byggnader med längre livscykler, en högre nyttjandegrad och ökad återanvändning, samt återanvändning av trämaterial. Idag är det populärt att bygga med trä, just utifrån ett klimatperspektiv, och det diskuteras idag hur vi ska hantera skogarna och träden. Här kan vi även koppla skogssektorn som går hand i hand med träråvaran och påverkas direkt av behovet av den. Det viktiga här är enligt Sitra att minska avverkningen av skogen, vilket vi gör genom att minska behovet av jungfrulig träråvara. Men även ett regenerativt skogsbruk spelar stor roll, alltså ett skogsbruk som kombinerar ett brett spektrum av metoder. Det kan handla om att till exempel lämna kvar äldre träd, öka inslaget av inhemska trädarter och olika åldersstrukturer. Vi har i en tidigare blogg skrivit mer gällande bland annat hur skogen påverkas av den ökade användningen av trä i byggbranschen, som du hittar här!

Enligt Boverket så står bygg- och fastighetssektorn för en betydande del av samhällets materialanvändning och miljö- och klimatpåverkan, där sektorn producerar 35 procent av allt avfall inom EU och därför står för mer än 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Enligt Boverket så behöver sektorn ställa om till mer giftfria och resurseffektiva kretslopp. Myndigheten har därför ett regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn. Syftet med uppdraget är att kartlägga hur återanvändning och återvinning fungerar idag, samt att föreslå åtgärder för att främja cirkulärt byggande i framtiden. De ska också ta fram indikatorer, förmedlad information och vägleda myndigheter och andra berörda aktörer om omvandlingen till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn. Myndigheten gjorde en förstudie under våren och sommaren 2022 och ska presentera uppdraget för Regeringskansliet 2024, vilket ska bli intressant att följa.

Det är tydligt att vi måste ta tag i den biologiska mångfalden innan det blir för sent, och kanske kan vi göra det snabbare än vad vi tror, bara att vi tillsammans måste fortsätta arbetet för att främja den cirkulära ekonomin. Vi på Byggmästar’n i Skåne vill i den mån det går hjälpa till att medverka till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn! Detta kan vi göra genom till exempel en god planering av våra inköp, samt att planera alla moment inom projektet så att det bland annat blir så lite avfall som möjligt och för att vi ska kunna använda, återanvända och återvinna material på allra bästa sätt! Inför en ombyggnation är det viktigt att byggherren och vi gör en miljöinventering utifrån perspektivet vad vi kan återanvända på olika sätt, i projektet eller i andra projekt. Vi vill gärna också utbilda våra medarbetare gällande miljö och hållbarhet, och där ingår även information gällande cirkulär ekonomi och hur vi arbetar för att främja den. Vårt mål är alltså att ta en mer aktiv del i den cirkulära ekonomin och det krävs givetvis mycket jobb! Men varje steg är ett steg i rätt riktning och vi vill fortsätta förbättra vårt klimatavtryck på alla plan! 

SENASTE INLÄGGET

2023-11-30

Vi är mycket tacksamma ...

2023-11-24

Tidigare hade vi ett forum för lagbasar ...

2023-11-22

Vårt samhälle har många olika utmaningar ...