Tillbaka

Hur kan vi byggare främja biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är viktig för en hållbar värld så att naturen ska kunna fortsätta frodas. Byggbranschen har en stor inverkan på miljön, och därför behöver vi ta hänsyn till den biologiska mångfalden. Det finns en del saker vi som byggare kan göra för att främja en god biologisk mångfald i våra projekt och i planeringen av dem. Men först, låt oss se vad biologisk mångfald är för något!

Enligt Naturskyddsföreningen definieras biologisk mångfald som “ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner, så som pollinering och rening av luft och vatten.” Enligt föreningen så finns det också tydliga kopplingar mellan biologisk mångfald och klimatet och att en god biologisk mångfald kan agera som skydd mot klimatförändringar. Här kommer några exempel på hur vi som byggare kan hjälpa till att gynna naturen och vår omgivning!

Interagera gröna ytor 
Vi kan i projekteringen se till att vi inkluderar gröna ytor, vilket kan vara tak och väggar med växtlighet, små grönområden eller något så enkelt som att inkludera träd och buskar runt byggnaderna. Genom att inkludera grönområden och gröna tak i byggprojekten kan man skapa livsmiljöer för olika arter, inklusive växter och insekter. Grönområden kan också fungera som “korridorer” för djur att röra sig mellan olika områden, vilket även det hjälper till att bevara den biologiska mångfalden. Att möjliggöra för odling i form av små pallkragar på innergårdarna bidrar gott till naturen! En annan insats, som är väldigt lätt att ombesörja, är att placera ut insektshotell och fågelholkar. Det är trots allt en väldigt lätt och liten insats, men som bidrar till så mycket bra!

Hållbara material 
En annan viktig aspekt är att använda miljövänliga material och metoder som kan minska påverkan på den omgivande naturen. Det kan innebära bland annat att använda återvunnet material, minska på utsläppen och minimera användningen av kemikalier som kan vara skadliga för den biologiska mångfalden. För oss är det en självklarhet att ta hand om till exempel kemikalier och andra skadliga ämnen på rätt sätt, vilket vi gör genom att se till att det hanteras rätt både i användningen av det och under avfallshanteringen. Men även när det kommer till våra val och hanteringen av olika material, där vi också vill påverka våra kunder till mer hållbara alternativ. Vi ser att intresset för detta ökar och vi fortsätter gärna med att ge förslag på lämpliga val och lösningar, och arkitekter och landskapsarkitekter är väldigt bra på att rådfråga kring detta! När det kommer till våra egna projekt där vi är byggherre så försöker vi i den mån det går välja så hållbara alternativ som möjligt. Visste du att vi har byggt ett nytt klimatsmart kontor i Landskrona?

 

Vidare ska vi även säkerställa att det avfall som uppstår samlas upp och hanteras korrekt av oss och övriga på byggarbetsplatserna, samt att vi funderar över lämpliga emballage.

Minska störningar 
Fortsättningsvis kan vi också arbeta för att undvika allt för mycket störningar och ljud under byggprocessen. Naturligtvis går det inte att ta bort allt ljud, men vi kan åtminstone minimera bullret där det går. Vi har en riskbedömning för buller, där vi har tagit fram tänkbara åtgärder för att minimera de höga ljudnivåerna. Exempel på detta kan vara användningen av tystare maskiner, samt noggrann underhållning av maskinerna, men också användningen av olika slags dämpande underlag och bullerskydd. Detta är således inte enbart för att vi ska undvika att störa de vilda djuren, men också såklart för att minska bullret för samtliga som vistas på byggarbetsplatsen och runt omkring.

Regelverk 
Det finns en hel del regelverk att förhålla sig till och det har hänt mycket inom byggbranschen beträffande insatser som gjorts för att gynna naturen och dess djur. Idag får vi inte bygga precis var som helst och hur som helst, utan byggprojektet måste oftast följa bestämmelser för markanvändning, miljöskydd och naturvård. Ett tydligt exempel på en lagstiftning som, enligt Naturskyddsföreningen, varit väldigt lyckat är när vi i Sverige förbjöd de giftiga ämnena DDT och PCB på 1970-talet. Det var många rovfåglar, främst pilgrimsfalken och havsörnen, som nästan blev utrotade i landet på grund av dessa ämnen, men som på grund av den nya lagstiftningen återhämtade sig bra.

Exempel på några regelverk som behandlar biologisk mångfald är Miljöbalken och Plan- och bygglagen samt de svenska miljömålen. De har gemensamt fokus på att bland annat att främja och bevara biologisk mångfald i samhällsbyggnadsprocessen. Genom att reglera hur byggprojekt planeras och genomförs syftar dessa lagar och mål till att säkerställa att våra byggverksamheter inte negativt påverkar den biologiska mångfalden och ekosystemens balans.

Miljöbalken fastställer övergripande riktlinjer som rör all påverkan av miljön i Sverige. Den sätter upp krav på att hänsyn ska tas till naturens värden, inklusive biologisk mångfald, vid genomförandet av till exempel byggprojekt. Plan- och bygglagen reglerar hur användningen av mark och vatten ska planläggas. Genom att följa lagen kan bland annat byggföretag säkerställa att deras projekt tar hänsyn till biologisk mångfald och att eventuella negativa påverkningar på naturvärden minimeras.

De svenska miljömålen har fastställts av riksdagen och omfattar flera mål som rör biologisk mångfald, där ett av miljökvalitetsmålen är god bebyggd miljö. Och med det vill man exempelvis bevara natur- och kulturvärden, skydda hotade arter och främja ekosystemens tjänster. Som byggföretag, arkitekter, byggherrar med flera är det viktigt att vara medveten om och bidra till dessa miljömål genom att anpassa våra projekt och arbetssätt för att bevara den biologiska mångfalden. Vi jobbar mycket med risk- och möjlighetsanalyser inför byggstart, och beaktar den närmiljö som finns där vi ska genomföra projektet och funderar över olika lösningar. Väldigt ofta börjar vår produktion av ett projekt med en marksanering, vilket är en miljöförbättrande åtgärd. Farliga massor hanteras på ett klokt sätt och deponeras där de är under kontroll och marken vi ska bygga på har fått bort farliga ämnen som kan påverka både ekosystem och den biologiska mångfalden.

Bevarande av biologisk mångfald är avgörande för att skydda naturens balans och säkra en hållbar framtid. Som byggare har vi en viktig roll att spela genom att integrera åtgärder som tar hänsyn till naturen och dess invånare. Genom att identifiera och skydda känsliga områden, använda lokala och hållbara material, samt skapa gröna livsmiljöer, kan vi aktivt bidra till att bevara den biologiska mångfalden och främja en hälsosam miljö. Byggbranschen vill vara en del av lösningen för den biologiska mångfalden och i den kreativitet och innovationsvilja som råder kan vi åstadkomma bra lösningar, och detta drivs av viljan mer än av regelverk, vilket är viktigt att lyfta. Regelverket ska sätta en slags ram och riktning, men det är viktigt att förstå att utvecklingen hos oss mer drivs av våra egna ambitioner och viljan i att bidra. Många kunder till oss, byggherrar, drivs av hållbarhet och ställer högre krav på sig själva och sina byggnader, än vad regelverken kräver! Därför är det viktigt att förstå att det är genom vår vilja och innovationskraft de stora förändringarna sker, inte genom att reglera och rapportera ihjäl oss. För att fortsätta utvecklas, behöver vi fortsätta skapa goda förutsättningar för företagen att bedriva sin verksamhet.  

SENASTE INLÄGGET

2024-04-10

Både Byggmästar´n i Skåne och Rehn Bygger ...

2024-04-05

Bokslutet för 2023 är signerat och klart ...

2024-03-27

Staben, koncernens overhead eller administration ...